summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/dz.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPema Geyleg <pgeyleg@src.gnome.org>2007-03-04 10:19:12 +0000
committerPema Geyleg <pgeyleg@src.gnome.org>2007-03-04 10:19:12 +0000
commit7211cc21c30945cf875d300a52dbba09bbdf38ac (patch)
treed7dfaddad67491c94f14c31428f8503b22860339 /po/dz.po
parentf4277e3235e94ab48a816f5733ac9666416104e0 (diff)
downloadmetacity-7211cc21c30945cf875d300a52dbba09bbdf38ac.tar.gz
metacity-7211cc21c30945cf875d300a52dbba09bbdf38ac.tar.bz2
Updated Dzongkha Translation
svn path=/trunk/; revision=3083
Diffstat (limited to 'po/dz.po')
-rw-r--r--po/dz.po1370
1 files changed, 755 insertions, 615 deletions
diff --git a/po/dz.po b/po/dz.po
index 5cb58da..244a0fc 100644
--- a/po/dz.po
+++ b/po/dz.po
@@ -6,9 +6,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity.HEAD.dz\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-05-03 23:11+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-05-22 11:31+0530\n"
-"Last-Translator: Mindu Dorji\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-02 02:17+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-03-01 14:08+0530\n"
+"Last-Translator: norbu <nor_den@hotmail.com>\n"
"Language-Team: DZONGKHA <pgeyleg@dit.gov.bt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
@@ -24,53 +24,53 @@ msgid "Usage: %s\n"
msgstr "བེད་སྤྱོད་: %s\n"
#: ../src/tools/metacity-message.c:176
-#: ../src/util.c:131
+#: ../src/util.c:133
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "མེ་ཊ་སི་ཊི་དེ་ ཚིག་མང་ཐབས་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་ནུག\n"
-#: ../src/delete.c:64
-#: ../src/delete.c:91
-#: ../src/metacity-dialog.c:71
-#: ../src/theme-parser.c:467
+#: ../src/delete.c:67
+#: ../src/delete.c:94
+#: ../src/metacity-dialog.c:50
+#: ../src/theme-parser.c:484
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "\"%s\" དེ་ ཧྲིལ་ཨང་་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ མིང་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས།"
-#: ../src/delete.c:71
-#: ../src/delete.c:98
-#: ../src/metacity-dialog.c:78
-#: ../src/theme-parser.c:476
-#: ../src/theme-parser.c:530
+#: ../src/delete.c:74
+#: ../src/delete.c:101
+#: ../src/metacity-dialog.c:57
+#: ../src/theme-parser.c:493
+#: ../src/theme-parser.c:548
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "རྒྱབ་ལུས་ཡིག་འབྲུ་\"%s\" ཚུ་ ཡིག་རྒྱུན་\"%s\" ནང་ ཧ་མ་གོ།"
-#: ../src/delete.c:129
+#: ../src/delete.c:132
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "ཌའི་ལོག་ལས་སྦྱོར་ནང་ལས་ འཕྲིན་དོན་\"%s\" མིང་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས། \n"
-#: ../src/delete.c:264
+#: ../src/delete.c:267
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "ཌའི་ལོག་བཀྲམ་སྟོན་ལས་སྦྱོར་:%sནང་ལས་ ལྷག་ནི་ལུ་འཛོལ་བ། \n"
-#: ../src/delete.c:345
+#: ../src/delete.c:348
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr "གློག་རིམ་%sཅིག་ བསད་ནིའི་སྐོར་ལས་ འདྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ མེ་ཊ་སི་ཊི་ཌའི་ལོག་ གསར་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་འཛོལ་བ། \n"
-#: ../src/delete.c:453
+#: ../src/delete.c:456
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "ཧོསིཊི་ནེམ་: %s ལེན་མ་ཚུགས། \n"
-#: ../src/display.c:354
+#: ../src/display.c:346
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "ཨེགསི་སྒོ་སྒྲིག་རིམ་ལུགས་ཀྱི་བཀྲམ་སྟོན་'%s' ཁ་ཕྱེ་མ་ཚུགས། \n"
-#: ../src/errors.c:269
+#: ../src/errors.c:271
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
@@ -81,51 +81,75 @@ msgstr ""
" ཨེགསི་སར་བར་དེ་ སྒོ་བསྡམས་ཡོད་པའམ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྒོ་སྒྲིག་འཛིན་སྐྱོང་པ་དེ་ བསད་ཡོདཔ་/རྩ་མེད\n"
"་བཏང་ཡོདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག\n"
-#: ../src/errors.c:276
+#: ../src/errors.c:278
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "ཚབས་ཆེན་ཨའི་ཨོ་གི་འཛོལ་བ་ %d (%s) འདུག་ བཀྲམ་སྟོན་ '%s' གུ \n"
-#: ../src/frames.c:1086
+#: ../src/frames.c:1062
msgid "Close Window"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཁ་བསྡམས།"
-#: ../src/frames.c:1089
+#: ../src/frames.c:1065
msgid "Window Menu"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དཀར་ཆག"
-#: ../src/frames.c:1092
+#: ../src/frames.c:1068
msgid "Minimize Window"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཆུང་ཀུ་བཟོ།"
-#: ../src/frames.c:1095
+#: ../src/frames.c:1071
msgid "Maximize Window"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་སྦོམ་བཟོ།"
-#: ../src/frames.c:1098
+#: ../src/frames.c:1074
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་སྦོམ་བཟོ་ནི་བཤོལ།"
