summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorElijah Newren <newren@gmail.com>2005-06-27 23:26:24 +0000
committerElijah Newren <newren@src.gnome.org>2005-06-27 23:26:24 +0000
commit3b6f14fa6ff0547fe26c0f96f94c95cae8b56855 (patch)
tree2c1c50b0250ca6c651f1fcd2fe4239696d811a12 /po/vi.po
parent947e45d27dcacae98f97630e25cc976b98b400cb (diff)
downloadmetacity-3b6f14fa6ff0547fe26c0f96f94c95cae8b56855.tar.gz
metacity-3b6f14fa6ff0547fe26c0f96f94c95cae8b56855.tar.bz2
2.10.2 release
2005-06-27 Elijah Newren <newren@gmail.com> * NEWS: 2.10.2 release
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po76
1 files changed, 41 insertions, 35 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index fcb5f0e..c0f6c79 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-24 10:50-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-06-27 17:21-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-20 20:41+0700\n"
"Last-Translator: pclouds <pclouds@vnlinux.org>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -56,7 +56,7 @@ msgstr "Lỗi chạy metacity-dialog để hỏi về việc buộc kết thúc
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Lỗi lấy tên máy: %s\n"
-#: src/display.c:312
+#: src/display.c:316
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Lỗi mở display '%s'\n"
@@ -77,23 +77,23 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Lỗi IO nghiêm trọng %d (%s) trên display '%s'.\n"
-#: src/frames.c:1020
+#: src/frames.c:1125
msgid "Close Window"
msgstr "Đóng cửa sổ"
-#: src/frames.c:1023
+#: src/frames.c:1128
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu cửa sổ"
-#: src/frames.c:1026
+#: src/frames.c:1131
msgid "Minimize Window"
msgstr "Thu nhỏ cửa sổ"
-#: src/frames.c:1029
+#: src/frames.c:1134
msgid "Maximize Window"
msgstr "Phóng to cửa sổ"
-#: src/frames.c:1032
+#: src/frames.c:1137
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Bỏ phóng to cửa sổ"
@@ -105,17 +105,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Một vài chương trình đã dùng phím %s với phím bổ trợ %x như là liên kết\n"
-#: src/keybindings.c:2559
+#: src/keybindings.c:2535
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Lỗi chạy metacity-dialog để in thông báo lỗi về lệnh: %s\n"
-#: src/keybindings.c:2664
+#: src/keybindings.c:2640
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Không có lệnh %d nào được định nghĩa.\n"
-#: src/keybindings.c:3494
+#: src/keybindings.c:3485
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Không có lệnh terminal nào được định nghĩa.\n"
@@ -199,11 +199,13 @@ msgstr "Đón_g"
#. separator
#: src/menu.c:66
-msgid "Put on _All Workspaces"
-msgstr "Đặt vào _mọi vùng làm việc"
+#, fuzzy
+msgid "_Always on Visible Workspace"
+msgstr "Chỉ trong vùng làm việc _này"
#: src/menu.c:67
-msgid "Only on _This Workspace"
+#, fuzzy
+msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "Chỉ trong vùng làm việc _này"
#: src/menu.c:68
@@ -222,7 +224,7 @@ msgstr "Chuyển sang vùng làm việc bên _trên"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Chuyển sang vùng làm việc bên _dưới"
-#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1942
+#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1996
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Vùng làm việc %d"
@@ -352,7 +354,7 @@ msgstr "Tựa đề"
msgid "Class"
msgstr "Lớp"
-#: src/metacity-dialog.c:262
+#: src/metacity-dialog.c:263
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
@@ -360,7 +362,7 @@ msgstr ""
"Những cửa sổ này không hỗ trợ \"lưu thiết lập hiện thời\" và sẽ phải khởi "
"động lại bằng tay lần kế bạn đăng nhập."
-#: src/metacity-dialog.c:323
+#: src/metacity-dialog.c:328
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -497,7 +499,8 @@ msgid ""
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
-"otherwise be impractical."
