summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sq.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sq.po')
-rw-r--r--po/sq.po115
1 files changed, 72 insertions, 43 deletions
diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index 8cda2cf..6c6678e 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-10-19 12:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-11-01 08:27-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-19 18:44+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -50,7 +50,8 @@ msgstr "Gabim gjatë leximit të dialogut të proçesit: %s\n"
#: src/delete.c:344
#, c-format
-msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
+msgid ""
+"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
"Gabim gjatë lëshimit të dritares së dialogut metacity për të pyetur nëse "
"dëshiron të përfundosh një program: %s\n"
@@ -101,7 +102,7 @@ msgstr "Dritarja në maksimum"
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Zvogëlo dritaren"
-#: src/keybindings.c:996
+#: src/keybindings.c:994
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -110,19 +111,19 @@ msgstr ""
"Ndonjë program tjetër është duke përdorur kombinimin e pulsantit %s me "
"ndryshuesin %x\n"
-#: src/keybindings.c:2530
+#: src/keybindings.c:2554
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Gabim gjatë lëshimit të dritares së dialogut të metacity për të lajmëruar "
"një gabim në lidhje me një komandë: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2634
+#: src/keybindings.c:2659
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Komanda %d nuk është përcaktuar.\n"
-#: src/keybindings.c:3465
+#: src/keybindings.c:3489
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Nuk është përcaktuar komanda e terminalit.\n"
@@ -156,8 +157,10 @@ msgstr "Gabim gjatë skanimit të directory të temave: %s\n"
#: src/main.c:459
#, c-format
-msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
-msgstr "Nuk u gjet asnjë temë! Sigurohu që %s ekziston dhe përmban temat e zakonshme."
+msgid ""
+"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
+msgstr ""
+"Nuk u gjet asnjë temë! Sigurohu që %s ekziston dhe përmban temat e zakonshme."
#: src/main.c:521
#, c-format
@@ -340,7 +343,8 @@ msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Dritarja \"%s\" nuk përgjigjet."
#: src/metacity-dialog.c:118
-msgid "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
+msgid ""
+"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Duke detyruar me forcë përfundimin e këtij programi mund të humbisni çdo "
"ndryshim të paruajtur."
@@ -380,7 +384,8 @@ msgstr "Metacity"
#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
-msgstr "(E pakompletuar) Lundrimi funksionon në nivel programi, jo në nivel dritareje"
+msgstr ""
+"(E pakompletuar) Lundrimi funksionon në nivel programi, jo në nivel dritareje"
#: src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
@@ -470,7 +475,8 @@ msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
-msgstr "Disaktivo funksionet e kërkuara nga programet e vjetër ose jo funksionues"
+msgstr ""
+"Disaktivo funksionet e kërkuara nga programet e vjetër ose jo funksionues"
#: src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
@@ -538,7 +544,8 @@ msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
-msgstr "Nëse e vërtetë, hiqet lehtësia e përdorimit në favor të konsumit më të ulët"
+msgstr ""
+"Nëse e vërtetë, hiqet lehtësia e përdorimit në favor të konsumit më të ulët"
#: src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Lower window below other windows"
@@ -562,7 +569,8 @@ msgstr "Minimizo dritaren"
#: src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
-msgstr "Ndryshues që duhet përdorur për veprimet mbi dritare me pulsantët e mouse"
+msgstr ""
+"Ndryshues që duhet përdorur për veprimet mbi dritare me pulsantët e mouse"
#: src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
@@ -596,7 +604,8 @@ msgstr "Lëviz fokusin midis dritareve me dialogun popup"
#: src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
-msgstr "Lëvize, në drejtim të kundërt, fokusi midis dritareve me dialogun popup"
+msgstr ""
+"Lëvize, në drejtim të kundërt, fokusi midis dritareve me dialogun popup"
#: src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move window"
@@ -686,7 +695,8 @@ msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
-msgstr "Sill dritaren në plan të parë po të jetë e mbuluar, përndryshe në sfond"
+msgstr ""
+"Sill dritaren në plan të parë po të jetë e mbuluar, përndryshe në sfond"
#: src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Raise window above other windows"
@@ -1688,11 +1698,11 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
-"Rrugëshkurtimi për të hapur një terminal. Forma është \"&lt;"
-"Control&gt;a\" ose \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Lejohet përdorimi i "
-"gërmave të mëdha, të vogla si dhe shkurtimet si p.sh. \"&lt;Ctl&gt;\" apo "
-"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nëse ky opcion vendoset tek \"disabled\", atëhere nuk do "
-"të ketë asnjë rrugëshkurtim për këtë veprim."