-#: ../src/keybindings.c:1021
+#: ../src/frames.c:1077
+msgid "Roll Up Window"
+msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཡར་བསྒྲིལ་"
+
+#: ../src/frames.c:1080
+msgid "Unroll Window"
+msgstr "སྒོ་སྒྲིག་མ་བསྒྲིལ་"
+
+#: ../src/frames.c:1083
+msgid "Keep Window On Top"
+msgstr "སྒོ་སྒྲིག་མགོ་ལུ་བཞག"
+
+#: ../src/frames.c:1086
+msgid "Remove Window From Top"
+msgstr "སྒོ་སྒྲིག་འདི་ མགོ་ལས་རྩ་བསྐྲད་གཏང་"
+
+#: ../src/frames.c:1089
+msgid "Always On Visible Workspace"
+msgstr "ཨ་རྟག་རང་ མཐོང་ཚུགས་པའི་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་གུ་"
+
+#: ../src/frames.c:1092
+msgid "Put Window On Only One Workspace"
+msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ སྒོ་སྒྲིག་བཙུགས་"
+
+#: ../src/keybindings.c:1081
#, c-format
msgid "Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a binding\n"
msgstr "ལས་རིམ་གཞན་ཅིག་གིས་ ཧེ་མ་ལས་རང་ ལྡེ་མིག་%s དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་མི་%x དང་བཅསཔ་སྦེ་ བཱའིན་ཌིང་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ། \n"
-#: ../src/keybindings.c:2588
+#: ../src/keybindings.c:2713
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "བརྡ་བཀོད་: %sཅིག་གི་འཛོལ་བའི་སྐོར་ལས་ དཔར་བསྐུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མེ་ཊ་སི་ཊི་ཌའི་ལོག་ གསར་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་འཛོལ་བ།\n"
-#: ../src/keybindings.c:2693
+#: ../src/keybindings.c:2818
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "བརྡ་བཀོད་%dངེས་འཛིན་འབད་འབདཝ་མིན་འདུག\n"
-#: ../src/keybindings.c:3559
+#: ../src/keybindings.c:3845
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "ཊར་མི་ནཱལ་བརྡ་བཀོད་ ངེས་འཛིན་འབད་འབདཝ་མིན་འདུག \n"
-#: ../src/main.c:70
+#: ../src/main.c:67
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
@@ -138,129 +162,144 @@ msgstr ""
"འདི་སྟོང་མར་འཐོབ་པའི་མཉེན་ཆས་ཅིག་ཨིན། འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ནིའི་ གནས་ཚིག་གི་དོན་ལུ་ འབྱུང་ཁུངས་ལུ་བལྟ། \n"
"འདི་ལུ་ཉེན་ལེན་མེད། ཐ་ན་སྐྱེལ་འདྲེན་ནམ་ དམིགས་བསལ་གནད་དོན་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་ ཉེན་ལེན་ཙམ་ཡང་མེད། \n"
-#: ../src/main.c:258
+#: ../src/main.c:171
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "ལཱ་ཡུན་འཛིན་སྐྱོང་པ་ལུ་ མཐུད་ལམ་མེདཔ་བཟོ།"
-#: ../src/main.c:264
+#: ../src/main.c:177
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "གཡོག་བཀོལ་བཞིན་ཡོད་མི་ སྒོ་སྒྲིག་འཛིན་སྐྱོང་པའི་ཚབ་ལུ་ མེ་ཊ་སི་ཊི་བཙུགས།"
-#: ../src/main.c:270
+#: ../src/main.c:183
msgid "Specify session management ID"
msgstr "ལཱ་ཡུན་འཛིན་སྐྱོང་པའི་ཨའི་ཌི་ གསལ་བཀོད་འབད།"
-#: ../src/main.c:275
+#: ../src/main.c:188
msgid "X Display to use"
msgstr "ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ ཨེགསི་བཀྲམ་སྟོན།"
-#: ../src/main.c:281
+#: ../src/main.c:194
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "སེབ་ཕ་ཡེལ་ནང་ལས་ ལཱ་ཡུན་འགོ་འབྱེད་འབད།"
-#: ../src/main.c:287
+#: ../src/main.c:200
msgid "Print version"
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་ཐོན་རིམ།"
-#: ../src/main.c:439
+#: ../src/main.c:352
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "བརྗོད་དོན་སྣོད་ཐོ་: %s ཞིབ་ལྟ་འབད་མ་ཚུགས། \n"
-#: ../src/main.c:455
+#: ../src/main.c:368
#, c-format
-msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
-msgstr "བརྗོད་དོན་ཅིག་ འཚོལ་མ་འཐོབ། %sདེ་ ཡོདཔ་བཟོ་ནི་དང་ དེ་ནང་ཨ་རྟག་་གི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ།"
+msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
+msgstr "བརྗོད་དོན་ཅིག་ འཚོལ་མ་འཐོབ! %s དེ་ ཡོདཔ་བཟོ་ནི་དང་ དེ་ནང་ཨ་རྟག་གི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ།\n"
-#: ../src/main.c:527
+#: ../src/main.c:428
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "%s ལོག་འགོ་བཙུགས་མ་ཚུགས། \n"
-#: ../src/menu.c:55
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:68
msgid "Mi_nimize"
msgstr "ཆུང་ཀུ་བཟོ།(_n)"
-#: ../src/menu.c:56
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:70
msgid "Ma_ximize"
msgstr "སྦོམ་བཟོ།(_x)"
-#: ../src/menu.c:57
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:72
msgid "Unma_ximize"
msgstr "སྦོམ་བཟོ་ནི་བཤོལ།(_x)"
-#: ../src/menu.c:58
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:74
msgid "Roll _Up"
msgstr "བསྒྲིལ།(_U)"
-#: ../src/menu.c:59
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:76
msgid "_Unroll"
msgstr "བསྒྲིལ་བཤོལ།(_U)"
-#: ../src/menu.c:60
-#: ../src/menu.c:61
-msgid "On _Top"
-msgstr "མགོ་ལུ།(_T)"
-
-#: ../src/menu.c:62
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:78
msgid "_Move"
msgstr "སྤོ།(_M)"
-#: ../src/menu.c:63
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:80