+"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
+"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
msgstr ""
#: src/metacity.schemas.in.h:20
@@ -1883,17 +1886,17 @@ msgstr "Chế độ focus cửa sổ"
msgid "Window title font"
msgstr "Phông tựa đề cửa sổ"
-#: src/prefs.c:476 src/prefs.c:492 src/prefs.c:508 src/prefs.c:524
-#: src/prefs.c:540 src/prefs.c:560 src/prefs.c:576 src/prefs.c:592
-#: src/prefs.c:608 src/prefs.c:624 src/prefs.c:640 src/prefs.c:656
-#: src/prefs.c:672 src/prefs.c:689 src/prefs.c:705 src/prefs.c:721
-#: src/prefs.c:737 src/prefs.c:753 src/prefs.c:768 src/prefs.c:783
-#: src/prefs.c:798
+#: src/prefs.c:501 src/prefs.c:517 src/prefs.c:533 src/prefs.c:549
+#: src/prefs.c:565 src/prefs.c:585 src/prefs.c:601 src/prefs.c:617
+#: src/prefs.c:633 src/prefs.c:649 src/prefs.c:665 src/prefs.c:681
+#: src/prefs.c:697 src/prefs.c:714 src/prefs.c:730 src/prefs.c:746
+#: src/prefs.c:762 src/prefs.c:778 src/prefs.c:793 src/prefs.c:808
+#: src/prefs.c:823 src/prefs.c:839
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Khóa GConf \"%s\" được đặt kiểu sai\n"
-#: src/prefs.c:843
+#: src/prefs.c:884
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
@@ -1902,17 +1905,17 @@ msgstr ""
"Tìm thấy \"%s\" trong cơ sở dữ liệu cấu hình không phải giá trị hợp lệ cho "
"bộ biến đổi nút chuột\n"
-#: src/prefs.c:867 src/prefs.c:1277
+#: src/prefs.c:908 src/prefs.c:1318
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Khóa GConf '%s' được đặt giá trị không hợp lệ\n"
-#: src/prefs.c:994
+#: src/prefs.c:1035
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Không thể phân tích mô tả phông \"%s\" từ khóa GConf %s\n"
-#: src/prefs.c:1179
+#: src/prefs.c:1220
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
@@ -1921,7 +1924,7 @@ msgstr ""
"%d được lưu trong khóa GConf %s không phải là một con số hợp lý cho số vùng "
"làm việc, hiện thời tối đa là %d\n"
-#: src/prefs.c:1239
+#: src/prefs.c:1280
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
@@ -1929,17 +1932,17 @@ msgstr ""
"Workaround cho các ứng dụng không theo chuẩn đã bị tắt. Vài ứng dụng có thể "
"sẽ xử sự không đúng.\n"
-#: src/prefs.c:1304
+#: src/prefs.c:1345
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d được lưu trong khóa GConf %s nằm ngoài phạm vi từ 0 tới %d\n"
-#: src/prefs.c:1425
+#: src/prefs.c:1479
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Lỗi đặt số vùng làm việc là %d: %s\n"
-#: src/prefs.c:1669
+#: src/prefs.c:1723
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -1948,7 +1951,7 @@ msgstr ""
"Tìm thấy \"%s\" trong cơ sở dữ liệu cấu hình không phải giá trị hợp lệ cho "
"tổ hợp phím \"%s\"\n"
-#: src/prefs.c:2023
+#: src/prefs.c:2077
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Lỗi đặt tên cho không gian làm việc %d thành \"%s\": %s\n"
@@ -1984,7 +1987,7 @@ msgstr ""
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Screen %d trên display \"%s\" đã có bộ quản lý cửa sổ rồi\n"
-#: src/screen.c:699
+#: src/screen.c:716
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Không thể giải phóng screen %d trên display \"%s\"\n"
@@ -3065,7 +3068,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Ứng dụng đặt bogus _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4829
+#: src/window.c:5197
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3081,7 +3084,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5500
+#: src/window.c:5868
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
@@ -3119,6 +3122,9 @@ msgstr ""
"Thuộc tính %s trên cửa sổ 0x%lx chứa chuỗi UTF-8 sai cho mục %d trong danh "
"sách\n"
+#~ msgid "Put on _All Workspaces"
+#~ msgstr "Đặt vào _mọi vùng làm việc"
+
#~ msgid "Select how to give focus to windows"
#~ msgstr "Chọn cách trao focus đến các cửa sổ"