summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorClytie Siddall <clyties@src.gnome.org>2007-06-27 12:41:20 +0000
committerClytie Siddall <clyties@src.gnome.org>2007-06-27 12:41:20 +0000
commit92c63dfdc51efbcc372ce6770bebe437d5c02dc9 (patch)
treea69ca89ec4a1fe6c78d1e53c449b6db694d6bfd7 /po/vi.po
parentf9678266c75a0168447edab7be08305970d01026 (diff)
downloadmetacity-92c63dfdc51efbcc372ce6770bebe437d5c02dc9.tar.gz
metacity-92c63dfdc51efbcc372ce6770bebe437d5c02dc9.tar.bz2
Updated Vietnamese translation.
svn path=/trunk/; revision=3260
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po1421
1 files changed, 745 insertions, 676 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 182f3d3..6dbff61 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -1,39 +1,58 @@
# Vietnamese translation for Metacity.
-# Copyright © 2006 Gnome i18n Project for Vietnamese.
-# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@vnlinux.org>, 2002-2004.
-# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
+# Copyright © 2007 Gnome i18n Project for Vietnamese.
+# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@vnlinux.org>, 2002-2004, 2007.
+# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2007.
#
msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: metacity GNOME HEAD\n"
+""
+msgstr "Project-Id-Version: metacity GNOME HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-02 02:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-02-24 17:27+0700\n"
-"Last-Translator: Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-06-25 03:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-06-27 21:47+0930\n"
+"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
-"X-Generator: Emacs 21.4.1, po-mode 2.02+0.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6.4a5\n"
+
+#: ../src/50-metacity-desktop-key.xml.in.h:1
+msgid "Desktop"
+msgstr "Màn hình nền"
+
+#: ../src/50-metacity-key.xml.in.h:1
+msgid "Window Management"
+msgstr "Quản lý cửa sổ"
#: ../src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Cách dùng: %s\n"
-#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:133
+#: ../src/tools/metacity-message.c:176
+#: ../src/util.c:133
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity đã được biên dịch không hỗ trợ phương thức chi tiết.\n"
-#: ../src/delete.c:67 ../src/delete.c:94 ../src/metacity-dialog.c:50
+#: ../src/core.c:206
+#, c-format
+msgid "Unknown window information request: %d"
+msgstr "Yêu cầu thông tin cửa sổ không rõ : %d"
+
+#: ../src/delete.c:67
+#: ../src/delete.c:94
+#: ../src/metacity-dialog.c:50
#: ../src/theme-parser.c:484
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Không thể phân tích « %s » thành một số nguyên."
-#: ../src/delete.c:74 ../src/delete.c:101 ../src/metacity-dialog.c:57
-#: ../src/theme-parser.c:493 ../src/theme-parser.c:548
+#: ../src/delete.c:74
+#: ../src/delete.c:101
+#: ../src/metacity-dialog.c:57
+#: ../src/theme-parser.c:493
+#: ../src/theme-parser.c:548
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Không thể hiểu ký tự đuôi « %s » trong chuỗi « %s »."
@@ -52,8 +71,7 @@ msgstr "Gặp lỗi khi đọc từ tiến trình hiển thị hộp thoại: %s
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
-msgstr ""
-"Lỗi chạy « metacity-dialog » (hộp thoại) để hỏi về việc buộc kết thúc ứng "
+msgstr "Lỗi chạy « metacity-dialog » (hộp thoại) để hỏi về việc buộc kết thúc ứng "
"dụng: %s\n"
#: ../src/delete.c:456
@@ -61,7 +79,7 @@ msgstr ""
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Lỗi lấy tên máy: %s\n"
-#: ../src/display.c:346
+#: ../src/display.c:349
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Lỗi mở bộ trình bày Hệ thống Cửa sổ X « %s ».\n"
@@ -72,8 +90,7 @@ msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
-msgstr ""
-"Mất liên kết với bộ trình bày « %s »;\n"
+msgstr "Mất liên kết với bộ trình bày « %s »;\n"
"thường là do trình phục vụ X bị ngừng hoạt động hoặc \n"
"bạn đã buộc chấm dứt hoạt động bộ quản lý cửa sổ.\n"
@@ -82,71 +99,69 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Lỗi gõ/xuất nghiêm trọng %d (%s) trên bộ trình bày « %s ».\n"
-#: ../src/frames.c:1062
+#: ../src/frames.c:1078
msgid "Close Window"
msgstr "Đóng cửa sổ"
-#: ../src/frames.c:1065
+#: ../src/frames.c:1081
msgid "Window Menu"
msgstr "Trình đơn cửa sổ"
-#: ../src/frames.c:1068
+#: ../src/frames.c:1084
msgid "Minimize Window"
msgstr "Thu nhỏ cửa sổ"
-#: ../src/frames.c:1071
+#: ../src/frames.c:1087
msgid "Maximize Window"
msgstr "Phóng to cửa sổ"
-#: ../src/frames.c:1074
+#: ../src/frames.c:1090
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Bỏ phóng to cửa sổ"
-#: ../src/frames.c:1077
+#: ../src/frames.c:1093
msgid "Roll Up Window"
msgstr "Cuộn cửa sổ lên"
-#: ../src/frames.c:1080
+#: ../src/frames.c:1096
msgid "Unroll Window"
msgstr "Bỏ cuộn cửa sổ"
-#: ../src/frames.c:1083
+#: ../src/frames.c:1099
msgid "Keep Window On Top"
msgstr "Giữ cửa sổ ở trên cùng"
-#: ../src/frames.c:1086
+#: ../src/frames.c:1102
msgid "Remove Window From Top"
msgstr "Thôi giữ cửa sổ ở trên cùng"
-#: ../src/frames.c:1089
+#: ../src/frames.c:1105
msgid "Always On Visible Workspace"
msgstr "Luôn nằm trong vùng làm việc có thể thấy"
-#: ../src/frames.c:1092
+#: ../src/frames.c:1108
msgid "Put Window On Only One Workspace"
msgstr "Đặt cửa sổ trên chỉ một vùng làm việc"
-#: ../src/keybindings.c:1081
+#: ../src/keybindings.c:1087
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
-msgstr ""
-"Một chương trình khác đã dùng phím « %s » với phím bổ trợ «%x» như là tổ "
+msgstr "Một chương trình khác đã dùng phím « %s » với phím bổ trợ «%x» như là tổ "
"hợp.\n"
-#: ../src/keybindings.c:2713
+#: ../src/keybindings.c:2716
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
-msgstr ""
-"Gặp lỗi khi khởi chạy «metacity-dialog» để in thông báo lỗi về lệnh: %s\n"
+msgstr "Gặp lỗi khi khởi chạy «metacity-dialog» để in thông báo lỗi về lệnh: %s\n"
-#: ../src/keybindings.c:2818
+#: ../src/keybindings.c:2821
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Không có lệnh «%d» nào được định nghĩa.\n"
-#: ../src/keybindings.c:3845
+#: ../src/keybindings.c:3849
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Không có lệnh thiết bị cuối nào được định nghĩa.\n"
@@ -154,16 +169,14 @@ msgstr "Không có lệnh thiết bị cuối nào được định nghĩa.\n"
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
-"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
+"Copyright (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
-msgstr ""
-"metacity %s\n"
-"Bản quyền © 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., và người khác\n"
-"Đây là phần mềm tự do; hãy xem nguồn về các điều kiện sao chép.\n"
-"Chương trình không có sự bảo đảm nào, thậm chí không có tính thương mại hay "
-"cho một mục đích đặc biệt nào cả.\n"
+msgstr "metacity %s\n"
+"Tác quyền © 2001-2007 của Havoc Pennington, Red Hat, Inc., và người khác.\n"
+"Chương trình này là phần mềm tự do; xem mã nguồn để tìm điều kiện sao chép.\n"
+"KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC DỨT KHOÁT.\n"
#: ../src/main.c:171
msgid "Disable connection to session manager"
@@ -198,208 +211,212 @@ msgstr "Lỗi quét thư mục sắc thái: %s\n"
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
-msgstr "Không tìm thấy sắc thái. Hãy bảo đảm %s tồn tại và chứa những sắc thái bình thường.\n"
+msgstr "Không tìm thấy sắc thái. Hãy bảo đảm %s tồn tại và chứa những sắc thái bình "
+"thường.\n"
#: ../src/main.c:428
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Lỗi khởi động lại: %s\n"
+#: ../src/menu.c:69
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:68
msgid "Mi_nimize"
msgstr "Th_u nhỏ"
+#: ../src/menu.c:71
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:70
msgid "Ma_ximize"
msgstr "_Phóng to"
+#: ../src/menu.c:73
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:72
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Bỏ phóng to"
+#: ../src/menu.c:75
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:74
msgid "Roll _Up"
msgstr "Cuộn _lên"
+#: ../src/menu.c:77
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:76
msgid "_Unroll"
msgstr "_Bỏ cuộn"
+#: ../src/menu.c:79
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:78
msgid "_Move"
msgstr "_Di chuyển"
+#: ../src/menu.c:81
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:80
msgid "_Resize"
msgstr "Đổi _cỡ"
+#: ../src/menu.c:83
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:82
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "Chuyển Thanh Tựa Đề trên _màn hình"
+#: ../src/menu.c:86
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:85
msgid "_Close"
msgstr "_Đóng"
+#: ../src/menu.c:89
+#: ../src/menu.c:91
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:88
msgid "Always on _Top"
msgstr "Luôn ở _trên"
+#: ../src/menu.c:93
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:90
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Chỉ trong vùng làm việc có thể thấy"
+#: ../src/menu.c:95
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:92
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "Chỉ trong vùng làm việc _này"
+#: ../src/menu.c:97
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:94
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc bên t_rái"
+#: ../src/menu.c:99
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:96
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc bên _phải"
+#: ../src/menu.c:101
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:98
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc bên _trên"
+#: ../src/menu.c:103
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
-#: ../src/menu.c:100
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc bên _dưới"
-#: ../src/menu.c:191 ../src/prefs.c:2194 ../src/prefs.c:2729
+#: ../src/menu.c:197
+#: ../src/prefs.c:2238
+#: ../src/prefs.c:2773
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Vùng làm việc %d"
-#: ../src/menu.c:200
+#: ../src/menu.c:206
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Vùng làm việc 1_0"
-#: ../src/menu.c:202
+#: ../src/menu.c:208
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Vùng làm việc «%s%d»"
-#: ../src/menu.c:407
+#: ../src/menu.c:411
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Chuyển sang Vùng làm việc _khác"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
+#: ../src/metaaccellabel.c:105
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
+#: ../src/metaaccellabel.c:111
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
+#: ../src/metaaccellabel.c:117
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
+#: ../src/metaaccellabel.c:123
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
+#: ../src/metaaccellabel.c:129
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
msgstr "Cao cấp"
+#: ../src/metaaccellabel.c:135
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
msgstr "Cao"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
+#: ../src/metaaccellabel.c:141
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
+#: ../src/metaaccellabel.c:147
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
+#: ../src/metaaccellabel.c:153
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
+#: ../src/metaaccellabel.c:159
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
@@ -434,8 +451,7 @@ msgstr "Hàng"
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
-msgstr ""
-"Những cửa sổ này không hỗ trợ «lưu thiết lập hiện thời» và sẽ phải khởi động "
+msgstr "Những cửa sổ này không hỗ trợ «lưu thiết lập hiện thời» và sẽ phải khởi động "
"lại bằng tay lần kế bạn đăng nhập."