msgid "_Resize"
msgstr "ཚད་སླར་སྒྲིག(_R)"
-#: ../src/menu.c:64
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:82
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "གསལ་གཞི་གུ་ མགོ་མིང་ཕྲ་རིང་སྤོ་བཤུད་འབད།"
#. separator
-#: ../src/menu.c:66
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:85
msgid "_Close"
msgstr "ཁ་བསྡམས།(_C)"
#. separator
-#: ../src/menu.c:68
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:88
+msgid "Always on _Top"
+msgstr "ཨ་རྟག་རང་མགོ་ལུ་(_T)"
+
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:90
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "ཨ་རྟག་རང་ མཐོང་ཚུགས་པའི་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་གུ།(_A)"
-#: ../src/menu.c:69
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:92
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་འདི་རྐྱངམ་གཅིག་གུ།(_O)"
-#: ../src/menu.c:70
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:94
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "གཡོན་གྱི་ལཱ་གི་ས་སྒོ་ལུ་སྤོ།(_L)"
-#: ../src/menu.c:71
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:96
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "གཡས་ཀྱི་ལཱ་གི་ས་སྒོ་ལུ་སྤོ།(_i)"
-#: ../src/menu.c:72
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:98
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "ལྟག་གི་ལཱ་གི་ས་སྒོ་ལུ་སྤོ།(_U)"
-#: ../src/menu.c:73
+#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
+#: ../src/menu.c:100
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "འོག་གི་ལཱ་གི་ས་སྒོ་ལུ་སྤོ།(_D)"
-#: ../src/menu.c:164
-#: ../src/prefs.c:2142
-#: ../src/prefs.c:2669
+#: ../src/menu.c:191
+#: ../src/prefs.c:2194
+#: ../src/prefs.c:2729
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་%d "
-#: ../src/menu.c:173
+#: ../src/menu.c:200
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡༠།(_0)"
-#: ../src/menu.c:175
+#: ../src/menu.c:202
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ %s%d"
-#: ../src/menu.c:373
+#: ../src/menu.c:407
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ གཞན་ཅིག་ལུ་སྤོ།(_W)"
@@ -269,7 +308,7 @@ msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ གཞན་ཅིག་ལུ་
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:103
+#: ../src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
msgstr "སོར་ལྡེ།"
@@ -278,7 +317,7 @@ msgstr "སོར་ལྡེ།"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:109
+#: ../src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
msgstr "ཚད་འཛིན།"
@@ -287,7 +326,7 @@ msgstr "ཚད་འཛིན།"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:115
+#: ../src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
msgstr "བསྒྱུར་ལྡེ།"
@@ -296,7 +335,7 @@ msgstr "བསྒྱུར་ལྡེ།"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:121
+#: ../src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
msgstr "མེ་ཊ།"
@@ -305,7 +344,7 @@ msgstr "མེ་ཊ།"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:127
+#: ../src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
msgstr "ཡང་དག་།"
@@ -314,7 +353,7 @@ msgstr "ཡང་དག་།"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:133
+#: ../src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
msgstr "ཧའི་པར།"
@@ -323,7 +362,7 @@ msgstr "ཧའི་པར།"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:139
+#: ../src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
msgstr "མོཌི་༢།"
@@ -332,7 +371,7 @@ msgstr "མོཌི་༢།"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:145
+#: ../src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
msgstr "མོཌི་༣།"
@@ -341,7 +380,7 @@ msgstr "མོཌི་༣།"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:151
+#: ../src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
msgstr "མོཌི་༤།"
@@ -350,36 +389,40 @@ msgstr "མོཌི་༤།"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
-#: ../src/metaaccellabel.c:157
+#: ../src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
msgstr "མོཌི་༥།"
-#: ../src/metacity-dialog.c:111
+#: ../src/metacity-dialog.c:90
#, c-format
-msgid "The window \"%s\" is not responding."
-msgstr "སྒོ་སྒྲིག་\"%s\" དེ་གིས་ ངོས་ལན་འབད་མི་བཏུབ་པས།"
+msgid "\"%s\" is not responding."
+msgstr "\"%s\" དེ་གིས་ ངོས་ལན་འབད་མི་བཏུབ་པས།"
-#: ../src/metacity-dialog.c:119
-msgid "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
-msgstr "གློག་རིམ་འདི་ བང་ཅན་སྦེ་སྤང་བཅུག་པ་ཅིན་ མ་བསྲུངས་པའི་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"
+#: ../src/metacity-dialog.c:97
+msgid "You may choose to wait a short while for it to continue or force the application to quit entirely."
