summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po495
1 files changed, 281 insertions, 214 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 3ea3c36..638d6ba 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-03-07 11:13-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-08-15 10:32-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-07 18:53+0700\n"
"Last-Translator: pclouds <pclouds@gmx.net>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -56,7 +56,7 @@ msgstr "Lỗi chạy metacity-dialog để hỏi về việc buộc kết thúc
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Lỗi lấy tên máy: %s\n"
-#: src/display.c:297
+#: src/display.c:303
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Lỗi mở display '%s'\n"
@@ -221,22 +221,22 @@ msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 1"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Chuyển cửa sổ xuống vùng làm việc dưới"
-#: src/menu.c:160 src/prefs.c:1854
+#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1868
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Vùng làm việc %d"
-#: src/menu.c:169
+#: src/menu.c:171
#, fuzzy
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Vùng làm việc %d"
-#: src/menu.c:171
+#: src/menu.c:173
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Vùng làm việc %s%d"
-#: src/menu.c:366
+#: src/menu.c:368
#, fuzzy
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Chuyển cửa sổ lên vùng làm việc trên"
@@ -361,7 +361,7 @@ msgstr ""
"Những cửa sổ này không hỗ trợ \"lưu thiết lập hiện thời\" và sẽ phải khởi "
"động lại bằng tay lần kế bạn đăng nhập."
-#: src/metacity-dialog.c:288
+#: src/metacity-dialog.c:290
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -439,7 +439,8 @@ msgstr ""
"\" hay \"&lt;Super&gt;\" để làm ví dụ."
#: src/metacity.schemas.in.h:9
-msgid "Close a window"
+#, fuzzy
+msgid "Close window"
msgstr "Đóng cửa sổ"
#: src/metacity.schemas.in.h:10
@@ -532,7 +533,8 @@ msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Hạ thấp cửa sổ xuống dưới các cửa sổ khác"
#: src/metacity.schemas.in.h:23
-msgid "Maximize a window"
+#, fuzzy
+msgid "Maximize window"
msgstr "Phóng to cửa sổ"
#: src/metacity.schemas.in.h:24
@@ -544,7 +546,8 @@ msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Phóng to cửa sổ theo chiều dọc"
#: src/metacity.schemas.in.h:26
-msgid "Minimize a window"
+#, fuzzy
+msgid "Minimize window"
msgstr "Thu nhỏ cửa sổ"
#: src/metacity.schemas.in.h:27
@@ -553,41 +556,42 @@ msgstr ""
"Trình biến đổi để dùng cho các hành động nhấn chuột lên cửa sổ biến đổi"
#: src/metacity.schemas.in.h:28
-msgid "Move a window"
-msgstr "Di chuyển cửa sổ"
-
-#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Di chuyển lùi lại giữa các panel và dekstop ngay"
-#: src/metacity.schemas.in.h:30
+#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Di chuyển lùi lại giữa các panel và dekstop với cửa sổ bật lên"
-#: src/metacity.schemas.in.h:31
+#: src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Di chuyển lùi lại giữa các cửa sổ ngay"
-#: src/metacity.schemas.in.h:32
+#: src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Di chuyển giữa các panel và dekstop ngay"
-#: src/metacity.schemas.in.h:33
+#: src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Di chuyển giữa các panel và dekstop với cửa sổ bật lên"
-#: src/metacity.schemas.in.h:34
+#: src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Di chuyển giữa các cửa sổ ngay"
-#: src/metacity.schemas.in.h:35
+#: src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Di chuyển giữa các cửa sổ với cửa sổ bật lên"
-#: src/metacity.schemas.in.h:36
+#: src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Di chuyển lùi lại giữa các cửa sổ dùng hiển thị bật lên"
+#: src/metacity.schemas.in.h:36
+#, fuzzy
+msgid "Move window"
+msgstr "Di chuyển cửa sổ"
+
#: src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Chuyển cửa sổ xuống vùng làm việc dưới"
@@ -679,7 +683,8 @@ msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Nâng cửa sổ lên trên các cửa sổ khác"
#: src/metacity.schemas.in.h:58
-msgid "Resize a window"
+#, fuzzy
+msgid "Resize window"
msgstr "Đổi cỡ cửa sổ"
#: src/metacity.schemas.in.h:59
@@ -691,7 +696,7 @@ msgid "Show the panel menu"
msgstr "Hiện menu Bảng điều khiển"
#: src/metacity.schemas.in.h:61
-msgid "Show the panel run dialog"
+msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:62
@@ -843,13 +848,14 @@ msgstr ""
"khóa này."
#: src/metacity.schemas.in.h:86
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
-"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
-"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
-"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
-"there will be no keybinding for this action."
