summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorClytie Siddall <clyties@src.gnome.org>2007-09-14 11:43:52 +0000
committerClytie Siddall <clyties@src.gnome.org>2007-09-14 11:43:52 +0000
commitd6e8c6c3ed637f501fb54c7fbcddbb4c721b686d (patch)
treec9267abaf3b92ecb2cd3a4d8a50e210ce34551e4 /po/vi.po
parent029e3fc0ae1393fa698882dbb1b83291607f4b2c (diff)
downloadmetacity-d6e8c6c3ed637f501fb54c7fbcddbb4c721b686d.tar.gz
metacity-d6e8c6c3ed637f501fb54c7fbcddbb4c721b686d.tar.bz2
2007-09-14 vi.po Updated Vietnamese translation
Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au> svn path=/trunk/; revision=3334
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po34
1 files changed, 16 insertions, 18 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index de69514..bb04ab0 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity GNOME HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-07 03:38+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-09-03 20:49+0930\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-03 12:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-09-14 21:10+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -307,7 +307,7 @@ msgstr "Chuyển sang vùng làm việc bên _dưới"
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
msgid "_Close"
-msgstr "_Đóng"
+msgstr "Đón_g"
#: ../src/menu.c:199
#: ../src/prefs.c:2246
@@ -2594,8 +2594,7 @@ msgstr "Không thể phân tích « %s » thành số với điểm phù động
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr ""
-"Giá trị bun phải là « đúng » (true) hoặc « không đúng » (false), không thể "
-"là « %s »."
+"Giá trị luận lý phải là « đúng » (true) hoặc « sai » (false), không thể là « %s »."
#: ../src/theme-parser.c:625
#, c-format
@@ -3061,7 +3060,8 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr ""
-"Kiểu dạng đã được xác định cho trạng thái « %s » đổi cỡ « %s » tiêu điểm « %s »."
+"Kiểu dạng đã được xác định cho trạng thái « %s » đổi cỡ « %s » tiêu điểm « %"
+"s »."
#: ../src/theme-parser.c:3664
#: ../src/theme-parser.c:3686
@@ -3621,7 +3621,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
-msgstr "Hằng tự định nghĩa phải bắt đầu bằng ký tự hoa; « %s » không như vậy."
+msgstr "Hằng tự định nghĩa phải bắt đầu bằng ký tự hoa; « %s » không phải."
#: ../src/theme.c:5014
#: ../src/theme.c:5076
@@ -3638,12 +3638,12 @@ msgstr "Lỗi mở bản ghi gỡ lỗi: %s\n"
#: ../src/util.c:108
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
-msgstr "Lỗi «fdopen()» tập tin ghi lưu %s: %s\n"
+msgstr "Lỗi fdopen() tập tin ghi lưu %s: %s\n"
#: ../src/util.c:114
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
-msgstr "Đã mở tập tin ghi lưu « %s ».\n"
+msgstr "Đã mở tập tin ghi lưu %s.\n"
#: ../src/util.c:231
msgid "Window manager: "
@@ -3664,7 +3664,7 @@ msgstr "Lỗi bộ quản lý cửa sổ: "
#: ../src/window-props.c:192
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
-msgstr "Ứng dụng đã đặt «_NET_WM_PID » giả %lu.\n"
+msgstr "Ứng dụng đã đặt « _NET_WM_PID » giả %lu.\n"
#: ../src/window-props.c:324
#, c-format
@@ -3676,7 +3676,7 @@ msgstr "%s (trên %s)"
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Cửa sổ « WM_TRANSIENT_FOR » không hợp lệ 0x%lx được xác định cho %s.\n"
-#: ../src/window.c:5540
+#: ../src/window.c:5551
#, c-format
#. first time through
msgid ""
@@ -3684,9 +3684,9 @@ msgid ""
"window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr ""
"Cửa sổ « %s » tự đặt « SM_CLIENT_ID » cho chính nó, thay vì đặt trên cửa sổ "
-"« WM_CLIENT_LEADER » như quy định trong « ICCCM ».\n"
+"« WM_CLIENT_LEADER » như quy định trong ICCCM.\n"
-#: ../src/window.c:6105
+#: ../src/window.c:6116
#, c-format
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
@@ -3699,9 +3699,7 @@ msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""
-"Cửa sổ « %s » gọi ý « MWM » nói rằng nó không thể bị thay đổi kích thước, "
-"nhưng đặt kích thước tối thiểu « %d x %d » và tối đa « %d x %d »; điều này "
-"có vẻ cũng hơi hợp lý.\n"
+"Cửa sổ %s gọi ý MWM nói rằng nó không thể bị thay đổi kích thước, nhưng đặt kích thước tối thiểu %d x %d và tối đa %d x %d; điều này có vẻ cũng hơi hợp lý.\n"
#: ../src/xprops.c:155
#, c-format
@@ -3712,11 +3710,11 @@ msgid ""
"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
msgstr ""
-"Cửa sổ «0x%lx» có thuộc tính « %s »\n"
+"Cửa sổ 0x%lx có thuộc tính « %s »\n"
"mà lẽ ra phải có kiểu « %s » dạng thức «%d»\n"
"và thực sự là kiểu « %s » dạng thức «%d n_items %d».\n"
"Chắc là có một ứng dụng bị lỗi, không phải lỗi trình quản lý cửa sổ.\n"
-"Cửa sổ có «title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"»\n"
+"Cửa sổ có « title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\" »\n"
#: ../src/xprops.c:401
#, c-format