+msgstr "ཁྱོད་ཀྱིས་ དེ་འཕྲོ་མཐུད་ནིའི་དོན་ལས་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་བསྒུག་ནི་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཡང་ན་ གློག་རིམ་འདི་ ཧྲིལ་བུ་སྦེ་སྤང་ནིའི་དོན་ལས་ བང་བཙོང་།"
-#: ../src/metacity-dialog.c:130
+#: ../src/metacity-dialog.c:107
+msgid "_Wait"
+msgstr "བསྒུག་(_W)"
+
+#: ../src/metacity-dialog.c:109
msgid "_Force Quit"
msgstr "བང་ཅན་སྦེ་སྤངས(_F)"
-#: ../src/metacity-dialog.c:227
+#: ../src/metacity-dialog.c:206
msgid "Title"
msgstr "མགོ་མིང་།"
-#: ../src/metacity-dialog.c:239
+#: ../src/metacity-dialog.c:218
msgid "Class"
msgstr "དབྱེ་ཁག"
-#: ../src/metacity-dialog.c:265
+#: ../src/metacity-dialog.c:244
msgid "These windows do not support \"save current setup\" and will have to be restarted manually next time you log in."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་འདི་ཚུ་གིས་ \"save current setup\" ཟེར་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མི་འབད་བས། ཤུལ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ ནང་བསྐྱོད་འབདཝ་ད་ ལག་ཐོག་ལས་ ལོག་འགོ་བཙུགས་དགོ"
-#: ../src/metacity-dialog.c:331
+#: ../src/metacity-dialog.c:310
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
@@ -585,1749 +628,1822 @@ msgid "Move window one workspace up"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་གཅིག་ ལྟག་ལུ་སྤོ།"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
+msgid "Move window to east side of screen"
+msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ གསལ་གཞི་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་སྤོ་"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
+msgid "Move window to north side of screen"
+msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ གསལ་གཞི་གི་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་སྤོ་"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
+msgid "Move window to north-east corner"
+msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ བྱང་ཤར་སྒྱིད་ཁུག་ནང་སྤོ་"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
+msgid "Move window to north-west corner"
+msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ནུབ་བྱང་སྒྱིད་ཁུག་ལུ་སྤོ་"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
+msgid "Move window to south side of screen"
+msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ གསལ་གཞི་གི་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་སྤོ་"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
+msgid "Move window to south-east corner"
+msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལྷོ་ཤར་སྒྱིད་ཁུག་ལུ་སྤོ་"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
+msgid "Move window to south-west corner"
+msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལྷོ་ནུབ་སྒྱིད་ཁུག་ལུ་སྤོ་"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
+msgid "Move window to west side of screen"
+msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ གསལ་གཞི་གི་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་སྤོ་"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡ པ་ལུ་སྤོ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡༠ པ་ལུ་སྤོ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡༡ པ་ལུ་སྤོ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡༢ པ་ལུ་སྤོ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༢ པ་ལུ་སྤོ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༣ པ་ལུ་སྤོ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༤ པ་ལུ་སྤོ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༥ པ་ལུ་སྤོ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༦ པ་ལུ་སྤོ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༧ པ་ལུ་སྤོ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༨ པ་ལུ་སྤོ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༩ པ་ལུ་སྤོ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
msgid "Name of workspace"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོའི་མིང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
msgid "Number of workspaces"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོའི་གྲངས།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
msgid "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many workspaces."
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོའི་གྲངས། ཀླད་ཀོར་ལས་མངམ་ཅིག་དང་ མང་མཐའ་གཏན་གཏན་ཅིག་དགོ དེ་ཡང་ལཱ་གི་ས་སྒོ་མང་དྲགས་པའི་བར་རྐྱེན་གྱིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་ མི་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ཨིན།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་རབ་རིབ་དེ་ ཡར་སེང་འབད་ ཡང་ན་ མར་ཕབ་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ སྒོ་སྒྲིག་གཞན་ཚུ་གི་ལྟག་ལུ་ ཡར་སེང་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
msgid "Resize window"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་གི་ ཚད་སླར་སྒྲིག་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
msgid "Run a defined command"
msgstr "ངེས་འཛིན་གྱི་བརྡ་བཀོད་ཅིག་ གཡོག་བཀོལ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
msgid "Run a terminal"
msgstr "ཊར་མི་ནཱལ་ཅིག་ གཡོག་བཀོལ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
msgid "Show the panel menu"
msgstr "པེ་ནཱལ་དཀར་ཆག་སྟོན།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
msgid "Show the panel run application dialog"
msgstr "པེ་ནཱལ་གྱིས་གཡོག་བཀོལ་བའི་ གློག་རིམ་ཌའི་ལོག་དེ་སྟོན།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
msgid "Some applications disregard specifications in ways that result in window manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, which gives a more consistent user interface, provided one does not need to run any misbehaving applications."
msgstr "གློག་རིམ་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལུ་བརྩི་འཇོག་མེདཔ་ལས་ སྒོ་སྒྲིག་འཛིན་སྐྱོང་པའི་ཁྱད་རྣམ་ལུ་གནོཔ་ཨིན། གདམ་ཁ་འདི་གིས་ མེ་ཊ་སི་ཊི་ཤུགས་ཅན་སྦེ་ ངེས་བདེན་ཐབས་ལམ་ནང་བཙུགསཔ་ལས་ སྤྱོད་ངན་འབད་མི་གློག་རིམ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་དགོ་པ་ཅིན་ ལག་ལེན་པའི་ངོས་འདྲ་བ་ ལྷག་པར་རིམ་མཐུན་སྦེ་བྱིནམ་ཨིན།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡༠ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡༡ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡༢ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༢ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༣ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༤ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༥ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༦ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༧ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༨ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༩ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
msgid "Switch to workspace above this one"
msgstr "འདི་གི་ལྟག་གི་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
msgid "Switch to workspace below this one"
msgstr "འདི་གི་འོག་གི་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "གཡོན་གྱི་ལཱ་གི་ས་སྒོ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "གཡས་ཀྱི་ལཱ་གི་ས་སྒོ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "རིམ་ལུགས་དྲིལ་བརྡ་དེ་ གོ་ཚུགས་པས།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
msgid "Take a screenshot"
msgstr "གསལ་གཞིའི་པར་ཅིག་བཏབ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་གི་ གསལ་གཞིའི་པར་ཅིག་བཏབ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
msgid "Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the currently focused window's titlebar is flashed."