#: ../src/metacity-dialog.c:310
@@ -443,8 +459,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
"%s."
-msgstr ""
-"Gặp lỗi khi chạy « %s »:\n"
+msgstr "Gặp lỗi khi chạy « %s »:\n"
"%s."
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
@@ -454,8 +469,7 @@ msgstr "Metacity"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
-msgstr ""
-"Việc duyệt (chưa thực hiện) làm việc theo các điều khoản của ứng dụng, không "
+msgstr "Việc duyệt (chưa thực hiện) làm việc theo các điều khoản của ứng dụng, không "
"phải cửa sổ."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
@@ -464,8 +478,7 @@ msgid ""
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
"option is set to true."
-msgstr ""
-"Chuỗi mô tả phông chữ mô tả phông chữ cho tựa đề cửa sổ. Tuy nhiên kích "
+msgstr "Chuỗi mô tả phông chữ mô tả phông chữ cho tựa đề cửa sổ. Tuy nhiên kích "
"thước theo mô tả này sẽ chỉ được dùng nếu tùy chọn « titlebar_font_size "
"» (kích thước phông chữ thanh tựa đề) được đặt là 0. Ngoài ra, tùy chọn này "
"sẽ tắt nếu tùy chọn « titlebar_uses_desktop_font » (thanh đựa đề dùng phông "
@@ -476,14 +489,22 @@ msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Hành động khi nhấn đúp chuột lên thanh tiêu đề"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
+msgid "Action on title bar middle-click"
+msgstr "Hành động khi nhấn-đúp chuột lên thanh tựa"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
+msgid "Action on title bar right-click"
+msgstr "Hành động khi nhấn-phải chuột lên thanh tựa"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
msgid "Activate window menu"
msgstr "Kích hoạt trình đơn cửa sổ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Sự bố trí các nút trên thanh tiêu đề"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
@@ -491,115 +512,109 @@ msgid ""
"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
"older versions."
-msgstr ""
-"Bố trí các nút trên thanh tiêu đề. Giá trị là các chuỗi như là «menu:"
+msgstr "Bố trí các nút trên thanh tiêu đề. Giá trị là các chuỗi như là «menu:"
"minimize,maximize,close» (trình đơn:cực tiểu hóa,cực đại hóa,đóng), dấu hai "
"chấm tách góc trái ra khỏi góc phải cửa sổ, tên các nút được cách nhau bởi "
"dấu phẩy. Không cho phép nút đúp nào. Tên nút không rõ sẽ được bỏ qua để cho "
"các nút tiếp tục được bổ sung vào các phiên bản tiếp theo của metacity mà "
"không phá vỡ phiên bản cũ."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Tự động hiển thị cửa sổ có tiêu điểm"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
"for example."
-msgstr ""
-"Nhấn chuột lên một cửa sổ trong khi đang giữ phím biến đổi này sẽ di chuyển "
+msgstr "Nhấn chuột lên một cửa sổ trong khi đang giữ phím biến đổi này sẽ di chuyển "
"cửa sổ (nút chuột trái), đặt lại kích thước cửa sổ (nút chuột giữa), hoặc "
"hiện trình đơn cửa sổ (nút chuột phải). Phím biến đổi được tạo như \"&lt;"
"Alt&gt;\" hay \"&lt;Super&gt;\" để làm ví dụ."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
msgid "Close window"
msgstr "Đóng cửa sổ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Lệnh cần chạy khi nhấn phím tổ hợp"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
msgid "Compositing Manager"
msgstr "Bộ Quản lý Ghép lại"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Control how new windows get focus"
msgstr "Điều khiển cách gán tiêu điểm cho cửa sổ mới"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Current theme"
msgstr "Sắc thái hiện tại"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Khoảng chờ (mili giây) cho tùy chọn tự động hiện"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
msgstr "Quyết định nếu trình Metacity là bộ quản lý ghép lại hay không."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
-msgstr ""
-"Xác định ứng dụng hoặc hệ thống có thể phát sinh tiến «bíp» hay không; có "
+msgstr "Xác định ứng dụng hoặc hệ thống có thể phát sinh tiến «bíp» hay không; có "
"thể dùng chung với «cái chuông hình» để cho phép «bíp» câm."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr "Tắt «tính năng sai» là cần thiết đối với các ứng dụng cũ hay bị hỏng"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Bật Chuông hình"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Ẩn mọi của sổ và màn hình nền có tiêu điểm"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
msgid ""
"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
-msgstr ""
-"Nếu bật, và chế độ tiêu điểm hoạc là « sloppy » (luộm thuộm) hay « mouse "
+msgstr "Nếu bật, và chế độ tiêu điểm hoạc là « sloppy » (luộm thuộm) hay « mouse "
"» (con chuột) thì cửa sổ có tiêu điểm sẽ được nâng lên tự động, sau một thời "
"gian hoãn được xác định bởi khoá « auto_raise_delay » (hoãn nâng lên tự "
"động). Cái này không liên quan đến việc nhắp vào cửa sổ để nâng nó lên, cũng "
"không liên quan đến việc vào cửa sổ trong khi kéo và thả."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
-msgstr ""
-"Nếu bật, bỏ qua tùy chọn «titlebar_font», và dùng phông chữ ứng dụng chuẩn "
+msgstr "Nếu bật, bỏ qua tùy chọn «titlebar_font», và dùng phông chữ ứng dụng chuẩn "
"cho tựa đề cửa sổ."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
-msgstr ""
-"Nếu bật thì trình metacity sẽ cho người dùng xem phản hồi ít hơn bằng cách "
+msgstr "Nếu bật thì trình metacity sẽ cho người dùng xem phản hồi ít hơn bằng cách "
"dùng đường viền, tránh hoạt ảnh, hoặc bằng cách khác. Phần lớn người dùng sẽ "
"thấy biết tính hữu dụng đã giảm xuống, nhưng mà có lẽ tùy chọn này sẽ cho "
"phép ứng dụng cũ hơn tiếp tục hoạt động, và có lẽ cũng là thoả hiệp có ích "
"cho trình phục vụ thiết bị cuỗi. Tuy nhiên, tính năng đường viền đã tắt khi "
"khả năng truy cập được bật."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
@@ -608,8 +623,7 @@ msgid ""
"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
"unimplemented at the moment."
-msgstr ""
-"Nếu bật thì trình Metacity hoạt động như theo ứng dụng hơn là theo cửa sổ. "
+msgstr "Nếu bật thì trình Metacity hoạt động như theo ứng dụng hơn là theo cửa sổ. "
"Khái niệm này hơi trừu tượng, nhưng nói chung một thiết lập dựa trên ứng "
"dụng thì giống như Mac hơn Windows. Khi bạn đặt tiêu điểm lên một cửa sổ "
"trong chế độ dựa trên ứng dụng, mọi cửa sổ trong ứng dụng đó sẽ được hiển "
@@ -617,337 +631,335 @@ msgstr ""
"chuyển cho cửa sổ của ứng dụng khác. Ngoài ra chế độ dựa trên ứng dụng chưa "
"được làm tại thời điểm này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr "Nếu đúng, thoả hiệp giữa tính hữu dụng và dùng ít tài nguyên"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Hạ thấp cửa sổ xuống dưới các cửa sổ khác"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
-msgid ""
-"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
-"window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
-"to decouple raising from other user actions. Even when this option is false, "
-"windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a "
-"normal click on the window decorations, or by special messages, such as "
-"activation requests from pagers. This option is currently disabled in click-"
-"to-focus mode."
-msgstr ""
-"Nhiều hành động (v.d. nhắp vào vùng khách, di chuyển hoặc thay đổi kích cỡ "
-"của cửa sổ) bình thường có hiệu ứng khác là nâng cửa sổ lên. Hãy lập tùy "
-"chọn này là không đúng để gỡ việc nâng lên ra các việc tương tác người dùng "
-"khác. Khi không đúng, vẫn có thể nâng cửa sổ lên bằng tổ hợp phím Alt-nhắp-"
-"trái vào bất cứ nơi nào trên cửa sổ, hoặc bằng cách nhắp thường vào đồ trang "
-"trí cửa sổ, hoặc bằng gởi thông điệp đặc biệt, như yêu cầu hoạt hóa từ bộ "
-"chuyển màn hình. Tùy chọn này hiện thời đã tắt trong chế độ nhắp-để-nhận-"
-"tiêu điểm."
-
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Maximize window"
msgstr "Phóng to cửa sổ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Phóng to cửa sổ theo chiều ngang"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Phóng to cửa sổ theo chiều dọc"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Minimize window"
msgstr "Thu nhỏ cửa sổ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
-msgstr ""
-"Trình biến đổi để dùng cho các hành động nhấn chuột biến đổi lên cửa sổ"
+msgstr "Trình biến đổi để dùng cho các hành động nhấn chuột biến đổi lên cửa sổ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Di chuyển lùi lại giữa các bảng và màn hình nền ngay"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr "Di chuyển lùi lại giữa các bảng và màn hình nền với cửa sổ bật lên"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Di chuyển lùi lại giữa các cửa sổ ngay"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
msgstr "Di chuyển ngay lùi lại giữa các cửa sổ của ứng dụng"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
msgstr "Di chuyển lùi lại giữa các cửa sổ của ứng dụng với điều bật lên"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Di chuyển giữa các bảng và màn hình nền ngay"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
msgstr "Di chuyển giữa các bảng và màn hình nền với cửa sổ bật lên"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Di chuyển giữa các cửa sổ ngay"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Move between windows of an application immediately"
msgstr "Di chuyển ngay giữa các cửa sổ của ứng dụng"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Move between windows of an application with popup"
msgstr "Di chuyển giữa các cửa sổ của ứng dụng với điều bật lên"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Move between windows with popup"
msgstr "Di chuyển giữa các cửa sổ với cửa sổ bật lên"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr "Di chuyển tiêu điểm lùi lại giữa các cửa sổ dùng hiển thị bật lên"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Move window"
msgstr "Di chuyển cửa sổ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Chuyển cửa sổ xuống vùng làm việc dưới"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc bên trái"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc bên phải"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Chuyển cửa sổ lên vùng làm việc trên"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Move window to east side of screen"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang phía đông màn hình"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Move window to north side of screen"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang phía bắc màn hình"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Move window to north-east corner"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang góc đông bắc"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Move window to north-west corner"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang góc tây bắc"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Move window to south side of screen"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang phía nam màn hình"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
msgid "Move window to south-east corner"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang góc đông nam"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Move window to south-west corner"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang góc tây nam"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Move window to west side of screen"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang phía tây màn hình"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 8"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Name of workspace"
msgstr "Tên vùng làm việc"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Số vùng làm việc"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
"workspaces."
