summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorElijah Newren <newren@gmail.com>2004-12-20 22:06:32 +0000
committerElijah Newren <newren@src.gnome.org>2004-12-20 22:06:32 +0000
commit80ced567d3e30bcb29e3089c7ea6630ff4d5d75c (patch)
tree4574931b99f67a932f076be1ccf405575173e2b8 /po/vi.po
parentdbbe2854fe8c6831614eb6692bf90f3bbc942920 (diff)
downloadmetacity-80ced567d3e30bcb29e3089c7ea6630ff4d5d75c.tar.gz
metacity-80ced567d3e30bcb29e3089c7ea6630ff4d5d75c.tar.bz2
Metacity 2.9.2 unstable release
2004-12-20 Elijah Newren <newren@gmail.com> * NEWS: Metacity 2.9.2 unstable release
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po129
1 files changed, 64 insertions, 65 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index d3ba03a..46b46bf 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-12-06 12:29-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-12-20 14:44-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-20 20:41+0700\n"
"Last-Translator: pclouds <pclouds@vnlinux.org>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -1164,8 +1164,9 @@ msgstr ""
"thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:109
+#, fuzzy
msgid ""
-"The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
+"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
@@ -1658,7 +1659,12 @@ msgid ""
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Phím nóng dùng để gọi terminal. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào thực hiện hành động này."
+msgstr ""
+"Phím nóng dùng để gọi terminal. Dạng thức tương tự như \"&lt;Control&gt;a\" "
+"hoặc \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Bộ phân tích hiểu cả chữ hoa lẫn chữ "
+"thường, và cả những từ viết tắt như \"&lt;Ctl&gt;\" và \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"Nếu bạn đặt tùy chọn là chuỗi \"disabled\" thì sẽ không có phím nóng nào "
+"thực hiện hành động này."
#: src/metacity.schemas.in.h:143
msgid ""
@@ -3022,34 +3028,6 @@ msgstr "Hằng tự định nghĩa phải bắt đầu bằng ký tự hoa; \"%s
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Hằng \"%s\" đã được định nghĩa rồi"
-#: src/tools/metacity-properties.desktop.in.h:1
-msgid "Select how to give focus to windows"
-msgstr "Chọn cách trao focus đến các cửa sổ"
-
-#: src/tools/metacity-properties.desktop.in.h:2
-msgid "Window Focus"
-msgstr "Focus cửa sổ"
-
-#: src/tools/metacity-properties.glade.h:1
-msgid "Clic_k to give focus"
-msgstr "_Nhấn để đặt focus"
-
-#: src/tools/metacity-properties.glade.h:2
-msgid "Focus behavior:"
-msgstr "Hành vi focus:"
-
-#: src/tools/metacity-properties.glade.h:3
-msgid "Window Focus Preferences"
-msgstr "Thông số focus cửa sổ"
-
-#: src/tools/metacity-properties.glade.h:4
-msgid "_Point to give focus"
-msgstr "_Chỉ để đặt focus"
-
-#: src/tools/metacity-properties.glade.h:5
-msgid "_Raise window on focus"
-msgstr "_Hiện cửa sổ có focus"
-
#: src/util.c:93
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
@@ -3087,7 +3065,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Ứng dụng đặt bogus _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4908
+#: src/window.c:4907
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3103,7 +3081,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5579
+#: src/window.c:5578
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3141,45 +3119,66 @@ msgstr ""
"Thuộc tính %s trên cửa sổ 0x%lx chứa chuỗi UTF-8 sai cho mục %d trong danh "
"sách\n"
-msgid ""
-"Failed to a open connection to a session manager, so window positions will "
-"not be saved: %s\n"
-msgstr ""
-"Lỗi mở kết nối tới bộ quản lý phiên làm việc, vì thế vị trí cửa sổ sẽ không "
-"được lưu: %s\n"
+#~ msgid "Select how to give focus to windows"
+#~ msgstr "Chọn cách trao focus đến các cửa sổ"
-msgid "Only on %s"
-msgstr "Chỉ trong %s"
+#~ msgid "Window Focus"
+#~ msgstr "Focus cửa sổ"
-msgid "Move to %s"
-msgstr "Chuyển tới %s"
+#~ msgid "Clic_k to give focus"
+#~ msgstr "_Nhấn để đặt focus"
-msgid ""
-"The window \"%s\" is not responding.\n"
-"Force this application to exit?\n"
-"(Any open documents will be lost.)"
-msgstr ""
-"Cửa sổ \"%s\" không trả lời.\n"
-"Ép ứng dụng này kết thúc chứ?\n"
-"(Các tài liệu đang mở có thể sẽ bị mất)"
+#~ msgid "Focus behavior:"
+#~ msgstr "Hành vi focus:"
+
+#~ msgid "Window Focus Preferences"
+#~ msgstr "Thông số focus cửa sổ"
+
+#~ msgid "_Point to give focus"
+#~ msgstr "_Chỉ để đặt focus"
+
+#~ msgid "_Raise window on focus"
+#~ msgstr "_Hiện cửa sổ có focus"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Failed to a open connection to a session manager, so window positions "
+#~ "will not be saved: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Lỗi mở kết nối tới bộ quản lý phiên làm việc, vì thế vị trí cửa sổ sẽ "
+#~ "không được lưu: %s\n"
+
+#~ msgid "Only on %s"
+#~ msgstr "Chỉ trong %s"
+
+#~ msgid "Move to %s"
+#~ msgstr "Chuyển tới %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The window \"%s\" is not responding.\n"
+#~ "Force this application to exit?\n"
+#~ "(Any open documents will be lost.)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Cửa sổ \"%s\" không trả lời.\n"
+#~ "Ép ứng dụng này kết thúc chứ?\n"
+#~ "(Các tài liệu đang mở có thể sẽ bị mất)"
-msgid "Kill application"
-msgstr "Buộc chấm dứt ứng dụng"
+#~ msgid "Kill application"
+#~ msgstr "Buộc chấm dứt ứng dụng"
-msgid "Workspace %u"
-msgstr "Vùng làm việc %u"
+#~ msgid "Workspace %u"
+#~ msgstr "Vùng làm việc %u"
-msgid "No <name> set for theme \"%s\""
-msgstr "Chưa đặt <name> cho sắc thái \"%s\""
+#~ msgid "No <name> set for theme \"%s\""
+#~ msgstr "Chưa đặt <name> cho sắc thái \"%s\""
-msgid "No <author> set for theme \"%s\""
-msgstr "Chưa đặt <author> cho sắc thái \"%s\""
+#~ msgid "No <author> set for theme \"%s\""
+#~ msgstr "Chưa đặt <author> cho sắc thái \"%s\""
-msgid "No <description> set for theme \"%s\""
-msgstr "Chưa đặt <description> cho sắc thái \"%s\""
+#~ msgid "No <description> set for theme \"%s\""
+#~ msgstr "Chưa đặt <description> cho sắc thái \"%s\""
-msgid "No <copyright> set for theme \"%s\""
-msgstr "Chưa đặt <copyright> cho sắc thái \"%s\""
+#~ msgid "No <copyright> set for theme \"%s\""
+#~ msgstr "Chưa đặt <copyright> cho sắc thái \"%s\""
-msgid "Change how focus is moved from one window to another"
-msgstr "Đổi cách focus di chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ khác"
+#~ msgid "Change how focus is moved from one window to another"
+#~ msgstr "Đổi cách focus di chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ khác"