+"Rrugëshkurtimi për të hapur një terminal. Forma është \"&lt;Control&gt;a\" "
+"ose \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Lejohet përdorimi i gërmave të mëdha, të "
+"vogla si dhe shkurtimet si p.sh. \"&lt;Ctl&gt;\" apo \"&lt;Ctrl&gt;\". Nëse "
+"ky opcion vendoset tek \"disabled\", atëhere nuk do të ketë asnjë "
+"rrugëshkurtim për këtë veprim."
#: src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
@@ -1967,7 +1977,8 @@ msgstr ""
#: src/prefs.c:1304
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
-msgstr "Vlera %d e memorizuar tek kyçi GConf %s është jashtë intervalit nga 0 në %d\n"
+msgstr ""
+"Vlera %d e memorizuar tek kyçi GConf %s është jashtë intervalit nga 0 në %d\n"
#: src/prefs.c:1425
#, c-format
@@ -1986,7 +1997,8 @@ msgstr ""
#: src/prefs.c:2023
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
-msgstr "Gabim gjatë vendosjes së emrit të hapësirës së punës %d në \"%s\": %s\n"
+msgstr ""
+"Gabim gjatë vendosjes së emrit të hapësirës së punës %d në \"%s\": %s\n"
#: src/resizepopup.c:126
#, c-format
@@ -2009,7 +2021,8 @@ msgstr ""
#: src/screen.c:448
#, c-format
-msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
+msgid ""
+"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"E pamundur marrja e zgjedhjes së organizuesit të dritares për screen %d tek "
"display \"%s\"\n"
@@ -2017,7 +2030,8 @@ msgstr ""
#: src/screen.c:506
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
-msgstr "Screen %d tek display \"%s\" aktualisht e ka një organizues dritareje\n"
+msgstr ""
+"Screen %d tek display \"%s\" aktualisht e ka një organizues dritareje\n"
#: src/screen.c:699
#, c-format
@@ -2141,7 +2155,8 @@ msgstr "Këndi duhet të jetë midis 0.0 dhe 360.0, e jo %g\n"
#: src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
-msgstr "Alpha duhet të jetë midis 0.0 (e tejdukshme) dhe 1.0 (opake), e jo %g\n"
+msgstr ""
+"Alpha duhet të jetë midis 0.0 (e tejdukshme) dhe 1.0 (opake), e jo %g\n"
#: src/theme-parser.c:684
#, c-format
@@ -2184,7 +2199,8 @@ msgstr "<%s> gjeometria \"%s\" nuk është përcaktuar"
#: src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
-msgstr "<%s> duhet të specifikojë një gjeometri ose një prind që ka një gjeometri"
+msgstr ""
+"<%s> duhet të specifikojë një gjeometri ose një prind që ka një gjeometri"
#: src/theme-parser.c:1080
#, c-format
@@ -2240,7 +2256,8 @@ msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Asnjë karakteristikë \"value\" në elementin <%s>"
#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
-msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
+msgid ""
+"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"I pamundur specifikimi si i button_width/button_height ashtu dhe "
"proporcionet për pulsantët"
@@ -2409,7 +2426,8 @@ msgstr "Asnjë <draw_ops> e quajtur \"%s\" është përcaktuar"
#: src/theme-parser.c:2974 src/theme-parser.c:3090
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
-msgstr "Përfshirja e draw_ops \"%s\" këtu do të provokojë një riferiment qarkor"
+msgstr ""
+"Përfshirja e draw_ops \"%s\" këtu do të provokojë një riferiment qarkor"
#: src/theme-parser.c:3153
#, c-format
@@ -2544,7 +2562,8 @@ msgstr "Elementi i jashtëm në temë duhet të jetë <metacity_theme> e jo <%s>
#: src/theme-parser.c:3679
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
"Elementi <%s> nuk lejohet në brendësi të elementëve name/author/date/"
"description"
@@ -2556,7 +2575,8 @@ msgstr "Elementi <%s> nuk lejohet në brendësi të elementit <constant>"
#: src/theme-parser.c:3696
#, c-format
-msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
+msgid ""
+"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