msgstr "མེ་ཊ་སི་ཊི་ལུ་ རིམ་ལུགས་དྲིལ་བརྡའམ་ གློག་རིམ་གཞན་གྱི་བརྡ་མཚོན་པའི་དྲིལ་བརྡ་དེ་ བསིལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་ མིག་མཐོང་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན། ད་ལྟོ་ནུས་ཅན་གྱི་བེལུསི་ གཉིས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ \"fullscreen\"ཟེར་མི་གིས་ གསལ་གཞི་གང་བའི་ དཀར་ནག་ཅིག་འཐོན་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་དང་ \"frame_flash\" ཟེར་མི་གིས་ དྲིལ་བརྡའི་བརྡ་རྟགས་ རིབ་སྟོན་འབད་མི་ གློག་རིམ་གྱི་མགོ་མིང་ཕྲ་རིང་གི་དེ་ འཐོན་བཅུགཔ་ཨིན། དྲིལ་བརྡ་གཏང་མི་ གློག་རིམ་དེ་ངོ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ (\"system beep\") ད་ལྟོ་ཆེད་དམིགས་འབད་ཡོད་མི་ སྒོ་སྒྲིག་གི་མགོ་མིང་ཕྲ་རིང་དེ་ འཐོནམ་ཨིན།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N will execute command_N."
msgstr "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N ཟེར་མི་ལྡེ་མིག་ཚུ་གིས་ བརྡ་བཀོད་འདི་ཚུ་དང་ཆ་མཉམ་པའི་ ཀི་བཱའིན་ཌིངསི་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། run_command_N ཟེར་མི་གི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་ ཨེབ་པའི་སྐབས་ བརྡ་བཀོད་ཨེན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot ལྡེ་མིག་གིས་ གཞི་སྒྲིག་འདི་གི་བརྡ་བཀོད་ཀྱིས་ ལས་བཀོལ་གྱི་དོན་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་ཅིག་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། "
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
msgid "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr "The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot ལྡེ་མིག་གིས་ གཞི་སྒྲིག་འདི་གི་བརྡ་བཀོད་ཀྱིས་ ལས་བཀོལ་གྱི་དོན་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་ཅིག་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། "
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
msgid "The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "/apps/metacity/keybinding_commands ནང་ལུ་ མཉམ་པའི་ཨང་གྲངས་བཀོད་པའི་བརྡ་བཀོད་ གཡོག་བཀོལ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\"ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\"ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
msgid "The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ད་ལྟོའི་ལཱ་གི་ས་སྒོའི་ལྟག་གི་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\"ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\"བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\"ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
msgid "The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ད་ལྟོའི་ལཱ་གི་ས་སྒོའི་འོག་གི་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\"དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\"ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\"ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
msgid "The keybinding that switches to the workspace on the left of the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ད་ལྟོའི་ལཱ་གི་ས་སྒོའི་གཡོན་གྱི་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\"ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\"ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\"་ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
msgid "The keybinding that switches to the workspace on the right of the current workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ད་ལྟོའི་ལཱ་གི་ས་སྒོའི་གཡས་ཀྱི་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\"་ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
msgid "The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
msgid "The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡༠ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
msgid "The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡༡ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
msgid "The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡༢ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
msgid "The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༢ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
msgid "The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༣ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
msgid "The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༤ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
msgid "The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༥ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན\"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
msgid "The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༦ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
msgid "The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༧ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
msgid "The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༨ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
msgid "The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༩ པ་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
msgid "The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དཀར་ཆག་ ཤུགས་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
msgid "The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ཁ་བསྡམ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
msgid "The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "\"move mode\" བཙུགས་ནི་དང་ ལྡེ་སྒྲོམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སྒོ་སྒྲིག་སྤོ་བཤུད་ འགོ་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་\"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
msgid "The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "\"resize mode\" བཙུགས་ནི་དང་ ལྡེ་སྒྲོམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་གི་ ཚད་སླར་སྒྲིག་འགོ་བཙུགས་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
msgid "The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྤྱིར་བཏང་གི་སྒོ་སྒྲིག་ཆ་མཉམ་ སྦ་བཞག་ནི་དང་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་རྒྱབ་གཞི་ལུ་ ཆེད་དམིགས་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
msgid "The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་སྦོམ་བཟོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
msgid "The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ཆུང་ཀུ་བཟོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
msgid "The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་གཅིག་གི་ འོག་ལུ་སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་གཅིག་གི་ གཡོན་ལུ་སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
msgid "The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་གཅིག་གི་ གཡས་ལུ་སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
msgid "The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་གཅིག་གི་ ལྟག་ལུ་སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡ པ་ལུ་ སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡༠ པ་ལུ་ སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡༡ པ་ལུ་ སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༡༢ པ་ལུ་ སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༢ པ་ལུ་ སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༣ པ་ལུ་ སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༤ པ་ལུ་ སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༥ པ་ལུ་ སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༦ པ་ལུ་ སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༧ པ་ལུ་ སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༨ པ་ལུ་ སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
msgid "The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ ༩ པ་ལུ་ སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
msgid "The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པོཔ་ཨཔ་སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ པེ་ནཱལསི་དང་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་བར་ན་ ཆེད་དམིགས་ རྒྱབ་བསྐྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
