summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po320
1 files changed, 174 insertions, 146 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 8df1d1f..fa1a16c 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-08-06 14:49-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-08-20 15:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-07-26 22:47+0700\n"
"Last-Translator: pclouds <pclouds@gmx.net>\n"
"Language-Team: GnomeVI <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -46,7 +46,7 @@ msgstr "Lỗi chạy metacity-dialog để hỏi về việc buộc kết thúc
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Lỗi lấy tên máy: %s\n"
-#: src/display.c:253
+#: src/display.c:234
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Lỗi mở display '%s'\n"
@@ -87,7 +87,7 @@ msgstr "Phóng to cửa sổ"
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Bỏ phóng to cửa sổ"
-#: src/keybindings.c:809
+#: src/keybindings.c:819
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -95,12 +95,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Một vài chương trình đã dùng phím %s với phím bổ trợ %x như là liên kết\n"
-#: src/keybindings.c:2078
+#: src/keybindings.c:2103
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Lỗi chạy metacity-dialog để in thông báo lỗi về lệnh: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2108
+#: src/keybindings.c:2133
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Không có lệnh %d nào được định nghĩa.\n"
@@ -126,43 +126,44 @@ msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Lỗi khởi động lại: %s\n"
#: src/menu.c:51
-msgid "_Close"
-msgstr "Đón_g"
-
-#: src/menu.c:52
msgid "_Minimize"
msgstr "_Thu nhỏ"
-#: src/menu.c:53
+#: src/menu.c:52
msgid "Ma_ximize"
msgstr "_Phóng to"
-#: src/menu.c:54
+#: src/menu.c:53
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Bỏ phóng to"
-#: src/menu.c:55
+#: src/menu.c:54
msgid "_Shade"
msgstr ""
-#: src/menu.c:56
+#: src/menu.c:55
msgid "Un_shade"
msgstr ""
-#: src/menu.c:57
+#: src/menu.c:56
msgid "Mo_ve"
msgstr "_Di chuyển"
-#: src/menu.c:58
+#: src/menu.c:57
msgid "_Resize"
msgstr "Đổi _cỡ"
#. separator
-#: src/menu.c:60
+#: src/menu.c:59
+msgid "_Close"
+msgstr "Đón_g"
+
+#. separator
+#: src/menu.c:61
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "Đặt vào _mọi vùng làm việc"
-#: src/menu.c:61
+#: src/menu.c:62
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Chỉ trong vùng làm việc _này"
@@ -171,7 +172,7 @@ msgstr "Chỉ trong vùng làm việc _này"
#. * integer, insert a '_' before the number if it is less than 10 and
#. * return it
#.
-#: src/menu.c:180
+#: src/menu.c:147
#, c-format
msgid "Workspace %u"
msgstr "Vùng làm việc %u"
@@ -180,17 +181,17 @@ msgstr "Vùng làm việc %u"
#. * Above name is a pointer into the Workspace struct. Here we make
#. * a copy copy so we can have our wicked way with it.
#.
-#: src/menu.c:186
+#: src/menu.c:153
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Vùng làm việc %s%d"
-#: src/menu.c:370
+#: src/menu.c:295
#, c-format
msgid "Only on %s"
msgstr "Chỉ trong %s"
-#: src/menu.c:372
+#: src/menu.c:297
#, c-format
msgid "Move to %s"
msgstr "Chuyển tới %s"
@@ -331,90 +332,94 @@ msgstr ""
"ứng-dụng chưa được làm tại thời điểm này."
#: src/metacity.schemas.in.h:14
+msgid "Lower window below other windows"
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Minimize a window"
msgstr "Thu nhỏ cửa sổ"
-#: src/metacity.schemas.in.h:15
+#: src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Move a window"
msgstr "Di chuyển cửa sổ"
-#: src/metacity.schemas.in.h:16
+#: src/metacity.schemas.in.h:17
msgid "Move focus between panels and the desktop"
msgstr "Chuyển focus giữa panel và dekstop"
-#: src/metacity.schemas.in.h:17
+#: src/metacity.schemas.in.h:18
msgid "Move focus between windows"
msgstr "Chuyển focus giữa các cửa sổ"
-#: src/metacity.schemas.in.h:18
+#: src/metacity.schemas.in.h:19
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Chuyển cửa sổ xuống vùng làm việc dưới"
-#: src/metacity.schemas.in.h:19
+#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc bên trái"
-#: src/metacity.schemas.in.h:20
+#: src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc bên phải"
-#: src/metacity.schemas.in.h:21
+#: src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Chuyển cửa sổ lên vùng làm việc trên"
-#: src/metacity.schemas.in.h:22
+#: src/metacity.schemas.in.h:23
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 1"
-#: src/metacity.schemas.in.h:23
+#: src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 10"
-#: src/metacity.schemas.in.h:24
+#: src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 11"
-#: src/metacity.schemas.in.h:25
+#: src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 12"
-#: src/metacity.schemas.in.h:26
+#: src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 2"
-#: src/metacity.schemas.in.h:27
+#: src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 3"
-#: src/metacity.schemas.in.h:28
+#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 4"
-#: src/metacity.schemas.in.h:29
+#: src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 5"
-#: src/metacity.schemas.in.h:30
+#: src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 6"
-#: src/metacity.schemas.in.h:31
+#: src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 7"
-#: src/metacity.schemas.in.h:32
+#: src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 8"
-#: src/metacity.schemas.in.h:33
+#: src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 9"
-#: src/metacity.schemas.in.h:34
+#: src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Số vùng làm việc"
-#: src/metacity.schemas.in.h:35
+#: src/metacity.schemas.in.h:36
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
@@ -424,19 +429,24 @@ msgstr ""
"(để tránh việc hủy desktop một cách bất ngờ bởi vì một yêu cầu 34 tỉ vùng "
"làm việc)."