+"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
+"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
+"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chạy lệnh đánh số tương ứng trong /apps/metacity/"
"keybinding_commands. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;"
@@ -859,10 +865,11 @@ msgstr ""
"này."
#: src/metacity.schemas.in.h:87
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
@@ -874,10 +881,11 @@ msgstr ""
"thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:88
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
-"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
-"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
@@ -889,12 +897,13 @@ msgstr ""
"có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:89
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chuyển qua workspace bên trái workspace hiện thời. Dạng thức tương "
@@ -904,12 +913,13 @@ msgstr ""
"thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:90
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chuyển qua workspace bên phải workspace hiện thời. Dạng thức tương "
@@ -919,11 +929,12 @@ msgstr ""
"thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:91
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chuyển qua workspace 1. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
@@ -933,11 +944,12 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:92
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chuyển qua workspace 10. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
@@ -947,11 +959,12 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:93
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chuyển qua workspace 11. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
@@ -961,11 +974,12 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:94
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chuyển qua workspace 12. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
@@ -975,11 +989,12 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:95
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chuyển qua workspace 2. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
@@ -989,11 +1004,12 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:96
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chuyển qua workspace 3. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
@@ -1003,11 +1019,12 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:97
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chuyển qua workspace 4. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
@@ -1017,11 +1034,12 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:98
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chuyển qua workspace 5. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
@@ -1031,11 +1049,12 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:99
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chuyển qua workspace 6. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
@@ -1045,11 +1064,12 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:100
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chuyển qua workspace 7. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
@@ -1059,11 +1079,12 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:101
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chuyển qua workspace 8. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
@@ -1073,11 +1094,12 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:102
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng chuyển qua workspace 9. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
@@ -1087,11 +1109,12 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:103
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng dùng để kích hoạt menu cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
@@ -1101,11 +1124,12 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:104
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng dùng để đóng cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" "
@@ -1115,13 +1139,14 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:105
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng để vào \"chế độ di chuyển\" và bắt đầu di chuyển cửa sổ bằng bàn "
"phím. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1130,10 +1155,11 @@ msgstr ""
"chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:106
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1146,10 +1172,11 @@ msgstr ""
"động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:107
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1161,11 +1188,12 @@ msgstr ""
"thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:108
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng dùng để phóng to cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
@@ -1175,11 +1203,12 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:109
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng dùng để thu nhỏ cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
@@ -1189,9 +1218,10 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:110
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
-"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
+"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
@@ -1204,13 +1234,14 @@ msgstr ""
"có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:111
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
msgstr ""
"Phím nóng dùng để di chuyển cửa sổ qua workspace bên trái. Dạng thức tương "
"tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân "
@@ -1219,13 +1250,14 @@ msgstr ""
"thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:112
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
msgstr ""
"Phím nóng dùng để di chuyển cửa sổ qua workspace bên phải. Dạng thức tương "
"tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân "
@@ -1234,9 +1266,10 @@ msgstr ""
"thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:113
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1248,9 +1281,10 @@ msgstr ""
"phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:114
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1262,9 +1296,10 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:115
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1276,9 +1311,10 @@ msgstr ""
"phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:116
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1290,9 +1326,10 @@ msgstr ""
"phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:117
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1304,9 +1341,10 @@ msgstr ""
"phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:118
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1318,9 +1356,10 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:119
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1332,9 +1371,10 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:120
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1346,9 +1386,10 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:121
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1360,9 +1401,10 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:122
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1374,9 +1416,10 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:123
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1388,9 +1431,10 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:124
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1402,9 +1446,10 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:125
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1416,10 +1461,11 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:126
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1432,10 +1478,11 @@ msgstr ""
"này."