-msgstr ""
-"Số vùng làm việc. Phải là số lớn hơn số không, và có giới hạn cố định lớn "
+msgstr "Số vùng làm việc. Phải là số lớn hơn số không, và có giới hạn cố định lớn "
"nhất (để tránh việc hủy màn hình nền một cách bất ngờ bởi vì một yêu cầu 34 "
"tỉ vùng làm việc)."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Nâng cửa sổ bị lấp, nếu không thì hạ nó xuống"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Nâng cửa sổ lên trên các cửa sổ khác"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Resize window"
msgstr "Đổi cỡ cửa sổ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Run a defined command"
msgstr "Chạy lệnh đã định nghĩa"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Run a terminal"
msgstr "Chạy thiết bị cuối"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
+msgid ""
+"Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
+"strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
+"(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
+"raise the window as a side-effect. Set this option to false to decouple "
+"raising from other user actions. Even when this option is false, windows can "
+"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
+"on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
+"activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
+"in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
+"raise_on_click is false does not include programmatic requests from "
+"applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
+"the reason for the request. If you are an application developer and have a "
+"user complaining that your application does not work with this setting "
+"disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager "
+"and that they need to change this option back to true or live with the bug "
+"they requested. See also http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
+msgstr "Việc đặt tùy chọn này thành « sai » (false) có thể gây ra ứng dụng không đáng tin, vì vậy rất khuyên người dùng để lại giá trị mặc định « đúng » (true). Có nhiều hành động (v.d. nhấn vào vùng ứng dụng khách, di chuyển hay thay đổi kích cỡ của cửa sổ) bình thường nâng lên cửa sổ do hiệu ứng khác. Đặt tùy chọn này thành « sai » (false) để phân cách hành động nâng lên ra các hành động người dùng khác. Ngay cả khi tùy chọn này « sai », vẫn còn có thể nâng cửa sổ lên bằng cú nhấn-trái vào nơi nào trên cửa sổ, cú nhấn chuẩn vào trang trí cửa sổ, hoặc bằng thông điệp đặc biệt từ bộ chuyển màn hình, như yêu cầu kích hoạt từ tiểu dụng danh sách tác vụ. Tùy chọn này hiện thời bị tắt trong chế độ « nhấn để đặt tiêu điểm ». Ghi chú rằng danh sách các phương pháp nâng cửa sổ lên khi giá trị « nâng lên khi nhấn » (raise_on_click) là sai không phải chứa yêu cầu đã lập trình để nâng cửa sổ lên từ ứng dụng; yêu cầu như vậy sẽ bị bỏ qua bất chấp lý do yêu cầu. Nếu bạn là nhà phát triển ứng dụng và có người dùng thông báo ứng dụng của bạn không hoạt động được với thiết lập này bị tắt, hãy báo họ lý do là bộ quản lý cửa sổ không có giá trị có ích: hoàn nguyên giá trị về Đúng. Xem cũng lỗi đã thông báo « http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6 »."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Hiện trình đơn Bảng điều khiển"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "Hiện hộp thoại «Chạy ứng dụng» của Bảng"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
msgid ""
"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
"run any misbehaving applications."
-msgstr ""
-"Một số ứng dụng riêng bỏ qua đặc tả, gây ra bộ quản lý cửa sổ không hoạt "
+msgstr "Một số ứng dụng riêng bỏ qua đặc tả, gây ra bộ quản lý cửa sổ không hoạt "
"động cho đúng. Tùy chọn này đặt Metacity trong chế độ đúng chính xác, mà bảo "
"tồn một giao diện người dùng thống nhất hơn, nếu bạn không cần chạy ứng dụng "
"nào chạy sai."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 1"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 10"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 11"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 12"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 2"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 3"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 4"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 5"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 6"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 7"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 8"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc 9"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc ở trên cái này"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc ở dưới cái này"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc bên trái"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc bên phải"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Chuông hệ thống có thể nghe rõ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Chụp hình"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Chụp hình cửa sổ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
@@ -956,43 +968,39 @@ msgid ""
"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
"currently focused window's titlebar is flashed."
-msgstr ""
-"Cho Metacity biết cách thực hiện cái hiển thị khi có chuông từ hệ thống hoặc "
+msgstr "Cho Metacity biết cách thực hiện cái hiển thị khi có chuông từ hệ thống hoặc "
"từ ứng dụng khác. Hiện thời chỉ có hai gia trị hợp lệ là «fullscreen» (toàn "
"màn hình), làm chớp trắng-đen toàn màn hình, và «frame_flash» (khung chớp) "
"làm chớp thanh tựa đề của ứng dụng rung chuông. Nếu không biết ứng dụng nào "
"rung chuông (trường hợp thường khi là «chuông hệ thống»), tựa đề ứng dụng "
"đang có tiêu điểm sẽ chớp."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
"will execute command_N."
-msgstr ""
-"Những khóa «/apps/metacity/global_keybindings/run_command_N» định nghĩa tổ "
+msgstr "Những khóa «/apps/metacity/global_keybindings/run_command_N» định nghĩa tổ "
"hợp phím tương ứng với những lệnh này. Hãy nhấn phím tổ hợp của "
"«run_command_N» để thực hiện «command_N»."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
-msgstr ""
-"Những khóa «/apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot» định "
+msgstr "Những khóa «/apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot» định "
"nghĩa tổ hợp phím, khi được nhấn, sẽ thực hiện lệnh được ghi trong khóa này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
-msgstr ""
-"Những khóa «/apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot» "
+msgstr "Những khóa «/apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot» "
"định nghĩa tổ hợp phím, khi được nhấn, sẽ thực hiện lệnh được ghi trong khóa "
"này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
@@ -1000,15 +1008,14 @@ msgid ""
"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chạy lệnh đánh số tương ứng trong «/apps/metacity/"
+msgstr "Tổ hợp phím chạy lệnh đánh số tương ứng trong «/apps/metacity/"
"keybinding_commands». Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả "
"những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy "
"chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện "
"hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -1016,14 +1023,13 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím để chuyển qua vùng làm việc trên vùng làm việc hiện thời. Dạng "
+msgstr "Tổ hợp phím để chuyển qua vùng làm việc trên vùng làm việc hiện thời. Dạng "
"thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như "
"\"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt "
"«disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -1031,14 +1037,13 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc dưới vùng làm việc hiện thời. Dạng thức "
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc dưới vùng làm việc hiện thời. Dạng thức "
"tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ "
"phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;"
"Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt "
"«disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1046,14 +1051,13 @@ msgid ""
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc bên trái vùng làm việc hiện thời. Dạng "
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc bên trái vùng làm việc hiện thời. Dạng "
"thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như "
"\"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt "
"«disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1061,210 +1065,195 @@ msgid ""
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc bên phải vùng làm việc hiện thời. Dạng "
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc bên phải vùng làm việc hiện thời. Dạng "
"thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như "
"\"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt "
"«disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 1. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 1. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 10. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 10. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 11. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 11. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 12. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 12. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 2. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 2. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 3. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 3. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 4. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 4. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 5. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 5. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 6. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 6. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 7. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 7. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 8. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 8. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 9. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím chuyển qua vùng làm việc 9. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím hoạt hóa trình đơn cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím hoạt hóa trình đơn cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để đóng cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" "
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để đóng cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" "
"hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ "
"thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu "
"bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím "
"nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1272,15 +1261,14 @@ msgid ""
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím để vào «chế độ di chuyển» và bắt đầu di chuyển cửa sổ bằng bàn "
+msgstr "Tổ hợp phím để vào «chế độ di chuyển» và bắt đầu di chuyển cửa sổ bằng bàn "
"phím. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ "
"viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là "
"chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành "
"động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1288,15 +1276,14 @@ msgid ""
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím để vào «chế độ đổi kích thước» và bắt đầu thay đổi kích thước "
+msgstr "Tổ hợp phím để vào «chế độ đổi kích thước» và bắt đầu thay đổi kích thước "
"cửa sổ bằng bàn phím. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả "
"những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy "
"chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện "
"hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1304,42 +1291,39 @@ msgid ""
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để ẩn mọi cửa sổ thường và đặt tiêu điểm cho nền. Dạng thức "
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để ẩn mọi cửa sổ thường và đặt tiêu điểm cho nền. Dạng thức "
"tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ "
"phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;"
"Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt "
"«disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
msgid ""
"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để phóng to cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;"
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để phóng to cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;"
"a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn "
"chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không có tổ hợp "
"phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để thu nhỏ cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để thu nhỏ cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
"\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ "
"thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu "
"bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím "
"nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
@@ -1347,14 +1331,13 @@ msgid ""
"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để di chuyển cửa sổ xuống vùng làm việc dưới. Dạng thức "
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để di chuyển cửa sổ xuống vùng làm việc dưới. Dạng thức "
"tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ "
"phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;"
"Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt "
"«disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1362,14 +1345,13 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để di chuyển cửa sổ qua vùng làm việc bên trái. Dạng thức "
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để di chuyển cửa sổ qua vùng làm việc bên trái. Dạng thức "
"tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ "
"phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;"
"Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt "
"«disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1377,196 +1359,182 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để di chuyển cửa sổ qua vùng làm việc bên phải. Dạng thức "
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để di chuyển cửa sổ qua vùng làm việc bên phải. Dạng thức "
"tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ "
"phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;"
"Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt "
"«disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím để di chuyển cửa sổ lên vùng làm việc bên trên. Dạng thức tương "
+msgstr "Tổ hợp phím để di chuyển cửa sổ lên vùng làm việc bên trên. Dạng thức tương "
"tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân "
"tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;"
"Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt "
"«disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím để di chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 1. Dạng thức tương tự như "
+msgstr "Tổ hợp phím để di chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 1. Dạng thức tương tự như "
"\"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu "
"cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ "
"không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím để di chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 10. Dạng thức tương tự "
+msgstr "Tổ hợp phím để di chuyển cửa sổ sang vùng làm việc 10. Dạng thức tương tự "
"như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích "
"hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" "
"và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì "
"sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 11. Dạng thức tương tự như "
+msgstr "Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 11. Dạng thức tương tự như "
"\"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu "
"cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có "
"phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 12. Dạng thức tương tự như "
+msgstr "Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 12. Dạng thức tương tự như "
"\"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu "
"cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có "
"phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 2. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 2. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím "
"nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 3. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 3. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím "
"nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 4. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 4. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím "
"nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 5. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 5. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím "
"nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 6. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 6. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím "
"nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 7. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 7. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím "
"nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 8. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 8. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím "
"nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 9. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Phím nóng để di chuyển cửa sổ sang workspace 9. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím "
"nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1574,15 +1542,14 @@ msgid ""
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để di chuyển tiêu điểm lùi lại giữa các bảng điều khiển và "
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để di chuyển tiêu điểm lùi lại giữa các bảng điều khiển và "
"màn hình làm việc, dùng cửa sổ bật lên. Dạng thức kiểu như \"&lt;Control&gt;a"
"\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Trình phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn "
"chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không có tổ hợp "
"phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1590,15 +1557,14 @@ msgid ""
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để di chuyển focus lùi lại giữa các bảng điều khiển và màn "
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để di chuyển focus lùi lại giữa các bảng điều khiển và màn "
"hình làm việc, không dùng cửa sổ bật lên. Dạng thức kiểu như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Trình phân tích hiểu cả "
"chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
@@ -1607,8 +1573,7 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để chuyển tiêu điểm lùi lại giữa các cửa sổ của ứng dụng, "
