summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorRob Adams <readams@src.gnome.org>2004-10-11 16:14:47 +0000
committerRob Adams <readams@src.gnome.org>2004-10-11 16:14:47 +0000
commit13e0c20ab076f7bcdd5a8ee4b383b3491f2109f1 (patch)
tree70dba885ee2834a65dee0d06282911f0170ca242 /po/vi.po
parent81fe64991c2fca7b794d6b9b70e5eea85a75d08e (diff)
downloadmetacity-13e0c20ab076f7bcdd5a8ee4b383b3491f2109f1.tar.gz
metacity-13e0c20ab076f7bcdd5a8ee4b383b3491f2109f1.tar.bz2
2.8.6 ==
2.8.6 == This is a stable release for Gnome 2.8.1. Thanks to the Ken Harris, Kjartan Maraas, and the tireless efforts of Elijah Newren for fixes in this release. Fixes * Ensure the correct window is focused when minimizing (Elijah) * Fix keynav with mouse focus (Elijah) * Fix several race conditions in window focusing (Elijah) * Focus the top window when lowering by frame click (Ken) * Fix some compiler warnings (Kjartan) * Fix some valgrind-reported errors (Elijah) * Fix some potential issues with autoraising windows (Elijah) Translations * en_CA(Adam Weinberger), it(Luca Ferretti)
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po58
1 files changed, 29 insertions, 29 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index bdcc595..3cd4398 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-09-13 18:47-0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-10-11 08:59-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-09-14 08:26+0700\n"
"Last-Translator: pclouds <pclouds@vnlinux.org>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -77,23 +77,23 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Lỗi IO nghiêm trọng %d (%s) trên display '%s'.\n"
-#: src/frames.c:1021
+#: src/frames.c:1020
msgid "Close Window"
msgstr "Đóng cửa sổ"
-#: src/frames.c:1024
+#: src/frames.c:1023
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu cửa sổ"
-#: src/frames.c:1027
+#: src/frames.c:1026
msgid "Minimize Window"
msgstr "Thu nhỏ cửa sổ"
-#: src/frames.c:1030
+#: src/frames.c:1029
msgid "Maximize Window"
msgstr "Phóng to cửa sổ"
-#: src/frames.c:1033
+#: src/frames.c:1032
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Bỏ phóng to cửa sổ"
@@ -2886,31 +2886,31 @@ msgstr ""
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Biểu thức tọa độ rỗng hoặc không thể hiểu"
-#: src/theme.c:1727 src/theme.c:1737 src/theme.c:1771
+#: src/theme.c:1731 src/theme.c:1741 src/theme.c:1775
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Biểu thức tọa độ gây ra lỗi chia cho không"
-#: src/theme.c:1779
+#: src/theme.c:1783
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Biểu thức tọa độ thử dùng toán tử mod với số thực"
-#: src/theme.c:1836
+#: src/theme.c:1840
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Biểu thức tọa độ có toán tử \"%s\", nơi lẽ ra phải là một toán hạng"
-#: src/theme.c:1845
+#: src/theme.c:1849
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Biểu thức tọa đổ có toán hạng nơi lẽ ra phải là toán tử"
-#: src/theme.c:1853
+#: src/theme.c:1857
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr ""
"Biểu thức tọa độ kết thúc bằng toán tử trong khi lẽ ra phải là toán hạng"
-#: src/theme.c:1863
+#: src/theme.c:1867
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -2919,7 +2919,7 @@ msgstr ""
"Biểu thức tọa độ có toán tử \"%c\" theo sau toán tử \"%c\" mà không có toán "
"hạng ở giữa"
-#: src/theme.c:1982
+#: src/theme.c:1986
msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
@@ -2927,29 +2927,29 @@ msgstr ""
"Bộ phân tích biểu thức toán tử tràn buffer, đây là lỗi Metacity, nhưng bạn "
"có chắc là bạn cần một biểu thức khổng lồ như thế không?"
-#: src/theme.c:2011
+#: src/theme.c:2015
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Biểu thức tọa độ có dấu đóng ngoặc mà thiếu dấu mở ngoặc"
-#: src/theme.c:2074
+#: src/theme.c:2078
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Biểu thức tọa độ có biến hoặc hằng lạ \"%s\""
-#: src/theme.c:2131
+#: src/theme.c:2135
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Biểu thức tọa độ có dấu mở ngoặc nhưng thiếu dấu đóng ngoặc"
-#: src/theme.c:2142
+#: src/theme.c:2146
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Biểu thức tọa độ không có bất kỳ toán tử hay toán hạng nào"
-#: src/theme.c:2386 src/theme.c:2408 src/theme.c:2429
+#: src/theme.c:2390 src/theme.c:2412 src/theme.c:2433
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Theme chứa biểu thức \"%s\" gây ra lỗi: %s\n"
-#: src/theme.c:3915
+#: src/theme.c:3919
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -2958,24 +2958,24 @@ msgstr ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"gì đó\"/> phải xác định cho "
"kiểu khung này"
-#: src/theme.c:4365 src/theme.c:4397
+#: src/theme.c:4369 src/theme.c:4401
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr "Thiếu <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"gì đó\"/>"
-#: src/theme.c:4448
+#: src/theme.c:4452
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Lỗi nạp sắc thái \"%s\": %s\n"
-#: src/theme.c:4594 src/theme.c:4601 src/theme.c:4608 src/theme.c:4615
-#: src/theme.c:4622
+#: src/theme.c:4598 src/theme.c:4605 src/theme.c:4612 src/theme.c:4619
+#: src/theme.c:4626
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Không có bộ <%s> cho sắc thái \"%s\""
-#: src/theme.c:4632
+#: src/theme.c:4636
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -2984,7 +2984,7 @@ msgstr ""
"Chưa đặt kiểu khung cho loại cửa sổ \"%s\" trong sắc thái \"%s\", hãy thêm "
"phần tử <window type=\"%s\" style_set=\"gì đó\"/>"
-#: src/theme.c:4654
+#: src/theme.c:4658
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -2993,13 +2993,13 @@ msgstr ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"gì đó\"/> phải xác định "
"cho sắc thái này"
-#: src/theme.c:5043 src/theme.c:5105
+#: src/theme.c:5047 src/theme.c:5109
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Hằng tự định nghĩa phải bắt đầu bằng ký tự hoa; \"%s\" không như vậy"
-#: src/theme.c:5051 src/theme.c:5113
+#: src/theme.c:5055 src/theme.c:5117
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Hằng \"%s\" đã được định nghĩa rồi"
@@ -3069,7 +3069,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Ứng dụng đặt bogus _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
-#: src/window.c:4954
+#: src/window.c:4939
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -3085,7 +3085,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: src/window.c:5625
+#: src/window.c:5610
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"