summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorHavoc Pennington <hp@redhat.com>2003-10-01 21:51:11 +0000
committerHavoc Pennington <hp@src.gnome.org>2003-10-01 21:51:11 +0000
commit8441fada072c08e119ab0dd1d3060a7cdfcd145b (patch)
tree24632d6a1b5bf9c2a1e4d3abbeb9b05cd11e5878 /po/vi.po
parenta60b735e2d2f090c0a6b69263dbea9abcdf71fc4 (diff)
downloadmetacity-8441fada072c08e119ab0dd1d3060a7cdfcd145b.tar.gz
metacity-8441fada072c08e119ab0dd1d3060a7cdfcd145b.tar.bz2
update
2003-10-01 Havoc Pennington <hp@redhat.com> * NEWS: update * configure.in: 2.6.2
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po36
1 files changed, 18 insertions, 18 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 58cfc95..285fd94 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-09-10 15:41-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-10-01 17:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-07 18:53+0700\n"
"Last-Translator: pclouds <pclouds@gmx.net>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -19,39 +19,39 @@ msgstr ""
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Cách dùng: %s\n"
-#: src/tools/metacity-message.c:174 src/util.c:128
+#: src/tools/metacity-message.c:176 src/util.c:128
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity đã được biên dịch không hỗ trợ phương thức verbose\n"
-#: src/delete.c:61 src/delete.c:88 src/metacity-dialog.c:46
+#: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Không thể phân tích \"%s\" thành một số nguyên"
-#: src/delete.c:68 src/delete.c:95 src/metacity-dialog.c:53
+#: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Không thể hiểu ký tự đuôi \"%s\" trong chuỗi \"%s\""
-#: src/delete.c:126
+#: src/delete.c:127
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Lỗi phân tích thông điệp \"%s\" từ tiến trình hội thoại\n"
-#: src/delete.c:261
+#: src/delete.c:262
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Lỗi đọc tiến trình hiển thị hộp thoại: %s\n"
-#: src/delete.c:332
+#: src/delete.c:338
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr "Lỗi chạy metacity-dialog để hỏi về việc buộc kết thúc ứng dụng: %s\n"
-#: src/delete.c:431
+#: src/delete.c:446
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Lỗi lấy tên máy: %s\n"
@@ -97,7 +97,7 @@ msgstr "Phóng to cửa sổ"
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Bỏ phóng to cửa sổ"
-#: src/keybindings.c:984
+#: src/keybindings.c:986
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -105,17 +105,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Một vài chương trình đã dùng phím %s với phím bổ trợ %x như là liên kết\n"
-#: src/keybindings.c:2413
+#: src/keybindings.c:2421
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Lỗi chạy metacity-dialog để in thông báo lỗi về lệnh: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2444
+#: src/keybindings.c:2494
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Không có lệnh %d nào được định nghĩa.\n"
-#: src/main.c:64
+#: src/main.c:69
msgid ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
@@ -123,7 +123,7 @@ msgstr ""
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
-#: src/main.c:71
+#: src/main.c:76
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -138,14 +138,14 @@ msgstr ""
"Chương trình không có sự bảo đảm nào, thậm chí không có tính thương mại hay "
"cho một mục đích đặc biệt nào cả.\n"
-#: src/main.c:348
+#: src/main.c:437
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Không thể tìm thấy theme! Hãy chắc rằng %s tồn tại và chứa theme thường dùng."
-#: src/main.c:396
+#: src/main.c:499
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Lỗi khởi động lại: %s\n"
@@ -2009,7 +2009,7 @@ msgstr "Thuộc tính lạ %s trên phần tử <geometry>"
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Phần tử lạ %s"
-#: src/session.c:1921
+#: src/session.c:1935
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
@@ -2855,7 +2855,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Ứng dụng đặt bogus _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4565
+#: src/window.c:4566
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -2871,7 +2871,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5226
+#: src/window.c:5227
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"