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để chuyển tiêu điểm lùi lại giữa các cửa sổ của ứng dụng, "
"không có cửa sổ bật lên. Giữ phím Shift cùng với tổ hợp này thì sẽ chuyển "
"lại thành hướng tiến lên. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Trình phân tách hiểu cả chữ hoa lẫn chữ "
@@ -1616,7 +1581,7 @@ msgstr ""
"bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt « disabled » (tắt) thì sẽ không có tổ hợp "
"phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
@@ -1625,8 +1590,7 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng dùng để chuyển tiêu điểm lùi lại giữa các cửa sổ của ứng dụng, "
+msgstr "Phím nóng dùng để chuyển tiêu điểm lùi lại giữa các cửa sổ của ứng dụng, "
"dùng cửa sổ bật lên. Giữ phím Shift cùng tổ hợp này sẽ tạo lại hướng tiến "
"lên. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ "
@@ -1634,7 +1598,7 @@ msgstr ""
"chuỗi « disabled » (tắt) thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động "
"này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1643,8 +1607,7 @@ msgid ""
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để chuyển focus lùi lại giữa các cửa sổ, không có cửa sổ "
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để chuyển focus lùi lại giữa các cửa sổ, không có cửa sổ "
"bật lên. Giữ \"shift\" cùng với tổ hợp này thì sẽ chuyển thành hướng tiến "
"lên. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". Trình phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ "
@@ -1652,7 +1615,7 @@ msgstr ""
"chuỗi đặc biệt«disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành động "
"này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
@@ -1661,15 +1624,14 @@ msgid ""
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng dùng để chuyển focus lùi lại giữa các cửa sổ, dùng cửa sổ bật lên. "
+msgstr "Phím nóng dùng để chuyển focus lùi lại giữa các cửa sổ, dùng cửa sổ bật lên. "
"Giữ \"shift\" cùng tổ hợp này sẽ tạo lại hướng tiến lên. Dạng thức tương tự "
"như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích "
"hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" "
"và \"&lt;Ctrl &gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ "
"không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1677,15 +1639,14 @@ msgid ""
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím để di chuyển tiêu điểm giữa bảng điều khiển và màn hình làm "
+msgstr "Tổ hợp phím để di chuyển tiêu điểm giữa bảng điều khiển và màn hình làm "
"việc, bằng của sổ bật lên. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, "
"và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt "
"tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực "
"hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
@@ -1693,15 +1654,14 @@ msgid ""
"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
"no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để di chuyển tiêu điểm giữa bảng điều khiển và màn hình làm "
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để di chuyển tiêu điểm giữa bảng điều khiển và màn hình làm "
"việc, không dùng cửa sổ bật lên. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" "
"hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ "
"thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu "
"bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím "
"nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
@@ -1710,15 +1670,14 @@ msgid ""
"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để chuyển tiêu điểm giữa các cửa sổ của ứng dụng, không hiện cửa "
+msgstr "Phím nóng để chuyển tiêu điểm giữa các cửa sổ của ứng dụng, không hiện cửa "
"sổ bật lên. Giữ phím Shift cùng tổ hợp này sẽ đảo hướng di chuyển. Dạng thức "
"tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ "
"phân tách hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;"
"Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùychọn là chuỗi « disabled "
"» (tắt) thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
@@ -1727,8 +1686,7 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để chuyển focus giữa các cửa sổ, dùng cửa sổ bật lên. (Thường là "
+msgstr "Phím nóng để chuyển focus giữa các cửa sổ, dùng cửa sổ bật lên. (Thường là "
"&lt;Alt&gt;Tab). Giữ phím Shift khi dùng tổ hợp này sẽ đảo hướng chuyển "
"động. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". Bộ phân tách hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ "
@@ -1736,7 +1694,7 @@ msgstr ""
"chuỗi « disabled » (tắt) thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động "
"này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1745,8 +1703,7 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để chuyển focus giữa các cửa sổ, không hiện cửa sổ bật lên. "
+msgstr "Phím nóng để chuyển focus giữa các cửa sổ, không hiện cửa sổ bật lên. "
"(Thường là &lt;Alt&gt;Escape). Giữ phím \"shift\" cùng tổ hợp này sẽ đảo "
"hướng di chuyển. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và "
@@ -1754,7 +1711,7 @@ msgstr ""
"tùychọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành "
"động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
@@ -1763,15 +1720,14 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để chuyển focus giữa các cửa sổ, dùng cửa sổ bật lên. (Thường là "
+msgstr "Phím nóng để chuyển focus giữa các cửa sổ, dùng cửa sổ bật lên. (Thường là "
"&lt;Alt&gt;Tab). Giữ phím \"shift\" khi dùng tổ hợp này sẽ đảo hướng chuyển "
"động. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". Trình phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ "
"viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là "
"chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
msgid ""
"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
@@ -1779,57 +1735,53 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím để bật tắt hiện cửa sổ ở trên cùng. Cửa sổ đó sẽ hiện bên trên "
+msgstr "Tổ hợp phím để bật tắt hiện cửa sổ ở trên cùng. Cửa sổ đó sẽ hiện bên trên "
"tất cả các cửa sổ khác. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, "
"và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt "
"tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực "
"hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để bật tắt chế độ toàn màn hình. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Phím nóng để bật tắt chế độ toàn màn hình. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím "
"nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng để bật tắt phóng to. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" "
+msgstr "Phím nóng để bật tắt phóng to. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" "
"hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ "
"thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào "
"thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím để bật tắt trạng thái đánh bóng. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím để bật tắt trạng thái đánh bóng. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -1837,29 +1789,27 @@ msgid ""
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím tắt để bật tắt việc cửa sổ hiện trên mọi vùng làm việc hay chỉ một vùng "
+msgstr "Phím tắt để bật tắt việc cửa sổ hiện trên mọi vùng làm việc hay chỉ một vùng "
"làm việc. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ "
"viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là "
"chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành "
"động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
msgid ""
"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím tắt để bỏ phóng to cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" "
+msgstr "Phím tắt để bỏ phóng to cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" "
"hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ "
"thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào "
"thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
msgid ""
"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -1867,28 +1817,26 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để hiện hộp thoại «Chạy chương trình» của bảng điều khiển. "
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để hiện hộp thoại «Chạy chương trình» của bảng điều khiển. "
"Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như "
"\"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt "
"«disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
msgid ""
"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để gọi một thiết bị cuối. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để gọi một thiết bị cuối. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt «disabled» thì sẽ không "
"có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
@@ -1896,14 +1844,13 @@ msgid ""
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng dùng để chụp hình cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
+msgstr "Phím nóng dùng để chụp hình cửa sổ. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a"
"\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ "
"thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào "
"thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
msgid ""
"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
@@ -1911,70 +1858,65 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr ""
-"Phím nóng dùng để gọi tiện ích chụp hình. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Phím nóng dùng để gọi tiện ích chụp hình. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím "
"nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
msgid ""
"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím dùng để hiện trình đơn chính của bảng điều khiển. Dạng thức "
+msgstr "Tổ hợp phím dùng để hiện trình đơn chính của bảng điều khiển. Dạng thức "
"tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ "
"phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;"
"Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt "
"«disabled» thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Tên của vùng làm việc."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
msgid "The screenshot command"
msgstr "Lệnh chụp hình"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
-msgstr ""
-"Sắc thái xác định diện mạo của đường viền cửa sổ, thanh tựa đề, và nhiều thứ "
+msgstr "Sắc thái xác định diện mạo của đường viền cửa sổ, thanh tựa đề, và nhiều thứ "
"khác."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
-msgstr ""
-"Khoảng chờ trước khi hiện cửa sổ nếu đặt «auto_raise». Khoảng chờ tính theo "
+msgstr "Khoảng chờ trước khi hiện cửa sổ nếu đặt «auto_raise». Khoảng chờ tính theo "
"số phần ngàn giây."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
"unfocused when the mouse leaves the window."
-msgstr ""
-"Chế độ tiêu điểm cửa sổ chỉ ra cách cửa sổ được kích hoạt. Nó có thể có ba "
+msgstr "Chế độ tiêu điểm cửa sổ chỉ ra cách cửa sổ được kích hoạt. Nó có thể có ba "
"giá trị sau: «nhắp» (click) nghĩa là cửa sổ được nhấn để nhận tiêu điểm, "
"«luộn thuộm» (sloppy) nghĩa là cửa sổ nhận tiêu điểm nếu con chuột đi ngang "
"qua cửa sổ, và «chuột» (mouse) nghĩa là cửa sổ nhận tiêu điểm khi con chuột "
"đi vào cửa sổ và mất tiêu điểm khi con chuột rời khỏi cửa sổ."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Lệnh chụp hình cửa sổ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
@@ -1984,8 +1926,7 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím để đặt cửa sổ ở trên hay ở dưới cửa sổ khác. Nếu cửa sổ bị che "
+msgstr "Tổ hợp phím để đặt cửa sổ ở trên hay ở dưới cửa sổ khác. Nếu cửa sổ bị che "
"bởi cửa sổ khác, nó sẽ được đặt lên trên. Nếu cửa sổ đã nằm trên, nó sẽ được "
"đặt xuống dưới các cửa sổ khác. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" "
"hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tách hiểu cả chữ hoa lẫn chữ "
@@ -1993,21 +1934,20 @@ msgstr ""
"bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt « disabled » (tắt) thì sẽ không có phím "
"nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
msgid ""
"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím tắt để đặt cửa sổ ở dưới các cửa sổ khác. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ ở dưới các cửa sổ khác. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím "
"nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
msgid ""
"This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -2015,9 +1955,13 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng bắc (đỉnh) màn hình. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
+msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng bắc (đỉnh) màn hình. Dạng thức tương tự "
+"như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích "
+"hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" "
+"và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không "
+"có phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
msgid ""
"This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -2025,9 +1969,13 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng đông (bên phải) màn hình. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
+msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng đông (bên phải) màn hình. Dạng thức tương "
+"tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân "
+"tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" "
+"thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
msgid ""
"This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the "
"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -2035,9 +1983,13 @@ msgid ""
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
-msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng đông bắc (góc trên bên phải) màn hình. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
+msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng đông bắc (góc trên bên phải) màn hình. "
+"Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt "
+"như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi "
+"\"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
msgid ""
"This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the "
"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -2045,9 +1997,13 @@ msgid ""
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
-msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng tây bắc (góc trên bên trái) màn hình. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
+msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng tây bắc (góc trên bên trái) màn hình. Dạng "
+"thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như "
+"\"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled"
+"\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
msgid ""
"This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
@@ -2055,9 +2011,13 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng nam (đáy) màn hình. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
+msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng nam (đáy) màn hình. Dạng thức tương tự như "
+"\"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu "
+"cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và "
+"\"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có "
+"phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
msgid ""
"This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of "
"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -2065,9 +2025,13 @@ msgid ""
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
-msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng đông nam (góc dưới bên phải) màn hình. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
+msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng đông nam (góc dưới bên phải) màn hình. "
+"Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
+"\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt "
+"như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi "
+"\"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
msgid ""
"This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of "
"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
@@ -2075,9 +2039,13 @@ msgid ""
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
-msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng tây nam (góc dưới bên trái) màn hình. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
+msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng tây nam (góc dưới bên trái) màn hình. Dạng "
+"thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như "
+"\"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled"
+"\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
msgid ""
"This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -2085,23 +2053,26 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng tây (bên trái) màn hình. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
+msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ theo hướng tây (bên trái) màn hình. Dạng thức tương "
+"tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân "
+"tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;"
+"Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" "
+"thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
msgid ""
"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Phím tắt để đặt cửa sổ ở trên các cửa sổ khác. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
+msgstr "Phím tắt để đặt cửa sổ ở trên các cửa sổ khác. Dạng thức tương tự như \"&lt;"
"Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ "
"hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím "
"nóng nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:185
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -2109,14 +2080,13 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím này dùng để giãn cửa sổ hết chiều ngang hiện có. Dạng thức tương "
+msgstr "Tổ hợp phím này dùng để giãn cửa sổ hết chiều ngang hiện có. Dạng thức tương "
"tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Trình phân "
"tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;"
"Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt "
"«disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:186
msgid ""
"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
@@ -2124,173 +2094,214 @@ msgid ""
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
-msgstr ""
-"Tổ hợp phím này dùng để giãn cửa sổ hết chiều dọc hiện có. Dạng thức tương "
+msgstr "Tổ hợp phím này dùng để giãn cửa sổ hết chiều dọc hiện có. Dạng thức tương "
"tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Trình phân "
"tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;"
"Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi đặc biệt "
"«disabled» thì sẽ không có tổ hợp phím nào thực hiện hành động này."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:185
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:187
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
"anything."
