summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorElijah Newren <newren@math.utah.edu>2004-08-30 05:27:36 +0000
committerElijah Newren <newren@src.gnome.org>2004-08-30 05:27:36 +0000
commitfed80bf081c9020414919bf045c8bbbd7528fe30 (patch)
tree2b67a9d218108e1c41db65b52a99cdf2d30a451a /po/vi.po
parent8c7f81eac959ca83a2b0d65d077f5eaa83fe8125 (diff)
downloadmetacity-fed80bf081c9020414919bf045c8bbbd7528fe30.tar.gz
metacity-fed80bf081c9020414919bf045c8bbbd7528fe30.tar.bz2
2.8.4 release
2004-08-29 Elijah Newren <newren@math.utah.edu> * NEWS: 2.8.4 release
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po68
1 files changed, 34 insertions, 34 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 638d6ba..1c9688d 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-08-15 10:32-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-08-29 23:19-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-07 18:53+0700\n"
"Last-Translator: pclouds <pclouds@gmx.net>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -23,40 +23,40 @@ msgstr "Cách dùng: %s\n"
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity đã được biên dịch không hỗ trợ phương thức verbose\n"
-#: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
+#: src/delete.c:63 src/delete.c:90 src/metacity-dialog.c:70
#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Không thể phân tích \"%s\" thành một số nguyên"
-#: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
+#: src/delete.c:70 src/delete.c:97 src/metacity-dialog.c:77
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Không thể hiểu ký tự đuôi \"%s\" trong chuỗi \"%s\""
-#: src/delete.c:127
+#: src/delete.c:128
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Lỗi phân tích thông điệp \"%s\" từ tiến trình hội thoại\n"
-#: src/delete.c:262
+#: src/delete.c:263
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Lỗi đọc tiến trình hiển thị hộp thoại: %s\n"
-#: src/delete.c:338
+#: src/delete.c:344
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr "Lỗi chạy metacity-dialog để hỏi về việc buộc kết thúc ứng dụng: %s\n"
-#: src/delete.c:446
+#: src/delete.c:452
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Lỗi lấy tên máy: %s\n"
-#: src/display.c:303
+#: src/display.c:306
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Lỗi mở display '%s'\n"
@@ -77,23 +77,23 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Lỗi IO nghiêm trọng %d (%s) trên display '%s'.\n"
-#: src/frames.c:1016
+#: src/frames.c:1021
msgid "Close Window"
msgstr "Đóng cửa sổ"
-#: src/frames.c:1019
+#: src/frames.c:1024
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu cửa sổ"
-#: src/frames.c:1022
+#: src/frames.c:1027
msgid "Minimize Window"
msgstr "Thu nhỏ cửa sổ"
-#: src/frames.c:1025
+#: src/frames.c:1030
msgid "Maximize Window"
msgstr "Phóng to cửa sổ"
-#: src/frames.c:1028
+#: src/frames.c:1033
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Bỏ phóng to cửa sổ"
@@ -105,12 +105,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Một vài chương trình đã dùng phím %s với phím bổ trợ %x như là liên kết\n"
-#: src/keybindings.c:2518
+#: src/keybindings.c:2529
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Lỗi chạy metacity-dialog để in thông báo lỗi về lệnh: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2591
+#: src/keybindings.c:2602
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Không có lệnh %d nào được định nghĩa.\n"
@@ -331,29 +331,29 @@ msgstr "Mod4"
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
-#: src/metacity-dialog.c:85
+#: src/metacity-dialog.c:110
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Cửa sổ \"%s\" không trả lời."
-#: src/metacity-dialog.c:93
+#: src/metacity-dialog.c:118
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr "Việc buộc ứng dụng này phải thoát có làm mất thông tin chưa được lưu."
-#: src/metacity-dialog.c:103
+#: src/metacity-dialog.c:128
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Buộc thoát"
-#: src/metacity-dialog.c:197
+#: src/metacity-dialog.c:225
msgid "Title"
msgstr "Tựa đề"
-#: src/metacity-dialog.c:209
+#: src/metacity-dialog.c:237
msgid "Class"
msgstr "Lớp"
-#: src/metacity-dialog.c:233
+#: src/metacity-dialog.c:262
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
@@ -361,7 +361,7 @@ msgstr ""
"Những cửa sổ này không hỗ trợ \"lưu thiết lập hiện thời\" và sẽ phải khởi "
"động lại bằng tay lần kế bạn đăng nhập."
-#: src/metacity-dialog.c:290
+#: src/metacity-dialog.c:323
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -2107,7 +2107,7 @@ msgstr "Thuộc tính lạ %s trên phần tử <geometry>"
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Phần tử lạ %s"
-#: src/session.c:1937
+#: src/session.c:1947
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -3032,7 +3032,7 @@ msgstr "Biểu thức tọa độ không có bất kỳ toán tử hay toán h
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Theme chứa biểu thức \"%s\" gây ra lỗi: %s\n"
-#: src/theme.c:3912
+#: src/theme.c:3915
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3041,24 +3041,24 @@ msgstr ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"gì đó\"/> phải xác định cho "
"kiểu khung này"
-#: src/theme.c:4362 src/theme.c:4394
+#: src/theme.c:4365 src/theme.c:4397
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr "Thiếu <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"gì đó\"/>"
-#: src/theme.c:4445
+#: src/theme.c:4448
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Lỗi nạp theme \"%s\": %s\n"
-#: src/theme.c:4591 src/theme.c:4598 src/theme.c:4605 src/theme.c:4612
-#: src/theme.c:4619
+#: src/theme.c:4594 src/theme.c:4601 src/theme.c:4608 src/theme.c:4615
+#: src/theme.c:4622
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Không có bộ <%s> cho theme \"%s\""
-#: src/theme.c:4629
+#: src/theme.c:4632
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -3067,7 +3067,7 @@ msgstr ""
"Chưa đặt kiểu khung cho loại cửa sổ \"%s\" trong theme \"%s\", hãy thêm phần "
"tử <window type=\"%s\" style_set=\"gì đó\"/>"
-#: src/theme.c:4651
+#: src/theme.c:4654
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -3076,13 +3076,13 @@ msgstr ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"gì đó\"/> phải xác định "
"cho theme này"
-#: src/theme.c:5040 src/theme.c:5102
+#: src/theme.c:5043 src/theme.c:5105
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Hằng tự định nghĩa phải bắt đầu bằng ký tự hoa; \"%s\" không như vậy"
-#: src/theme.c:5048 src/theme.c:5110
+#: src/theme.c:5051 src/theme.c:5113
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Hằng \"%s\" đã được định nghĩa rồi"
@@ -3152,7 +3152,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Ứng dụng đặt bogus _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4931
+#: src/window.c:4954
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3168,7 +3168,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5602
+#: src/window.c:5625
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"