msgid "The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པོཔ་ཨཔ་སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་མེད་པར་ པེ་ནཱལསི་དང་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་བར་ན་ ཆེད་དམིགས་ རྒྱབ་བསྐྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows of an application without a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པོཔ་ཨཔ་སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་མེད་པར་ སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་གི་བར་ན་ ཆེད་དམིགས་ རྒྱབ་བསྐྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། བཱའིན་ཌིང་འདི་དང་གཅིག་ཁར་\"shift\"འཛིན་ཏེ་བཞགཔ་ད་ ལོག་སྟེ་གདོང་བསྐྱོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལས་བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows of an application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པོཔ་ཨཔ་སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ གློག་རིམ་ཅིག་གི་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་གི་བར་ན་ ཆེད་དམིགས་ རྒྱབ་བསྐྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། བཱའིན་ཌིང་འདི་གཅིག་ཁར་ \"shift\" འཛིན་ཏེ་བཞགཔ་ད་ ལོག་སྟེ་གདོང་བསྐྱོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པོཔ་ཨཔ་སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་མེད་པར་ སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་གི་བར་ན་ ཆེད་དམིགས་ རྒྱབ་བསྐྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། བཱའིན་ཌིང་འདི་གཅིག་ཁར་\"shift\"འཛིན་ཏེ་བཞགཔ་ད་ ལོག་སྟེ་གདོང་བསྐྱོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
msgid "The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པོཔ་ཨཔ་སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་གི་བར་ན་ ཆེད་དམིགས་ རྒྱབ་བསྐྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། བཱའིན་ཌིང་འདི་གཅིག་ཁར་ \"shift\" འཛིན་ཏེ་བཞགཔ་ད་ ལོག་སྟེ་གདོང་བསྐྱོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
msgid "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པོཔ་ཨཔ་སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ པེ་ནཱལསི་དང་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་བར་ན་ ཆེད་དམིགས་སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
msgid "The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པོཔ་ཨཔ་སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་མེད་པར་ པེ་ནཱལསི་དང་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་བར་ན་ ཆེད་དམིགས་སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
msgid "The keybinding used to move focus between windows of an application without a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པོཔ་ཨཔ་སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་མེད་པར་ གློག་རིམ་ཅིག་གི་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་གི་བར་ན་ ཆེད་དམིགས་སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། ཀི་བཱའིན་ཌིང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ \"shift\" ལྡེ་མིག་འཛིན་བཞགཔ་ད་ བསྒུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་ཕྱོགས་ རྒྱབ་ལོག་འབདཝ་ཨིན་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལས་བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
msgid "The keybinding used to move focus between windows of an application, using a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པོཔ་ཨཔ་སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གློག་རིམ་ཅིག་གི་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་གི་བར་ན་ ཆེད་དམིགས་སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། (ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ &lt;Alt&gt;Escape་) བཱའིན་ཌིང་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ \"shift\" ལྡེ་མིག་འཛིན་བཞགཔ་ད་ བསྒུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་ཕྱོགས་ རྒྱབ་ལོག་འདབཝ་ཨིན་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
msgid "The keybinding used to move focus between windows without a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པོཔ་ཨཔ་སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་མེད་པར་ སྒོ་སྒྲིག་གི་བར་ན་ ཆེད་དམིགས་སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། (ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ &lt;Alt&gt;Escape) བཱའིན་ཌིང་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ \"shift\" ལྡེ་མིག་འཛིན་བཞགཔ་ད་ བསྒུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་ཕྱོགས་ རྒྱབ་ལོག་འདབཝ་ཨིན་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
msgid "The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པོཔ་ཨཔ་སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སྒོ་སྒྲིག་གི་བར་ན་ ཆེད་དམིགས་སྤོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། (ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ &lt;Alt&gt;Escape་) བཱའིན་ཌིང་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ \"shift\" ལྡེ་མིག་འཛིན་བཞགཔ་ད་ བསྒུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ལམ་ཕྱོགས་ རྒྱབ་ལོག་འདབཝ་ཨིན་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
msgid "The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top will always be visible over other overlapping windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ཨ་རྟག་རང་ མགོ་ལུ་སོར་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། ཨ་རྟག་རང་མགོ་ལུ་ཡོད་མི་ སྒོ་སྒྲིག་དེ་ གཅིག་གི་ལྟག་ལུ་ གཅིག་བརྩེགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ སྒོ་སྒྲིག་ཆ་མཉམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
msgid "The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "གསལ་གཞི་གངམ་གི་ཐབས་ལམ་ སོར་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
msgid "The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྦོམ་བཟོའི་སོར་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
msgid "The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "གྲིབ་ཅན་/གྲིབ་མེད་གནས་ལུགས་ སོར་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
msgid "The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ལཱ་གི་ས་སྒོ་ཆ་མཉམ་ལུ་འོང་དགོཔ་ཨིན་ན་ ས་སྒོ་གཅིག་ལུ་འོང་དགོཔ་ཨིན་ན་ སོར་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
msgid "The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་སྦོམ་བཟོ་བཤོལ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
msgid "The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པེ་ནཱལ་གྱི་ \"Run Application\" ཟེར་མི་ཌའི་ལོག་བོགསི་ བཀྲམ་སྟོནའ་བད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
msgid "The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ཊར་མི་ནཱལ་ཅིག་ ལས་བཀོལ་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
msgid "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་གི་པར་ཅིག་བཏབ་ནིའི་དོན་ལུ་ པེ་ནཱལ་གྱི་གསལ་གཞི་པར་གྱི་སྤྱོད་ཆས་ ལས་བཀོལ་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
msgid "The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པེ་ནཱལ་གྱི་གསལ་གཞི་པར་གྱི་སྤྱོད་ཆས་ ལས་བཀོལ་འབད་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
msgid "The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "པེ་ནཱལ་གྱི་ དཀར་ཆག་གཙོ་བོ་དེ་སྟོན་མི་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
msgid "The name of a workspace."
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ཅིག་གི་མིང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
msgid "The screenshot command"
msgstr "གསལ་གཞིའི་པར་བཏབ་བརྡ་བཀོད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
msgid "The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so forth."
msgstr "བརྗོད་དོན་གྱིས་ སྒོ་སྒྲིག་གི་མཐའ་མཚམས་དང་ མགོ་མིང་ཕྲ་རིང་ལ་སོགས་པའི་ འབྱུང་སྣང་ཐག་བཅདཔ་ཨིན་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
msgid "The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The delay is given in thousandths of a second."
msgstr "རང་བཞིན་ཡར་སེང་དེ་ བདེན་པ་གུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ཡར་སེང་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་དུས་ཚོད། ཕྱིར་འགྱངས་དེ་ སྐར་ཆའི་སྟོང་ཆ་ནང་ བྱིན་ཏེ་ཡོད།(_r)"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
msgid "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and unfocused when the mouse leaves the window."