-#: src/metacity.schemas.in.h:36
+#: src/metacity.schemas.in.h:37
+#, fuzzy
+msgid "Raise window above other windows"
+msgstr "Hiện cửa sổ nếu bị che, hạ nó xuống nếu khác"
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Raise window if obscured, lowers it otherwise"
msgstr "Hiện cửa sổ nếu bị che, hạ nó xuống nếu khác"
-#: src/metacity.schemas.in.h:37
+#: src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Resize a window"
msgstr "Đổi cỡ cửa sổ"
-#: src/metacity.schemas.in.h:38
+#: src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Run a defined command"
msgstr "Chạy lệnh đã định nghĩa"
-#: src/metacity.schemas.in.h:39
+#: src/metacity.schemas.in.h:41
#, fuzzy
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
@@ -461,78 +471,78 @@ msgstr ""
"dụ tương tự thế này. Tùy chọn này đặt Metacity vào chế độ Full-on Correct, "
"which ..."
-#: src/metacity.schemas.in.h:40
+#: src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 1"
-#: src/metacity.schemas.in.h:41
+#: src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 10"
-#: src/metacity.schemas.in.h:42
+#: src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 11"
-#: src/metacity.schemas.in.h:43
+#: src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 12"
-#: src/metacity.schemas.in.h:44
+#: src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 2"
-#: src/metacity.schemas.in.h:45
+#: src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 3"
-#: src/metacity.schemas.in.h:46
+#: src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 4"
-#: src/metacity.schemas.in.h:47
+#: src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 5"
-#: src/metacity.schemas.in.h:48
+#: src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 6"
-#: src/metacity.schemas.in.h:49
+#: src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 7"
-#: src/metacity.schemas.in.h:50
+#: src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 8"
-#: src/metacity.schemas.in.h:51
+#: src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 9"
-#: src/metacity.schemas.in.h:52
+#: src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Switch to workspace above the current space"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc trên vùng làm việc hiện thời"
-#: src/metacity.schemas.in.h:53
+#: src/metacity.schemas.in.h:55
msgid "Switch to workspace below the current space"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc dưới vùng làm việc hiện thời"
-#: src/metacity.schemas.in.h:54
+#: src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc bên trái"
-#: src/metacity.schemas.in.h:55
+#: src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc bên phải"
-#: src/metacity.schemas.in.h:56
+#: src/metacity.schemas.in.h:58
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
"will execute command_N."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:57
+#: src/metacity.schemas.in.h:59
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -542,7 +552,7 @@ msgid ""
"there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:58
+#: src/metacity.schemas.in.h:60
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
@@ -552,7 +562,7 @@ msgid ""
"for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:59
+#: src/metacity.schemas.in.h:61
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
@@ -562,7 +572,7 @@ msgid ""
"for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:60
+#: src/metacity.schemas.in.h:62
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -572,7 +582,7 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:61
+#: src/metacity.schemas.in.h:63
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -582,7 +592,7 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:62
+#: src/metacity.schemas.in.h:64
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -591,7 +601,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:63
+#: src/metacity.schemas.in.h:65
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -600,7 +610,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:64
+#: src/metacity.schemas.in.h:66
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -609,7 +619,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:65
+#: src/metacity.schemas.in.h:67
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -618,7 +628,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:66
+#: src/metacity.schemas.in.h:68
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -627,7 +637,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:67
+#: src/metacity.schemas.in.h:69
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -636,7 +646,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:68
+#: src/metacity.schemas.in.h:70
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -645,7 +655,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:69
+#: src/metacity.schemas.in.h:71
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -654,7 +664,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:70
+#: src/metacity.schemas.in.h:72
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -663,7 +673,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:71
+#: src/metacity.schemas.in.h:73
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -672,7 +682,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:72
+#: src/metacity.schemas.in.h:74
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -681,7 +691,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:73
+#: src/metacity.schemas.in.h:75