-msgstr ""
-"Tùy chọn này quyết định tác dụng của việc nhấn đúp chuột trên thanh tiêu đề. "
+msgstr "Tùy chọn này quyết định tác dụng của việc nhấn đúp chuột trên thanh tiêu đề. "
"Tùy chọn hợp lệ hiện thời là:\n"
" • toggle_shade\t\ttạo bóng/thôi tạo bóng cửa sổ\n"
" • toggle_maximize\tphóng to/thôi phóng to cửa sổ\n"
" • minimize\t\t\tthu nhỏ cửa sổ\n"
" • none\t\t\t\tkhông làm gì."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:186
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
+msgid ""
+"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
+"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
+"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
+"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
+"anything."
+msgstr "Tùy chọn này quyết định tác dụng của việc nhấn-giữa chuột trên thanh tựa."
+"Tùy chọn hợp lệ hiện thời là:\n"
+" • toggle_shade\t\ttạo bóng/thôi tạo bóng cửa sổ\n"
+" • toggle_maximize\tphóng to/thôi phóng to cửa sổ\n"
+" • minimize\t\t\tthu nhỏ cửa sổ\n"
+" • none\t\t\t\tkhông làm gì."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
+msgid ""
+"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
+"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
+"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
+"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
+"anything."
+msgstr "Tùy chọn này quyết định tác dụng của việc nhấn-giữa chuột trên thanh tựa. "
+"Tùy chọn hợp lệ hiện thời là:\n"
+" • toggle_shade\t\ttạo bóng/thôi tạo bóng cửa sổ\n"
+" • toggle_maximize\tphóng to/thôi phóng to cửa sổ\n"
+" • minimize\t\t\tthu nhỏ cửa sổ\n"
+" • none\t\t\t\tkhông làm gì."
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
msgid ""
"This option provides additional control over how newly created windows get "
"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
"given focus."
-msgstr ""
-"Tùy chọn này cung cấp khả năng thêm điều khiển cách gán tiêu điểm cho cửa sổ "
+msgstr "Tùy chọn này cung cấp khả năng thêm điều khiển cách gán tiêu điểm cho cửa sổ "
"mới tạo. Nó có hai giá trị có thể :\n"
" • smart\t\táp dụng chế độ tiêu điểm bình thường của người dùng đó,\n"
" • strict\t\tgây ra cửa sổ không có tiêu điểm nếu được tạo từ thiết bị cuối."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:187
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "Bật/Tắt trạng thái luôn nổi"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:192
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Bật/Tắt Chế độ Toàn màn hình"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:193
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Bật tắt trạng thái phóng to"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:194
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Bật tắt trạng thái đánh bóng"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:195
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "Chốt cửa sổ trên mọi vùng làm việc"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:192
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:196
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
"environments."
-msgstr ""
-"Bật chỉ thị trực quan khi ứng dụng hoặc hệ thống rung chuông; rất hữu dụng "
+msgstr "Bật chỉ thị trực quan khi ứng dụng hoặc hệ thống rung chuông; rất hữu dụng "
"trong môi trường ồn ào hoặc không nghe rõ."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:193
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:197
msgid "Unmaximize window"
msgstr "Bỏ phóng to cửa sổ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:194
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:198
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Dùng phông chữ hệ thống chuẩn cho tựa đề cửa sổ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:195
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:199
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Kiểu Chuông hình"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:196
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:200
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
-msgstr ""
-"Việc nâng lên có nên là hiệu ứng khác của việc tương tác người dùng khác hay "
+msgstr "Việc nâng lên có nên là hiệu ứng khác của việc tương tác người dùng khác hay "
"không."
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:197
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:201
msgid "Window focus mode"
msgstr "Chế độ tiêu điểm cửa sổ"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:198
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:202
msgid "Window title font"
msgstr "Phông chữ tựa đề cửa sổ"
-#: ../src/prefs.c:576 ../src/prefs.c:592 ../src/prefs.c:608 ../src/prefs.c:624
-#: ../src/prefs.c:640 ../src/prefs.c:656 ../src/prefs.c:672 ../src/prefs.c:692
-#: ../src/prefs.c:708 ../src/prefs.c:724 ../src/prefs.c:742 ../src/prefs.c:758
-#: ../src/prefs.c:777 ../src/prefs.c:793 ../src/prefs.c:810 ../src/prefs.c:826
-#: ../src/prefs.c:842 ../src/prefs.c:859 ../src/prefs.c:875 ../src/prefs.c:891
-#: ../src/prefs.c:907 ../src/prefs.c:923 ../src/prefs.c:938 ../src/prefs.c:953
-#: ../src/prefs.c:968 ../src/prefs.c:984 ../src/prefs.c:1000
-#: ../src/prefs.c:1016 ../src/prefs.c:1032
+#: ../src/prefs.c:579
+#: ../src/prefs.c:607
+#: ../src/prefs.c:623
+#: ../src/prefs.c:639
+#: ../src/prefs.c:655
+#: ../src/prefs.c:671
+#: ../src/prefs.c:687
+#: ../src/prefs.c:703
+#: ../src/prefs.c:723
+#: ../src/prefs.c:739
+#: ../src/prefs.c:755
+#: ../src/prefs.c:773
+#: ../src/prefs.c:789
+#: ../src/prefs.c:808
+#: ../src/prefs.c:824
+#: ../src/prefs.c:859
+#: ../src/prefs.c:875
+#: ../src/prefs.c:892
+#: ../src/prefs.c:908
+#: ../src/prefs.c:924
+#: ../src/prefs.c:940
+#: ../src/prefs.c:956
+#: ../src/prefs.c:971
+#: ../src/prefs.c:986
+#: ../src/prefs.c:1001
+#: ../src/prefs.c:1017
+#: ../src/prefs.c:1033
+#: ../src/prefs.c:1049
+#: ../src/prefs.c:1065
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Khóa GConf « %s » được đặt kiểu sai\n"
-#: ../src/prefs.c:1077
+#: ../src/prefs.c:1110
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
-msgstr ""
-"Tìm thấy « %s » trong cơ sở dữ liệu cấu hình không phải giá trị hợp lệ cho "
+msgstr "Tìm thấy « %s » trong cơ sở dữ liệu cấu hình không phải giá trị hợp lệ cho "
"bộ biến đổi nút chuột.\n"
-#: ../src/prefs.c:1101 ../src/prefs.c:1122 ../src/prefs.c:1660
+#: ../src/prefs.c:1134
+#: ../src/prefs.c:1155
+#: ../src/prefs.c:1697
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Khóa GConf « %s » được đặt giá trị không hợp lệ\n"
-#: ../src/prefs.c:1251
+#: ../src/prefs.c:1284
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
"range 1..128\n"
-msgstr ""
-"« %d » được lưu trong khóa GConf « %s » không phải là một « cursor_size "
+msgstr "« %d » được lưu trong khóa GConf « %s » không phải là một « cursor_size "
"» (kích cỡ con chạy) hợp lý; phải nằm trong phạm vi (1..128)\n"
-#: ../src/prefs.c:1331
+#: ../src/prefs.c:1364
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Không thể phân tách mô tả phông chữ « %s » từ khóa GConf « %s ».\n"
-#: ../src/prefs.c:1558
+#: ../src/prefs.c:1591
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
-msgstr ""
-"«%d» được lưu trong khóa GConf « %s » không phải là một con số hợp lý cho số "
+msgstr "«%d» được lưu trong khóa GConf « %s » không phải là một con số hợp lý cho số "
"vùng làm việc, hiện thời tối đa là «%d».\n"
-#: ../src/prefs.c:1618
+#: ../src/prefs.c:1651
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
-msgstr ""
-"Khả năng chỉnh sửa cho các ứng dụng không theo chuẩn đã đã tắt. Vài ứng dụng "
+msgstr "Khả năng chỉnh sửa cho các ứng dụng không theo chuẩn đã đã tắt. Vài ứng dụng "
"có thể sẽ xử sự không đúng.\n"
-#: ../src/prefs.c:1687
+#: ../src/prefs.c:1724
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
-msgstr ""
-"«%d» được lưu trong khóa GConf « %s » nằm ngoài phạm vi từ 0 tới «%d».\n"
+msgstr "«%d» được lưu trong khóa GConf « %s » nằm ngoài phạm vi từ 0 tới «%d».\n"
-#: ../src/prefs.c:1830
+#: ../src/prefs.c:1873
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi đặt số vùng làm việc là %d: %s\n"
-#: ../src/prefs.c:2224 ../src/prefs.c:2394
+#: ../src/prefs.c:2268
+#: ../src/prefs.c:2438
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Tìm thấy « %s » trong cơ sở dữ liệu cấu hình không phải giá trị hợp lệ cho "
+msgstr "Tìm thấy « %s » trong cơ sở dữ liệu cấu hình không phải giá trị hợp lệ cho "
"tổ hợp phím « %s ».\n"
-#: ../src/prefs.c:2810
+#: ../src/prefs.c:2854
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi đặt tên cho vùng làm việc «%d» thành « %s »: %s\n"
@@ -2301,111 +2312,111 @@ msgstr "Gặp lỗi khi đặt tên cho vùng làm việc «%d» thành « %s »
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: ../src/screen.c:406
+#: ../src/screen.c:410
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Màn hình %d trên bộ trình bày « %s » không hợp lệ.\n"
-#: ../src/screen.c:422
+#: ../src/screen.c:426
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to replace the current window manager.\n"
-msgstr ""
-"Màn hình %d trên bộ trình bày « %s » đã có bộ quản lý cửa sổ rồi; hãy thử "
+msgstr "Màn hình %d trên bộ trình bày « %s » đã có bộ quản lý cửa sổ rồi; hãy thử "
"dùng tùy chọn «--replace» để _thay thế_ bộ quản lý cửa sổ đang dùng.\n"
-#: ../src/screen.c:446
+#: ../src/screen.c:453
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Không thể lấy vùng chọn bộ quản lý cửa sổ trên Màn hình %d trên bộ trình bày "
+msgstr "Không thể lấy vùng chọn bộ quản lý cửa sổ trên Màn hình %d trên bộ trình bày "
"« %s ».\n"
-#: ../src/screen.c:504
+#: ../src/screen.c:511
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Màn hình %d trên bộ trình bày « %s » đã có bộ quản lý cửa sổ.\n"
-#: ../src/screen.c:709
+#: ../src/screen.c:716
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Không thể giải phóng Màn hình %d trên bộ trình bày « %s ».\n"
-#: ../src/session.c:837 ../src/session.c:844
+#: ../src/session.c:826
+#: ../src/session.c:833
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Không thể tạo thư mục « %s »: %s\n"
-#: ../src/session.c:854
+#: ../src/session.c:843
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Không thể mở tập tin phiên làm việc « %s » để ghi: %s\n"
-#: ../src/session.c:1006
+#: ../src/session.c:995
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi ghi tập tin phiên làm việc « %s »: %s\n"
-#: ../src/session.c:1011
+#: ../src/session.c:1000
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi đóng tập tin phiên làm việc « %s »: %s\n"
-#: ../src/session.c:1086
+#: ../src/session.c:1075
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Lỗi đọc tập tin phiên làm việc đã lưu %s: %s\n"
-#: ../src/session.c:1121
+#: ../src/session.c:1110
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Lỗi phân tích tập tin phiên làm việc đã lưu: %s\n"
-#: ../src/session.c:1170
+#: ../src/session.c:1159
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "Thấy thuộc tính <metacity_session>, nhưng đã có session ID."