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཆེད་དམིགས་ཐབས་ལམ་དེ་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་དེ་ཚུ་ ཤུགས་ལྡན་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན། དེ་ལུ་སྲིད་པའི་བེ་ལུསི་གསུམ་ཡོད་མི་ཚུ་ \"click\" ཟེར་མི་དེ་ སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ལུ་ ཆེད་དམིགས་འབད་ནི་ལུ་ སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ད་ \"sloppy\" ཟེར་མི་དེ་ མཱའུསི་དེ་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་འཛུལཝ་ད་ སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ ཆེད་དམིགས་འབདཝ་ཨིནམ་ད་ \"mouse\" ཟེར་མི་དེ་ མཱའུསི་དེ་སྒོ་སྒྲིག་ནང་འཛུལཝ་ད་ སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ ཆེད་དམིགས་འབད་ནི་དང་ མཱའུསི་ནང་ལས་འཐོན་འགྱོཝ་ད་ ཆེད་དམིགས་བཤོལཝ་ཨིན།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
msgid "The window screenshot command"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་གི་ གསལ་གཞིའི་པར་བཏབ་ཀྱི་བརྡ་བཀོད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
msgid "This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If the window is covered by another one, it raises the window above all others, and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ཀི་བཱའིན་ཌིང་འདི་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ སྒོ་སྒྲིག་གཞན་ཚུ་གི་ ལྟག་དང་འོག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན། སྒོ་སྒྲིག་འདི་ སྒོ་སྒྲིག་གཞན་ཅིག་གིས་ སྤུབས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་གིས་སྒོ་སྒྲིག་དེ་ གཞན་ཚུ་གི་ལྟག་ལུ་ཆེར་བསྐྱེད་འབདཝ་ཨིན། གལ་སྲིད་སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ཧེ་མ་ལས་ མཐོངམ་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གཞན་གྱི་འོག་ལུ་ མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལས་བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
msgid "This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ཀི་བཱའིན་ཌིང་འདི་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ སྒོ་སྒྲིག་གཞན་ཚུ་གི་ འོག་ལུ་མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
+msgid "This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "ཀི་བཱའིན་ཌིང་འདི་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ གསལ་གཞི་འདི་གི་ བྱང་(ཕྱོགས་) ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
+msgid "This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "ཀི་བཱའིན་ཌིང་འདི་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ གསལ་གཞི་འདི་གི་ ཤར་(གཡས་)ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
+msgid "This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "ཀི་བཱའིན་ཌིང་འདི་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ གསལ་གཞི་འདི་གི་ བྱང་ཤར་(མགོ་གཡས་) ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
+msgid "This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "ཀི་བཱའིན་ཌིང་འདི་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ ནུབ་བྱང་(མགོ་གཡོན་)སྒྱིད་ཁུག་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
+msgid "This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "ཀི་བཱའིན་ཌིང་འདི་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ གསལ་གཞི་འདི་གི་ ལྷོ་(མཇུག་)ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
+msgid "This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "ཀི་བཱའིན་ཌིང་འདི་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ གསལ་གཞི་འདི་གི་ ཤར་ལྷོ་(མཇུག་གཡས་)ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
+msgid "This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "ཀི་བཱའིན་ཌིང་འདི་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ གསལ་གཞི་འདི་ ལྷོ་ནུབ་(མཇུག་གཡོན་)སྒྱིད་ཁུག་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
+msgid "This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+msgstr "ཀི་བཱའིན་ཌིང་འདི་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ གསལ་གཞི་འདི་གི་ ནུམ་(གཡོན་)ཕྱོགས་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
+
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
msgid "This keybinding raises the window above other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ཀི་བཱའིན་ཌིང་འདི་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ སྒོ་སྒྲིག་གཞན་ཚུ་གི་ ལྟག་ལུ་ཡར་སེང་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
msgid "This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ཀི་བཱའིན་ཌིང་འདི་གིས་ ཐད་སྙོམས་བར་སྟོང་ནང་ གང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ སླར་ཚད་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
msgid "This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr "ཀི་བཱའིན་ཌིང་འདི་གིས་ ཀེར་ཕྲང་བར་སྟོང་ནང་ གང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ སླར་ཚད་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"&lt;Control&gt;a\" ཡང་ན་ \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\" བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། མིང་དཔྱད་འབད་མི་དེ་ སྟབས་བདེ་དྲགས་སྦེ་ ཆུང་ཡིག་གམ་ཆེ་ཡིག་དང་ བསྡུ་ཡིག་དཔེར་ན་ \"&lt;Ctl&gt;\" དང་ \"&lt;Ctrl&gt;\" ཚུ་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་ཡིག་རྒྱུན་ \"disabled\" ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་མི་འོང་།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:185
msgid "This option determines the effects of double-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do anything."
msgstr "གདམ་ཁ་འདི་གིས་ མགོ་མིང་ཕྲ་རིང་གུ་ ཨེབ་གཏང་ཐེངས་གཉིས་འབད་བའི་ ནུས་ཤུགས་ཐག་གཅདཔ་ཨིན། ད་ལྟོའི་ནུས་ལྡན་གདམ་ཁ་ཚུ་ ‘སོར་སྟོན་-ནག་གྲིབ’ ཟེར་མི་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་གྲིབ་ཅན་བཟོ་ནི་/གྲིབ་བཤོལ་འབདཝ་ཨིན། ‘སོར་སྟོན་-སྦོམ་བཟོ་ ཟེར་མི་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་སྦོམ་བཟོ་ནི་/སྦོམ་བཟོ་ནི་བཤོལཝ་ཨིན། 'ཆུང་ཀུ་བཟོ་' ཟེར་མི་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་དེ་ཆུང་ཀུ་བཟོཝ་ཨིན། 'ཅི་མེད་' ཟེར་མི་གིས་ ག་ནི་ཡང་མི་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:186
msgid "This option provides additional control over how newly created windows get focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being given focus."