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -690,7 +700,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:74
+#: src/metacity.schemas.in.h:76
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -699,7 +709,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:75
+#: src/metacity.schemas.in.h:77
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -708,7 +718,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:76
+#: src/metacity.schemas.in.h:78
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -718,7 +728,7 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:77
+#: src/metacity.schemas.in.h:79
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -728,7 +738,7 @@ msgid ""
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:78
+#: src/metacity.schemas.in.h:80
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -738,7 +748,7 @@ msgid ""
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:79
+#: src/metacity.schemas.in.h:81
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -747,7 +757,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:80
+#: src/metacity.schemas.in.h:82
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
@@ -757,7 +767,7 @@ msgid ""
"action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:81
+#: src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
@@ -767,7 +777,7 @@ msgid ""
"action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:82
+#: src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
@@ -777,7 +787,7 @@ msgid ""
"action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:83
+#: src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -786,7 +796,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:84
+#: src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -795,7 +805,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:85
+#: src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -804,7 +814,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:86
+#: src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -813,7 +823,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:87
+#: src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -822,7 +832,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:88
+#: src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -831,7 +841,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:89
+#: src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -840,7 +850,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:90
+#: src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -849,7 +859,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:91
+#: src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -858,7 +868,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:92
+#: src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -867,7 +877,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:93
+#: src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -876,7 +886,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:94
+#: src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -885,7 +895,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:95
+#: src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -894,7 +904,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:96
+#: src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -904,7 +914,7 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:97
+#: src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -914,7 +924,7 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:98
+#: src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" "
@@ -924,7 +934,7 @@ msgid ""
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:99
+#: src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -934,7 +944,7 @@ msgid ""
"there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:100
+#: src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -943,7 +953,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:101
+#: src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
@@ -952,7 +962,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:102
+#: src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
@@ -961,7 +971,7 @@ msgid ""
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:103
+#: src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -971,7 +981,7 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:104
+#: src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
@@ -979,7 +989,7 @@ msgstr ""
"Theme xác định diện mạo của đường viền cửa sổ, thanh tựa đề, và nhiều thứ "
"khác."
-#: src/metacity.schemas.in.h:105
+#: src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
@@ -987,7 +997,7 @@ msgstr ""
"Khoảng chờ trước khi hiện cửa sổ nếu đặt auto_raise. Khoảng chờ tính theo số "
"phần ngàn giây."
-#: src/metacity.schemas.in.h:106
+#: src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -1001,7 +1011,7 @@ msgstr ""
"là cửa sổ nhận focus khi con chuột đi vào cửa sổ và mất focus khi con chuột "
"rời khỏi cửa sổ."
-#: src/metacity.schemas.in.h:107
+#: src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
@@ -1013,31 +1023,49 @@ msgid ""
"keybinding for this action."
msgstr ""
-#: src/metacity.schemas.in.h:108
+#: src/metacity.schemas.in.h:110
+msgid ""
+"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:111
+msgid ""
+"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr ""
+
+#: src/metacity.schemas.in.h:112
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Bật tắt chế độ toàn màn hình"
-#: src/metacity.schemas.in.h:109
+#: src/metacity.schemas.in.h:113