"Elementi <%s> nuk lejohet në brendësi të elementëve distance/border/"
"aspect_ratio"
@@ -2786,7 +2806,8 @@ msgstr "Ekspresioni i provës së pozicionit u përgjigj me TRUE por jep gabim"
#: src/theme-viewer.c:1229
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
-msgstr "Ekspresioni i provës së pozicionit u përgjigj me FALSE por nuk jep gabim"
+msgstr ""
+"Ekspresioni i provës së pozicionit u përgjigj me FALSE por nuk jep gabim"
#: src/theme-viewer.c:1233
msgid "Error was expected but none given"
@@ -2843,7 +2864,8 @@ msgstr "gjeometria e frame nuk specifikon dimensionin \"%s\""
#: src/theme.c:241
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
-msgstr "gjeometria e frame nuk specifikon dimensionin \"%s\" për kornizën \"%s\""
+msgstr ""
+"gjeometria e frame nuk specifikon dimensionin \"%s\" për kornizën \"%s\""
#: src/theme.c:278
#, c-format
@@ -2908,7 +2930,8 @@ msgstr "Vlera alpha \"%s\" në ngjyrën e sfumuar nuk gjendet midis 0.0 dhe 1.0"
#: src/theme.c:1111
#, c-format
-msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
+msgid ""
+"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"Formati i hijes është \"shade/base_color/factor\", \"%s\" nuk bën pjesë në "
"format"
@@ -2952,7 +2975,8 @@ msgstr "Koordinata përmban numrin e plotë '%s' që nuk mund të analizohet"
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
-msgstr "Koordinata përmban një operator të panjohur në fillim të këtij teksti: \"%s\""
+msgstr ""
+"Koordinata përmban një operator të panjohur në fillim të këtij teksti: \"%s\""
#: src/theme.c:1588
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
@@ -2963,14 +2987,16 @@ msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinata rezulton një pjestim me zero"
#: src/theme.c:1783
-msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
+msgid ""
+"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Koordinata përpiqet të përdorë një operator në një numër me presje të "
"lëvizëshme"
#: src/theme.c:1840
#, c-format
-msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
+msgid ""
+"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinata ka një operator \"%s\" atje ku pritej një operim"
#: src/theme.c:1849
@@ -3031,8 +3057,10 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:4369 src/theme.c:4401
#, c-format
-msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
-msgstr "Mungon <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgid ""
+"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
+msgstr ""
+"Mungon <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
#: src/theme.c:4452
#, c-format
@@ -3065,7 +3093,8 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:5047 src/theme.c:5109
#, c-format
-msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
+msgid ""
+"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"Konstantet e përcaktuara nga përdoruesi duhet të fillojnë me një gërmë të "
"madhe, \"%s\" nuk fillon me gërmë të madhe"
@@ -3140,7 +3169,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikativi ka vendosur një _NET_WM_PID të gabuar %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4872
+#: src/window.c:4908
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3156,7 +3185,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5543
+#: src/window.c:5579
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3189,8 +3218,8 @@ msgstr "Pronësia %s e dritares 0x%lx përmban UTF-8 të pavlefshme\n"
#: src/xprops.c:482
#, c-format
-msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
+msgid ""
+"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Pronësia %s e dritares 0x%lx përmban UTF-8 të pavlefshme për elementin %d në "
"listë\n"
-