#: src/metacity.schemas.in.h:127
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1448,14 +1495,15 @@ msgstr ""
"động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:128
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng dùng để chuyển focus lùi lại giữa các cửa sổ, không có cửa sổ bật "
"lên. Giữ \"shift\" cùng với tổ hợp này thì sẽ chuyển thành hướng tiến lên. "
@@ -1465,14 +1513,15 @@ msgstr ""
"\"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:129
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng dùng để chuyển focus lùi lại giữa các cửa sổ, dùng cửa sổ bật lên. "
"Giữ \"shift\" cùng tổ hợp này sẽ tạo lại hướng tiến lên. Dạng thức tương tự "
@@ -1482,13 +1531,14 @@ msgstr ""
"không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:130
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng để di chuyển focus giữa panel và desktop, bằng của sổ popup. Dạng "
"thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -1497,13 +1547,14 @@ msgstr ""
"\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:131
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng dùng để di chuyển focus giữa panel và desktop, không dùng cửa sổ "
"popup. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1512,13 +1563,14 @@ msgstr ""
"chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:132
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng để chuyển focus giữa các cửa sổ, không hiện cửa sổ bật lên. "
@@ -1530,13 +1582,14 @@ msgstr ""
"động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:133
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng để chuyển focus giữa các cửa sổ, dùng cửa sổ bật lên. (Thường là "
@@ -1547,10 +1600,11 @@ msgstr ""
"chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:134
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1563,11 +1617,12 @@ msgstr ""
"động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:135
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng để bật tắt chế độ toàn màn hình. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
@@ -1577,11 +1632,12 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:136
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím nóng để bật tắt phóng to. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" "
@@ -1591,9 +1647,10 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:137
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1605,12 +1662,13 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:138
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
-"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
-"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
-"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
+"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
+"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím tắt để bật tắt việc cửa sổ hiện trên mọi workspace hay chỉ một "
@@ -1620,11 +1678,12 @@ msgstr ""
"chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:139
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
-"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
-"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
-"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
+"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
+"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím tắt để bỏ phóng to cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" "
@@ -1634,10 +1693,11 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:140
+#, fuzzy
msgid ""
-"The keybinding which display's the panel's \"Run Program\" dialog box. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
+"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
@@ -1649,10 +1709,11 @@ msgstr ""
"phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:141
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
-"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
+"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
@@ -1664,13 +1725,14 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:142
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
-"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
-"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
msgstr ""
"Phím nóng dùng để gọi tiện ích chụp hình. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
@@ -1679,9 +1741,10 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:143
+#, fuzzy
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1735,15 +1798,16 @@ msgid "The window screenshot command"
msgstr "Lệnh chụp hình cửa sổ"
#: src/metacity.schemas.in.h:150
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
-"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
-"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
-"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keybinding for this action."
+"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
+"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+"no keybinding for this action."
msgstr ""
"Phím tắt để đặt cửa sổ ở trên hay ở dưới cửa sổ khác. Nếu cửa sổ bị che bởi "
"cửa sổ khác, nó sẽ được đặt lên trên. Nếu cửa sổ đã nằm trên, nó sẽ được đặt "
@@ -1754,9 +1818,10 @@ msgstr ""
"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:151
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1768,9 +1833,10 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:152
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
-"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
+"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
@@ -1782,10 +1848,11 @@ msgstr ""
"nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:153
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
@@ -1797,10 +1864,11 @@ msgstr ""
"\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:154
+#, fuzzy
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
-"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
@@ -1851,7 +1919,8 @@ msgstr ""
"trong môi trường ồn ào, không nghe rõ hoặc khi tắt 'audible bell'."
#: src/metacity.schemas.in.h:162
-msgid "Unmaximize a window"
+#, fuzzy
+msgid "Unmaximize window"
msgstr "Bỏ phóng to cửa sổ"
#: src/metacity.schemas.in.h:163
@@ -1874,12 +1943,12 @@ msgstr "Font tựa đề cửa sổ"