-#: ../src/session.c:1183
+#: ../src/session.c:1172
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Thuộc tính lạ « %s » trên phần tử <metacity_session>."
-#: ../src/session.c:1200
+#: ../src/session.c:1189
msgid "nested <window> tag"
msgstr "thẻ <window> lồng nhau"
-#: ../src/session.c:1258 ../src/session.c:1290
+#: ../src/session.c:1247
+#: ../src/session.c:1279
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Thuộc tính lạ « %s » trên phần tử <window>"
-#: ../src/session.c:1362
+#: ../src/session.c:1351
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Thuộc tính lạ « %s » trên phần tử <maximized>"
-#: ../src/session.c:1422
+#: ../src/session.c:1411
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Thuộc tính lạ « %s » trên phần tử <geometry>"
-#: ../src/session.c:1442
+#: ../src/session.c:1431
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Phần tử lạ « %s »"
-#: ../src/session.c:1908
+#: ../src/session.c:1868
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
"session management: %s\n"
-msgstr ""
-"Gặp lỗi khi chạy «metacity-dialog» để cảnh báo về ứng dụng không hỗ trợ quản "
+msgstr "Gặp lỗi khi chạy «metacity-dialog» để cảnh báo về ứng dụng không hỗ trợ quản "
"lý phiên làm việc: %s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:227 ../src/theme-parser.c:245
+#: ../src/theme-parser.c:227
+#: ../src/theme-parser.c:245
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Dòng %d ký tự %d: %s"
@@ -2415,7 +2426,8 @@ msgstr "Dòng %d ký tự %d: %s"
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Thuộc tính « %s » lặp hai lần trên cùng phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:417 ../src/theme-parser.c:442
+#: ../src/theme-parser.c:417
+#: ../src/theme-parser.c:442
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Thuộc tính « %s » không hợp lệ trên phần tử <%s> trong ngữ cảnh này."
@@ -2430,16 +2442,17 @@ msgstr "Số nguyên %ld phải là số dương"
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Số nguyên %ld quá lớn, giá trị tối đa hiện thời là %d"
-#: ../src/theme-parser.c:539 ../src/theme-parser.c:655
+#: ../src/theme-parser.c:539
+#: ../src/theme-parser.c:655
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Không thể phân tích « %s » thành số với điểm phù động."
-#: ../src/theme-parser.c:570 ../src/theme-parser.c:598
+#: ../src/theme-parser.c:570
+#: ../src/theme-parser.c:598
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
-msgstr ""
-"Giá trị bun phải là « đúng » (true) hoặc « không đúng » (false), không thể "
+msgstr "Giá trị bun phải là « đúng » (true) hoặc « không đúng » (false), không thể "
"là « %s »."
#: ../src/theme-parser.c:625
@@ -2450,16 +2463,14 @@ msgstr "Góc phải nằm giữa 0.0 và 360.0, hiện là %g\n"
#: ../src/theme-parser.c:688
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
-msgstr ""
-"Alpha phải nằm giữa 0.0 (không thấy) và 1.0 (đục hoàn toàn), hiện là %g\n"
+msgstr "Alpha phải nằm giữa 0.0 (không thấy) và 1.0 (đục hoàn toàn), hiện là %g\n"
#: ../src/theme-parser.c:753
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
-msgstr ""
-"Tỷ lệ tựa đề « %s » không hợp lệ. Nó phải là một điều của những điều này:\n"
+msgstr "Tỷ lệ tựa đề « %s » không hợp lệ. Nó phải là một điều của những điều này:\n"
" • xx-small\t\ttí tị\n"
" • x-small\t\tnhỏ lắm\n"
" • small\t\t\tnhỏ\n"
@@ -2468,23 +2479,32 @@ msgstr ""
" • x-large\t\tlớn lắm\n"
" • xx-large\t\tto lớn.\n"
-#: ../src/theme-parser.c:798 ../src/theme-parser.c:806
-#: ../src/theme-parser.c:888 ../src/theme-parser.c:985
-#: ../src/theme-parser.c:1027 ../src/theme-parser.c:1138
-#: ../src/theme-parser.c:1188 ../src/theme-parser.c:1196
-#: ../src/theme-parser.c:3074 ../src/theme-parser.c:3163
-#: ../src/theme-parser.c:3170 ../src/theme-parser.c:3177
+#: ../src/theme-parser.c:798
+#: ../src/theme-parser.c:806
+#: ../src/theme-parser.c:888
+#: ../src/theme-parser.c:985
+#: ../src/theme-parser.c:1027
+#: ../src/theme-parser.c:1138
+#: ../src/theme-parser.c:1188
+#: ../src/theme-parser.c:1196
+#: ../src/theme-parser.c:3074
+#: ../src/theme-parser.c:3163
+#: ../src/theme-parser.c:3170
+#: ../src/theme-parser.c:3177
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Không có thuộc tính « %s » trong phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:922 ../src/theme-parser.c:993
-#: ../src/theme-parser.c:1035 ../src/theme-parser.c:1146
+#: ../src/theme-parser.c:922
+#: ../src/theme-parser.c:993
+#: ../src/theme-parser.c:1035
+#: ../src/theme-parser.c:1146
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s> tên « %s » được dùng lần hai"
-#: ../src/theme-parser.c:934 ../src/theme-parser.c:1047
+#: ../src/theme-parser.c:934
+#: ../src/theme-parser.c:1047
#: ../src/theme-parser.c:1158
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
@@ -2527,32 +2547,39 @@ msgstr "Sắc thái đã có biểu tượng dự phòng"
msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
msgstr "Sắc thái đã có biểu tượng mini dự phòng"
-#: ../src/theme-parser.c:1286 ../src/theme-parser.c:1350
-#: ../src/theme-parser.c:1639 ../src/theme-parser.c:3262
-#: ../src/theme-parser.c:3316 ../src/theme-parser.c:3488
-#: ../src/theme-parser.c:3704 ../src/theme-parser.c:3742
-#: ../src/theme-parser.c:3780 ../src/theme-parser.c:3818
+#: ../src/theme-parser.c:1286
+#: ../src/theme-parser.c:1350
+#: ../src/theme-parser.c:1639
+#: ../src/theme-parser.c:3262
+#: ../src/theme-parser.c:3316
+#: ../src/theme-parser.c:3488
+#: ../src/theme-parser.c:3704
+#: ../src/theme-parser.c:3742
+#: ../src/theme-parser.c:3780
+#: ../src/theme-parser.c:3818
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Không cho phép phần tử <%s> dưới <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:1376 ../src/theme-parser.c:1463
+#: ../src/theme-parser.c:1376
+#: ../src/theme-parser.c:1463
#: ../src/theme-parser.c:1533
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "Không có thuộc tính «name» (tên) trong phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:1383 ../src/theme-parser.c:1470
+#: ../src/theme-parser.c:1383
+#: ../src/theme-parser.c:1470
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Không có thuộc tính «value» (giá trị) trong phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:1414 ../src/theme-parser.c:1428
+#: ../src/theme-parser.c:1414
+#: ../src/theme-parser.c:1428
#: ../src/theme-parser.c:1487
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
-msgstr ""
-"Không thể xác định cả « button_width/button_height » (rộng/cao nút) lẫn tỷ "
+msgstr "Không thể xác định cả « button_width/button_height » (rộng/cao nút) lẫn tỷ "
"lệ hình thể đều của cái nút."
#: ../src/theme-parser.c:1437
@@ -2590,8 +2617,10 @@ msgstr "Không có thuộc tính «right» (bên phải) trong phần tử <%s>.
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Biên « %s » không biết."
-#: ../src/theme-parser.c:1746 ../src/theme-parser.c:1856
-#: ../src/theme-parser.c:1963 ../src/theme-parser.c:2190
+#: ../src/theme-parser.c:1746
+#: ../src/theme-parser.c:1856
+#: ../src/theme-parser.c:1963
+#: ../src/theme-parser.c:2190
#: ../src/theme-parser.c:3007
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
@@ -2602,7 +2631,8 @@ msgstr "Không có thuộc tính «color» (màu) trong phần tử <%s>."
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Không có thuộc tính «x1» trong phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:1760 ../src/theme-parser.c:2852
+#: ../src/theme-parser.c:1760
+#: ../src/theme-parser.c:2852
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Không có thuộc tính «y1» trong phần tử <%s>"
@@ -2612,43 +2642,62 @@ msgstr "Không có thuộc tính «y1» trong phần tử <%s>"
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Không có thuộc tính «x2» trong phần tử <%s>"
-#: ../src/theme-parser.c:1774 ../src/theme-parser.c:2859
+#: ../src/theme-parser.c:1774
+#: ../src/theme-parser.c:2859
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Không có thuộc tính «y2» trong phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:1863 ../src/theme-parser.c:1970
-#: ../src/theme-parser.c:2116 ../src/theme-parser.c:2197
-#: ../src/theme-parser.c:2303 ../src/theme-parser.c:2401
-#: ../src/theme-parser.c:2621 ../src/theme-parser.c:2747
-#: ../src/theme-parser.c:2845 ../src/theme-parser.c:2919
+#: ../src/theme-parser.c:1863
+#: ../src/theme-parser.c:1970
+#: ../src/theme-parser.c:2116
+#: ../src/theme-parser.c:2197
+#: ../src/theme-parser.c:2303
+#: ../src/theme-parser.c:2401
+#: ../src/theme-parser.c:2621
+#: ../src/theme-parser.c:2747
+#: ../src/theme-parser.c:2845
+#: ../src/theme-parser.c:2919
#: ../src/theme-parser.c:3014
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Không có thuộc tính «x» trong phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:1870 ../src/theme-parser.c:1977
-#: ../src/theme-parser.c:2123 ../src/theme-parser.c:2204
-#: ../src/theme-parser.c:2310 ../src/theme-parser.c:2408
-#: ../src/theme-parser.c:2628 ../src/theme-parser.c:2754
-#: ../src/theme-parser.c:2926 ../src/theme-parser.c:3021
+#: ../src/theme-parser.c:1870
+#: ../src/theme-parser.c:1977
+#: ../src/theme-parser.c:2123
+#: ../src/theme-parser.c:2204
+#: ../src/theme-parser.c:2310
+#: ../src/theme-parser.c:2408
+#: ../src/theme-parser.c:2628
+#: ../src/theme-parser.c:2754
+#: ../src/theme-parser.c:2926
+#: ../src/theme-parser.c:3021
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Không có thuộc tính «y» trong phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:1877 ../src/theme-parser.c:1984
-#: ../src/theme-parser.c:2130 ../src/theme-parser.c:2211
-#: ../src/theme-parser.c:2317 ../src/theme-parser.c:2415
-#: ../src/theme-parser.c:2635 ../src/theme-parser.c:2761
+#: ../src/theme-parser.c:1877
+#: ../src/theme-parser.c:1984
+#: ../src/theme-parser.c:2130
+#: ../src/theme-parser.c:2211
+#: ../src/theme-parser.c:2317
+#: ../src/theme-parser.c:2415
+#: ../src/theme-parser.c:2635
+#: ../src/theme-parser.c:2761
#: ../src/theme-parser.c:2933
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Không có thuộc tính «width» (độ rộng) trong phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:1884 ../src/theme-parser.c:1991
-#: ../src/theme-parser.c:2137 ../src/theme-parser.c:2218
-#: ../src/theme-parser.c:2324 ../src/theme-parser.c:2422
-#: ../src/theme-parser.c:2642 ../src/theme-parser.c:2768
+#: ../src/theme-parser.c:1884
+#: ../src/theme-parser.c:1991
+#: ../src/theme-parser.c:2137
+#: ../src/theme-parser.c:2218
+#: ../src/theme-parser.c:2324
+#: ../src/theme-parser.c:2422
+#: ../src/theme-parser.c:2642
+#: ../src/theme-parser.c:2768
#: ../src/theme-parser.c:2940
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
@@ -2657,12 +2706,14 @@ msgstr "Không có thuộc tính «height» (độ cao) trong phần tử <%s>."