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Bật tắt trạng thái phóng to"
-#: src/metacity.schemas.in.h:110
+#: src/metacity.schemas.in.h:114
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Bật tắt trạng thái shade"
-#: src/metacity.schemas.in.h:111
+#: src/metacity.schemas.in.h:115
msgid "Toggle whether the window is on all workspaces"
msgstr "Cửa sổ nằm trên mọi vùng làm việc"
-#: src/metacity.schemas.in.h:112
+#: src/metacity.schemas.in.h:116
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Dùng font hệ thống chuẩn cho tựa đề cửa sổ"
-#: src/metacity.schemas.in.h:113
+#: src/metacity.schemas.in.h:117
msgid "Window focus mode"
msgstr "Chế độ focus cửa sổ"
-#: src/metacity.schemas.in.h:114
+#: src/metacity.schemas.in.h:118
msgid "Window title font"
msgstr "Font tựa đề cửa sổ"
@@ -1048,17 +1076,17 @@ msgstr "Font tựa đề cửa sổ"
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Khóa GConf \"%s\" được đặt kiểu sai\n"
-#: src/prefs.c:561
+#: src/prefs.c:562
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value"
msgstr "Khóa GConf \"%s\" được đặt giá trị không hợp lệ"
-#: src/prefs.c:633
+#: src/prefs.c:634
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Không thể phân tích mô tả font \"%s\" từ khóa GConf %s\n"
-#: src/prefs.c:672
+#: src/prefs.c:673
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1067,23 +1095,23 @@ msgstr ""
"%d được lưu trong khóa GConf %s không phải là một con số hợp lý cho số vùng "
"làm việc, hiện thời tối đa là %d\n"
-#: src/prefs.c:721
+#: src/prefs.c:722
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
msgstr ""
-#: src/prefs.c:753
+#: src/prefs.c:754
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d được lưu trong khóa GConf %s nằm ngoài phạm vi từ 0 tới %d\n"
-#: src/prefs.c:827
+#: src/prefs.c:828
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Lỗi đặt số vùng làm việc là %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:998
+#: src/prefs.c:1001
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1103,10 +1131,10 @@ msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Screen %d trên display '%s' không hợp lệ\n"
#: src/screen.c:221
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
-"replace option to override the current window manager.\n"
+"replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr ""
"Screen %d trên display \"%s\" đã có bộ quản lý cửa sổ rồi; hãy thử dùng tùy "
"chọn --replace để thay thế bộ quản lý cửa sổ đang dùng.\n"
@@ -1921,7 +1949,7 @@ msgstr "Biểu thức tọa độ không có bất kỳ toán tử hay toán h
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Theme chứa biểu thức \"%s\" gây ra lỗi: %s\n"
-#: src/theme.c:3569
+#: src/theme.c:3559
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -1930,43 +1958,43 @@ msgstr ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"gì đó\"/> phải xác định cho "
"kiểu khung này"
-#: src/theme.c:3992 src/theme.c:4024
+#: src/theme.c:3982 src/theme.c:4014
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr "Thiếu <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"gì đó\"/>"
-#: src/theme.c:4075
+#: src/theme.c:4065
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Lỗi nạp theme \"%s\": %s\n"
-#: src/theme.c:4221
+#: src/theme.c:4211
#, c-format
msgid "No <name> set for theme \"%s\""
msgstr "Chưa đặt <name> cho theme \"%s\""
-#: src/theme.c:4228
+#: src/theme.c:4218
#, c-format
msgid "No <author> set for theme \"%s\""
msgstr "Chưa đặt <author> cho theme \"%s\""
-#: src/theme.c:4235
+#: src/theme.c:4225
#, c-format
msgid "No <date> set for theme \"%s\""
msgstr "Chưa đặt <date> cho theme \"%s\""
-#: src/theme.c:4242
+#: src/theme.c:4232
#, c-format
msgid "No <description> set for theme \"%s\""
msgstr "Chưa đặt <description> cho theme \"%s\""
-#: src/theme.c:4249
+#: src/theme.c:4239
#, c-format
msgid "No <copyright> set for theme \"%s\""
msgstr "Chưa đặt <copyright> cho theme \"%s\""
-#: src/theme.c:4259
+#: src/theme.c:4249
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -1975,7 +2003,7 @@ msgstr ""
"Chưa đặt kiểu khung cho loại cửa sổ \"%s\" trong theme \"%s\", hãy thêm phần "
"tử <window type=\"%s\" style_set=\"gì đó\"/>"
-#: src/theme.c:4281
+#: src/theme.c:4271
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -1984,13 +2012,13 @@ msgstr ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"gì đó\"/> phải xác định "
"cho theme này"
-#: src/theme.c:4664 src/theme.c:4726
+#: src/theme.c:4654 src/theme.c:4716
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Hằng tự định nghĩa phải bắt đầu bằng ký tự hoa; \"%s\" không như vậy"
-#: src/theme.c:4672 src/theme.c:4734
+#: src/theme.c:4662 src/theme.c:4724
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Hằng \"%s\" đã được định nghĩa rồi"
@@ -2038,12 +2066,12 @@ msgstr "Lỗi fdopen() tập tin log %s: %s\n"
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Đã mở tập tin log %s\n"
-#: src/window.c:433
+#: src/window.c:436
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Ứng dụng đặt bogus _NET_WM_PID %ld\n"
-#: src/workspace.c:51
+#: src/workspace.c:50
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Vùng làm việc %d"
@@ -2057,12 +2085,12 @@ msgstr ""
"Cửa sổ 0x%lx có thuộc tính %s mà lẽ ra phải có loại %s dạng thức %d và thực "
"sự là loại %s dạng thức %d n_items %d\n"
-#: src/xprops.c:282
+#: src/xprops.c:296
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Thuộc tính %s trên cửa sổ 0x%lx chứa chuỗi UTF-8 sai\n"
-#: src/xprops.c:367
+#: src/xprops.c:381
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"