#: src/prefs.c:523 src/prefs.c:543 src/prefs.c:559 src/prefs.c:575
#: src/prefs.c:591 src/prefs.c:607 src/prefs.c:623 src/prefs.c:639
#: src/prefs.c:655 src/prefs.c:672 src/prefs.c:688 src/prefs.c:704
-#: src/prefs.c:736 src/prefs.c:751
+#: src/prefs.c:720 src/prefs.c:735 src/prefs.c:750 src/prefs.c:765
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Khóa GConf \"%s\" được đặt kiểu sai\n"
-#: src/prefs.c:796
+#: src/prefs.c:810
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1888,17 +1957,17 @@ msgstr ""
"Tìm thấy \"%s\" trong cơ sở dữ liệu cấu hình không phải giá trị hợp lệ cho "
"bộ biến đổi nút chuột\n"
-#: src/prefs.c:820 src/prefs.c:1230
+#: src/prefs.c:834 src/prefs.c:1244
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Khóa GConf '%s' được đặt giá trị không hợp lệ\n"
-#: src/prefs.c:947
+#: src/prefs.c:961
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Không thể phân tích mô tả font \"%s\" từ khóa GConf %s\n"
-#: src/prefs.c:1132
+#: src/prefs.c:1146
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1907,7 +1976,7 @@ msgstr ""
"%d được lưu trong khóa GConf %s không phải là một con số hợp lý cho số vùng "
"làm việc, hiện thời tối đa là %d\n"
-#: src/prefs.c:1192
+#: src/prefs.c:1206
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1915,17 +1984,17 @@ msgstr ""
"Workaround cho các ứng dụng không theo chuẩn đã bị tắt. Vài ứng dụng có thể "
"sẽ xử sự không đúng.\n"
-#: src/prefs.c:1257
+#: src/prefs.c:1271
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d được lưu trong khóa GConf %s nằm ngoài phạm vi từ 0 tới %d\n"
-#: src/prefs.c:1375
+#: src/prefs.c:1389
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Lỗi đặt số vùng làm việc là %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:1618
+#: src/prefs.c:1632
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1934,7 +2003,7 @@ msgstr ""
"Tìm thấy \"%s\" trong cơ sở dữ liệu cấu hình không phải giá trị hợp lệ cho "
"tổ hợp phím \"%s\"\n"
-#: src/prefs.c:1935
+#: src/prefs.c:1949
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Lỗi đặt tên cho không gian làm việc %d thành \"%s\": %s\n"
@@ -1944,12 +2013,12 @@ msgstr "Lỗi đặt tên cho không gian làm việc %d thành \"%s\": %s\n"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: src/screen.c:399
+#: src/screen.c:408
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Screen %d trên display '%s' không hợp lệ\n"
-#: src/screen.c:415
+#: src/screen.c:424
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
@@ -1958,96 +2027,87 @@ msgstr ""
"Screen %d trên display \"%s\" đã có bộ quản lý cửa sổ rồi; hãy thử dùng tùy "
"chọn --replace để thay thế bộ quản lý cửa sổ đang dùng.\n"
-#: src/screen.c:439
+#: src/screen.c:448
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"Không thể lấy selection bộ quản lý cửa sổ trên screen %d displat \"%s\"\n"
-#: src/screen.c:497
+#: src/screen.c:506
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Screen %d trên display \"%s\" đã có bộ quản lý cửa sổ rồi\n"
-#: src/screen.c:688
+#: src/screen.c:701
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Không thể giải phóng screen %d trên display \"%s\"\n"
-#: src/session.c:274
-#, c-format
-msgid ""
-"Failed to a open connection to a session manager, so window positions will "
-"not be saved: %s\n"
-msgstr ""
-"Lỗi mở kết nối tới bộ quản lý session, vì thế vị trí cửa sổ sẽ không được "
-"lưu: %s\n"
-
-#: src/session.c:881 src/session.c:888
+#: src/session.c:883 src/session.c:890
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Không thể tạo thư mục '%s': %s\n"
-#: src/session.c:898
+#: src/session.c:900
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Không thể mở tập tin sessin '%s' để ghi: %s\n"
-#: src/session.c:1057
+#: src/session.c:1059
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Lỗi ghi tập tin session '%s': %s\n"
-#: src/session.c:1062
+#: src/session.c:1064
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Lỗi đóng tập tin session '%s': %s\n"
-#: src/session.c:1137
+#: src/session.c:1139
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Lỗi đọc tập tin session đã lưu %s: %s\n"
-#: src/session.c:1172
+#: src/session.c:1174
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Lỗi phân tích tập tin session đã lưu: %s\n"
-#: src/session.c:1221
+#: src/session.c:1223
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "Thấy thuộc tính <metacity_session>, nhưng đã có session ID rồi"
-#: src/session.c:1234
+#: src/session.c:1236
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Thuộc tính lạ %s trên phần tử <metacity_session>"
-#: src/session.c:1251
+#: src/session.c:1253
msgid "nested <window> tag"
msgstr "tag <window> lồng nhau"
-#: src/session.c:1309 src/session.c:1341
+#: src/session.c:1311 src/session.c:1343
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Thuộc tính lạ %s trên phần tử <window>"
-#: src/session.c:1413
+#: src/session.c:1415
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Thuộc tính lạ %s trên phần tử <maximized>"
-#: src/session.c:1473
+#: src/session.c:1475
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Thuộc tính lạ %s trên phần tử <geometry>"
-#: src/session.c:1493
+#: src/session.c:1495
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Phần tử lạ %s"
-#: src/session.c:1935
+#: src/session.c:1937
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -3092,7 +3152,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Ứng dụng đặt bogus _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4743
+#: src/window.c:4931
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3108,7 +3168,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5405
+#: src/window.c:5602
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3146,6 +3206,13 @@ msgstr ""
"Thuộc tính %s trên cửa sổ 0x%lx chứa chuỗi UTF-8 sai cho mục %d trong danh "
"sách\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Failed to a open connection to a session manager, so window positions "
+#~ "will not be saved: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Lỗi mở kết nối tới bộ quản lý session, vì thế vị trí cửa sổ sẽ không được "
+#~ "lưu: %s\n"
+
#~ msgid "Only on %s"
#~ msgstr "Chỉ trong %s"