#: ../src/theme-parser.c:2000
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Không có thuộc tính \"start_angle\" (góc bắt đầu) hoặc \"from\" (từ) trong phần tử <%s>."
+msgstr "Không có thuộc tính \"start_angle\" (góc bắt đầu) hoặc \"from\" (từ) trong "
+"phần tử <%s>."
#: ../src/theme-parser.c:2007
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
-msgstr "Không có thuộc tính \"extent_angle\" (góc phạm vi) hoặc \"to\" (đến) trong phần tử <%s>."
+msgstr "Không có thuộc tính \"extent_angle\" (góc phạm vi) hoặc \"to\" (đến) trong "
+"phần tử <%s>."
#: ../src/theme-parser.c:2016
#, c-format
@@ -2694,18 +2745,21 @@ msgstr "Không thể hiểu giá trị « %s » (loại thang độ)."
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Không có thuộc tính «filename» (tên tập tin) trong phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:2454 ../src/theme-parser.c:2965
+#: ../src/theme-parser.c:2454
+#: ../src/theme-parser.c:2965
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Không hiểu loại tô « %s » cho phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:2600 ../src/theme-parser.c:2733
+#: ../src/theme-parser.c:2600
+#: ../src/theme-parser.c:2733
#: ../src/theme-parser.c:2838
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Không có thuộc tính «state» (tính trạng) trong phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:2607 ../src/theme-parser.c:2740
+#: ../src/theme-parser.c:2607
+#: ../src/theme-parser.c:2740
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Không có thuộc tính «shadow» trong phần tử <%s>"
@@ -2715,13 +2769,15 @@ msgstr "Không có thuộc tính «shadow» trong phần tử <%s>"
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Không có thuộc tính «arrow» (mũi tên) trong phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:2667 ../src/theme-parser.c:2789
+#: ../src/theme-parser.c:2667
+#: ../src/theme-parser.c:2789
#: ../src/theme-parser.c:2877
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Không hiểu trạng thái « %s » của phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:2677 ../src/theme-parser.c:2799
+#: ../src/theme-parser.c:2677
+#: ../src/theme-parser.c:2799
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Không hiểu bóng « %s » của phần tử <%s>."
@@ -2731,12 +2787,14 @@ msgstr "Không hiểu bóng « %s » của phần tử <%s>."
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Không hiểu mũi tên « %s » của phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:3100 ../src/theme-parser.c:3216
+#: ../src/theme-parser.c:3100
+#: ../src/theme-parser.c:3216
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Không có <draw_ops> nào gọi là « %s » được định nghĩa."
-#: ../src/theme-parser.c:3112 ../src/theme-parser.c:3228
+#: ../src/theme-parser.c:3112
+#: ../src/theme-parser.c:3228
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Bao gồm |draw_ops| « %s » ở đây sẽ tạo tham chiếu vòng."
@@ -2761,7 +2819,8 @@ msgstr "Vị trí lạ « %s » trong phần khung."
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Kiểu khung đã có một phần tại vị trí %s."
-#: ../src/theme-parser.c:3382 ../src/theme-parser.c:3473
+#: ../src/theme-parser.c:3382
+#: ../src/theme-parser.c:3473
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Chưa định nghĩa <draw_ops> với tên « %s »."
@@ -2771,7 +2830,8 @@ msgstr "Chưa định nghĩa <draw_ops> với tên « %s »."
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Không có thuộc tính «function» (chức năng) trong phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:3418 ../src/theme-parser.c:3534
+#: ../src/theme-parser.c:3418
+#: ../src/theme-parser.c:3534
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Không có thuộc tính «state» (tính trạng) trong phần tử <%s>."
@@ -2826,7 +2886,8 @@ msgstr "Chưa định nghĩa kiểu dáng « %s »."
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Không có thuộc tính «resize» (đổi cỡ) trong phần tử <%s>."
-#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3614
+#: ../src/theme-parser.c:3591
+#: ../src/theme-parser.c:3614
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "« %s » không phải là giá trị đổi cỡ hợp lệ."
@@ -2836,24 +2897,25 @@ msgstr "« %s » không phải là giá trị đổi cỡ hợp lệ."
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
-msgstr ""
-"Nên có thuộc tính «resize» (đổi cỡ) trên phần tử <%s> cho trạng thái phóng "
+msgstr "Nên có thuộc tính «resize» (đổi cỡ) trên phần tử <%s> cho trạng thái phóng "
"to/đánh bóng."
#: ../src/theme-parser.c:3639
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
-msgstr "Nên có thuộc tính \"resize\" (đổi cỡ) trên phần tử <%s> cho trạng thái phóng to."
+msgstr "Nên có thuộc tính \"resize\" (đổi cỡ) trên phần tử <%s> cho trạng thái phóng "
+"to."
-#: ../src/theme-parser.c:3653 ../src/theme-parser.c:3675
+#: ../src/theme-parser.c:3653
+#: ../src/theme-parser.c:3675
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
-msgstr ""
-"Kiểu dạng đã được xác định cho trạng thái « %s » đổi cỡ « %s » tiêu điểm « %"
+msgstr "Kiểu dạng đã được xác định cho trạng thái « %s » đổi cỡ « %s » tiêu điểm « %"
"s »."
-#: ../src/theme-parser.c:3664 ../src/theme-parser.c:3686
+#: ../src/theme-parser.c:3664
+#: ../src/theme-parser.c:3686
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Kiểu dạng đã được xác định cho trạng thái « %s » tiêu điểm « %s »."
@@ -2862,8 +2924,7 @@ msgstr "Kiểu dạng đã được xác định cho trạng thái « %s » tiê
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"Không thể có hai «draw_ops» cho một phần tử <piece> (sắc thái xác định một "
+msgstr "Không thể có hai «draw_ops» cho một phần tử <piece> (sắc thái xác định một "
"«draw_ops» và thêm một phần tử <draw_ops>, hoặc them xác định cả hai phần "
"tử)."
@@ -2871,16 +2932,14 @@ msgstr ""
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"Không thể có hai «draw_ops» trong một phần tử <button> (sắc thái xác định "
+msgstr "Không thể có hai «draw_ops» trong một phần tử <button> (sắc thái xác định "
"một «draw_ops» và có một phần tử <draw_ops>, hoặc xác định cả hai phần tử)."
#: ../src/theme-parser.c:3801
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
-msgstr ""
-"Không thể có hai «draw_ops» cho phần tử <menu_icon> (sắc thái xác định thuộc "
+msgstr "Không thể có hai «draw_ops» cho phần tử <menu_icon> (sắc thái xác định thuộc "
"tính «draw_ops» và một phần tử <draw_ops>, hoặc xác định cả hai phần tử)."
#: ../src/theme-parser.c:3849
@@ -2892,8 +2951,7 @@ msgstr "Phần tử ngoài cùng phải là <metacity_theme>, không phải <%s>
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
-msgstr ""
-"Không cho phép phần tử <%s> nằm trong phần tử « name/author/date/description "
+msgstr "Không cho phép phần tử <%s> nằm trong phần tử « name/author/date/description "
"» (tên/tác giả/ngày/mô tả)."
#: ../src/theme-parser.c:3874
@@ -2905,8 +2963,7 @@ msgstr "Không cho phép phần tử <%s> nằm trong phần tử <constant>."
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
-msgstr ""
-"Không cho phép phần tử <%s> nằm trong phần tử « distance/border/aspect_ratio "
+msgstr "Không cho phép phần tử <%s> nằm trong phần tử « distance/border/aspect_ratio "
"» (khoảng cách/viền/tỷ lệ hình thể)."
#: ../src/theme-parser.c:3908
@@ -2914,8 +2971,10 @@ msgstr ""
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Không cho phép phần tử <%s> nằm trong phần tử thao tác vẽ."
-#: ../src/theme-parser.c:3918 ../src/theme-parser.c:3948
-#: ../src/theme-parser.c:3953 ../src/theme-parser.c:3958
+#: ../src/theme-parser.c:3918
+#: ../src/theme-parser.c:3948
+#: ../src/theme-parser.c:3953
+#: ../src/theme-parser.c:3958
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Không cho phép phần tử <%s> nằm trong phần tử <%s>."
@@ -2958,7 +3017,7 @@ msgstr "<description> (mô tả) được xác định hai lần trong sắc th
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "Lỗi tìm tập tin hợp lệ của sắc thái %s\n"
-#: ../src/theme-parser.c:4628
+#: ../src/theme-parser.c:4629
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Tập tin sắc thái « %s » không chứa phần tử gốc <metacity_theme>."
@@ -3118,8 +3177,7 @@ msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
"frame)\n"
-msgstr ""
-"Vẽ %d khung trong vòng %g giây bên khách (%g mili giây cho mỗi khung) và %g "
+msgstr "Vẽ %d khung trong vòng %g giây bên khách (%g mili giây cho mỗi khung) và %g "
"giây thời gian đồng hồ tường gồm tiềm năng trình phục vụ X (%g mili giây cho "
"mỗi khung).\n"
@@ -3158,8 +3216,7 @@ msgstr "giá trị y là «%d», mong đợi giá trị «%d»"
#: ../src/theme-viewer.c:1303
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
-msgstr ""
-"phân tách «%d» biểu thức tọa độ trong vòng %g giây (%g giây trung bình).\n"
+msgstr "phân tách «%d» biểu thức tọa độ trong vòng %g giây (%g giây trung bình).\n"
#: ../src/theme.c:206
msgid "top"
@@ -3205,8 +3262,7 @@ msgstr "Thang độ nên có ít nhất hai màu."
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr ""
-"Lời ghi rõ màu GTK phải có trạng thái nằm trong ngoặc, v.d. «gtk:fg"
+msgstr "Lời ghi rõ màu GTK phải có trạng thái nằm trong ngoặc, v.d. «gtk:fg"
"[NORMAL]», NORMAL (bình thường) là trạng thái; không thể phân tích « %s »."
#: ../src/theme.c:1068
@@ -3214,8 +3270,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
-msgstr ""
-"Lời ghi rõ màu GTK phải có dấu đóng ngoặc sau trạng thái, v.d. «fg[NORMAL]», "
+msgstr "Lời ghi rõ màu GTK phải có dấu đóng ngoặc sau trạng thái, v.d. «fg[NORMAL]», "
"NORMAL (bình thường) là trạng thái; không thể phân tích « %s »."
#: ../src/theme.c:1079
@@ -3233,8 +3288,7 @@ msgstr "Không hiểu thành phần màu « %s » trong lời ghi rõ màu."
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
-msgstr ""
-"Dạng pha trộn là «blend/bg_color/fg_color/alpha», « %s » không tuân theo "
+msgstr "Dạng pha trộn là «blend/bg_color/fg_color/alpha», « %s » không tuân theo "
"dạng thức đó."
#: ../src/theme.c:1133
@@ -3251,8 +3305,7 @@ msgstr "Giá trị alpha « %s » trong màu pha trộn không nằm giữa 0.0
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
-msgstr ""
-"Dạng thức bóng là « shade/base_color/factor » (bóng/màu cơ bản/hệ số), « %s "
+msgstr "Dạng thức bóng là « shade/base_color/factor » (bóng/màu cơ bản/hệ số), « %s "
"» không tuân theo dạng thức đó."
#: ../src/theme.c:1201
@@ -3292,15 +3345,16 @@ msgstr "Biểu thức tọa độ chứa số nguyên « %s » không thể phâ
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
-msgstr ""
-"Biểu thức tọa độ chứa toán tử lạ tại đầu văn bản: \n"
+msgstr "Biểu thức tọa độ chứa toán tử lạ tại đầu văn bản: \n"
"« %s »"
#: ../src/theme.c:1664
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Biểu thức tọa độ rỗng hoặc không thể hiểu."
-#: ../src/theme.c:1801 ../src/theme.c:1811 ../src/theme.c:1845
+#: ../src/theme.c:1801
+#: ../src/theme.c:1811
+#: ../src/theme.c:1845
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Biểu thức tọa độ gây ra lỗi chia cho không."
@@ -3321,16 +3375,14 @@ msgstr "Biểu thức tọa đổ có toán hạng nơi lẽ ra phải là toán
#: ../src/theme.c:1926
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
-msgstr ""
-"Biểu thức tọa độ kết thúc bằng toán tử trong khi lẽ ra phải là toán hạng."
+msgstr "Biểu thức tọa độ kết thúc bằng toán tử trong khi lẽ ra phải là toán hạng."
#: ../src/theme.c:1936
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
-msgstr ""
-"Biểu thức tọa độ có toán tử «%c» theo sau toán tử «%c» mà không có toán hạng "
+msgstr "Biểu thức tọa độ có toán tử «%c» theo sau toán tử «%c» mà không có toán hạng "
"ở giữa."
#: ../src/theme.c:2054
@@ -3354,7 +3406,9 @@ msgstr "Biểu thức tọa độ có dấu mở ngoặc nhưng thiếu dấu đ
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Biểu thức tọa độ không có bất kỳ toán tử hay toán hạng nào."
-#: ../src/theme.c:2452 ../src/theme.c:2474 ../src/theme.c:2495
+#: ../src/theme.c:2452
+#: ../src/theme.c:2474
+#: ../src/theme.c:2495
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Sắc thái chứa biểu thức « %s » gây ra lỗi: %s\n"
@@ -3364,11 +3418,11 @@ msgstr "Sắc thái chứa biểu thức « %s » gây ra lỗi: %s\n"
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this frame style"
-msgstr ""
-"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"gì đó\"/> phải xác định cho "
+msgstr "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"gì đó\"/> phải xác định cho "
"kiểu dáng khung này."
-#: ../src/theme.c:4425 ../src/theme.c:4450
+#: ../src/theme.c:4425
+#: ../src/theme.c:4450
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
@@ -3379,8 +3433,11 @@ msgstr "Thiếu <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"gì đó\
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Lỗi nạp sắc thái « %s »: %s\n"
-#: ../src/theme.c:4606 ../src/theme.c:4613 ../src/theme.c:4620
-#: ../src/theme.c:4627 ../src/theme.c:4634
+#: ../src/theme.c:4606
+#: ../src/theme.c:4613
+#: ../src/theme.c:4620
+#: ../src/theme.c:4627
+#: ../src/theme.c:4634
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Chưa đặt <%s> cho sắc thái « %s »."
@@ -3390,17 +3447,20 @@ msgstr "Chưa đặt <%s> cho sắc thái « %s »."
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
-msgstr ""
-"Chưa đặt kiểu khung cho loại cửa sổ « %s » trong sắc thái « %s », hãy thêm "
+msgstr "Chưa đặt kiểu khung cho loại cửa sổ « %s » trong sắc thái « %s », hãy thêm "
"phần tử <window type=\"%s\" style_set=\"gì đó\"/>."
-#: ../src/theme.c:5009 ../src/theme.c:5071 ../src/theme.c:5134
+#: ../src/theme.c:5009
+#: ../src/theme.c:5071
+#: ../src/theme.c:5134
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Hằng tự định nghĩa phải bắt đầu bằng ký tự hoa; « %s » không như vậy."
-#: ../src/theme.c:5017 ../src/theme.c:5079 ../src/theme.c:5142
+#: ../src/theme.c:5017
+#: ../src/theme.c:5079
+#: ../src/theme.c:5142
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Hằng « %s » đã được định nghĩa."
@@ -3420,47 +3480,48 @@ msgstr "Lỗi «fdopen()» tập tin ghi lưu %s: %s\n"
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Đã mở tập tin ghi lưu « %s ».\n"
-#: ../src/util.c:222
+#: ../src/util.c:231
msgid "Window manager: "
msgstr "Bộ quản lý cửa sổ: "
-#: ../src/util.c:370
+#: ../src/util.c:379
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Lỗi trong bộ quản lý cửa sổ: "
-#: ../src/util.c:399
+#: ../src/util.c:408
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Cảnh báo bộ quản lý cửa sổ: "
-#: ../src/util.c:423
+#: ../src/util.c:432
msgid "Window manager error: "
msgstr "Lỗi bộ quản lý cửa sổ: "
-#: ../src/window-props.c:172
+#: ../src/window-props.c:192
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Ứng dụng đã đặt «_NET_WM_PID » giả %lu.\n"
-#: ../src/window-props.c:240
+#: ../src/window-props.c:324
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (trên %s)"
-#: ../src/window-props.c:1186
+#: ../src/window-props.c:1406
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Cửa sổ « WM_TRANSIENT_FOR » không hợp lệ 0x%lx được xác định cho %s.\n"
-#. first time through
-#: ../src/window.c:5401
+#: ../src/window.c:5540
#, c-format
+#. first time through
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
"window as specified in the ICCCM.\n"
-msgstr ""
-"Cửa sổ « %s » tự đặt « SM_CLIENT_ID » cho chính nó, thay vì đặt trên cửa sổ "
+msgstr "Cửa sổ « %s » tự đặt « SM_CLIENT_ID » cho chính nó, thay vì đặt trên cửa sổ "
"« WM_CLIENT_LEADER » như quy định trong « ICCCM ».\n"
+#: ../src/window.c:6102
+#, c-format
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
@@ -3468,13 +3529,9 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/window.c:5997
-#, c-format
-msgid ""
-"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
+msgid "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
-msgstr ""
-"Cửa sổ « %s » gọi ý « MWM » nói rằng nó không thể bị thay đổi kích thước, "
+msgstr "Cửa sổ « %s » gọi ý « MWM » nói rằng nó không thể bị thay đổi kích thước, "
"nhưng đặt kích thước tối thiểu « %d x %d » và tối đa « %d x %d »; điều này "
"có vẻ cũng hơi hợp lý.\n"
@@ -3486,8 +3543,7 @@ msgid ""
"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Cửa sổ «0x%lx» có thuộc tính « %s »\n"
+msgstr "Cửa sổ «0x%lx» có thuộc tính « %s »\n"
"mà lẽ ra phải có kiểu « %s » dạng thức «%d»\n"
"và thực sự là kiểu « %s » dạng thức «%d n_items %d».\n"
"Chắc là có một ứng dụng bị lỗi, không phải lỗi trình quản lý cửa sổ.\n"
@@ -3502,18 +3558,33 @@ msgstr "Thuộc tính « %s » trên cửa sổ « 0x%lx » chứa chuỗi UTF-8
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
-msgstr ""
-"Thuộc tính « %s » trên cửa sổ « 0x%lx » chứa chuỗi UTF-8 sai cho mục %d "
+msgstr "Thuộc tính « %s » trên cửa sổ « 0x%lx » chứa chuỗi UTF-8 sai cho mục %d "
"trong danh sách.\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
+#~ "window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to "
+#~ "false to decouple raising from other user actions. Even when this option "
+#~ "is false, windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on "
+#~ "the window, a normal click on the window decorations, or by special "
+#~ "messages, such as activation requests from pagers. This option is "
+#~ "currently disabled in click-to-focus mode."
+#~ msgstr "Nhiều hành động (v.d. nhắp vào vùng khách, di chuyển hoặc thay đổi kích "
+#~ "cỡ của cửa sổ) bình thường có hiệu ứng khác là nâng cửa sổ lên. Hãy lập "
+#~ "tùy chọn này là không đúng để gỡ việc nâng lên ra các việc tương tác "
+#~ "người dùng khác. Khi không đúng, vẫn có thể nâng cửa sổ lên bằng tổ hợp "
+#~ "phím Alt-nhắp-trái vào bất cứ nơi nào trên cửa sổ, hoặc bằng cách nhắp "
+#~ "thường vào đồ trang trí cửa sổ, hoặc bằng gởi thông điệp đặc biệt, như "
+#~ "yêu cầu hoạt hóa từ bộ chuyển màn hình. Tùy chọn này hiện thời đã tắt "
+#~ "trong chế độ nhắp-để-nhận-tiêu điểm."
+
#~ msgid "On _Top"
#~ msgstr "_Trên đỉnh"
#~ msgid ""
#~ "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved "
#~ "changes."
-#~ msgstr ""
-#~ "Việc buộc thoát ứng dụng này sẽ làm mất những thông tin chưa được lưu."
+#~ msgstr "Việc buộc thoát ứng dụng này sẽ làm mất những thông tin chưa được lưu."
#~ msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
#~ msgstr "Hàm lạ « %s » cho biểu tượng trình đơn."
@@ -3522,8 +3593,7 @@ msgstr ""
#~ msgstr "Trạng thái lạ « %s » cho biểu tượng trình đơn"
#~ msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sắc thái đã có biểu tượng trình đơn cho hàm « %s » trạng thái « %s »."
+#~ msgstr "Sắc thái đã có biểu tượng trình đơn cho hàm « %s » trạng thái « %s »."
#~ msgid "No draw_ops provided for menu icon"
#~ msgstr "Không có «draw_ops» cho biểu tượng trình đơn."
@@ -3534,6 +3604,5 @@ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
#~ "specified for this theme"
-#~ msgstr ""
-#~ "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"gì đó\"/> phải xác "
+#~ msgstr "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"gì đó\"/> phải xác "
#~ "định cho sắc thái này."