msgstr "གདམ་ཁ་འདི་གིས་ གསར་བསྐྲུན་འབད་མི་ སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ལུ་ ཆེད་གམིགས་ག་དེ་སྦེ་ཐོབ་ཨིན་ན་ལུ་ ཚད་འཛིན་ཧེང་བཀལ་བྱིནམ་ཨིན། འདི་ལུ་སྲིད་པའི་བེ་ལུ་གཉིས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ \"smart\" འདི་ལག་ལེན་པའི་སྤྱིར་བཏང་ཆེད་དམིགས་ཐབས་ལམ་ལུ་འཇུགཔ་དང་ \"strict\" འདི་གིས་ ཆེད་དམིགས་མ་འབད་བའི་ ཊར་མི་ནཱལ་ཅིག་ནང་ལས་ སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་འགོ་བཙུགས་བཅུགཔ་ཨིན།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:187
msgid "Toggle always on top state"
msgstr "ཨ་རྟག་རང་ མགོའི་གནས་ལུགས་ལུ་ སོར་སྟོན་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "གསལ་གཞི་གངམ་གི་ཐབས་ལམ་ སོར་སྟོན་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "སྦོམ་བཟོའི་གནས་ལུགས་ སོར་སྟོན་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "གྲིབ་ཅན་གྱི་གནས་ལུགས་ སོར་སྟོན་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
msgid "Toggle window on all workspaces"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་ཆ་མཉམ་ནང་ སྒོ་སྒྲིག་སོར་སྟོན་འབད།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:192
msgid "Turns on a visual indication when an application or the system issues a 'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy environments."
msgstr "རྣ་སྐྱོན་ཡོད་མི་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་ འུར་སྒྲ་ཅན་གྱི་མཐའ་འཁོར་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དགོ་ལུ་ གློག་རིམ་ ཡང་ན་ རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ དྲིལ་བརྡ་ ཡང་ན་ བརྡ་སྐད་སྟོནམ་ད་ མིག་མཐོང་གི་བརྡ་དོན་ཅིག་གུ་འགྱུརཝ་ཨིན།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:193
msgid "Unmaximize window"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་སྦོམ་བཟོ་ནི་བཤོལ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:194
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་གི་མགོ་མིང་ཚུ་ནང་ ཚད་ལྡན་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ ལག་ལེན་འཐབ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:195
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "མིག་མཐོང་དྲིལ་བརྡའི་དབྱེ་བ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:196
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
msgstr "ཆེར་བསྐྱེད་འབད་ནི་དེ་ ལག་ལེན་པ་གཞན་གྱི་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའི་ ཞོར་གནོད་ཅིག་ཨིན་དགོཔ་ཨིན་ན་མེན།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:197
msgid "Window focus mode"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་ཆེད་དམིགས་ཐབས་ལམ།"
-#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
+#: ../src/metacity.schemas.in.h:198
msgid "Window title font"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་གི་མགོ་མིང་ཡིག་གཟུགས།"
-#: ../src/prefs.c:574
-#: ../src/prefs.c:590
-#: ../src/prefs.c:606
-#: ../src/prefs.c:622
-#: ../src/prefs.c:638
-#: ../src/prefs.c:654
-#: ../src/prefs.c:670
-#: ../src/prefs.c:690
-#: ../src/prefs.c:706
-#: ../src/prefs.c:722
-#: ../src/prefs.c:740
-#: ../src/prefs.c:756
-#: ../src/prefs.c:775
-#: ../src/prefs.c:791
-#: ../src/prefs.c:808
-#: ../src/prefs.c:824
-#: ../src/prefs.c:840
-#: ../src/prefs.c:857
-#: ../src/prefs.c:873
-#: ../src/prefs.c:889
-#: ../src/prefs.c:905
-#: ../src/prefs.c:921
-#: ../src/prefs.c:936
-#: ../src/prefs.c:951
-#: ../src/prefs.c:966
-#: ../src/prefs.c:982
-#: ../src/prefs.c:998
-#: ../src/prefs.c:1014
-#: ../src/prefs.c:1030
+#: ../src/prefs.c:576
+#: ../src/prefs.c:592
+#: ../src/prefs.c:608
+#: ../src/prefs.c:624
+#: ../src/prefs.c:640
+#: ../src/prefs.c:656
+#: ../src/prefs.c:672
+#: ../src/prefs.c:692
+#: ../src/prefs.c:708
+#: ../src/prefs.c:724
+#: ../src/prefs.c:742
+#: ../src/prefs.c:758
+#: ../src/prefs.c:777
+#: ../src/prefs.c:793
+#: ../src/prefs.c:810
+#: ../src/prefs.c:826
+#: ../src/prefs.c:842
+#: ../src/prefs.c:859
+#: ../src/prefs.c:875
+#: ../src/prefs.c:891
+#: ../src/prefs.c:907
+#: ../src/prefs.c:923
+#: ../src/prefs.c:938
+#: ../src/prefs.c:953
+#: ../src/prefs.c:968
+#: ../src/prefs.c:984
+#: ../src/prefs.c:1000
+#: ../src/prefs.c:1016
+#: ../src/prefs.c:1032
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "ཇི་ཀཱོནཕ་ལྡེ་མིག་\"%s\" དེ་ ནུས་མེད་དབྱེ་བ་ཅིག་ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་ནུག \n"
-#: ../src/prefs.c:1075
+#: ../src/prefs.c:1077
#, c-format
msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button modifier\n"
msgstr "རིམ་སྒྲིག་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ཡོད་མི་\"%s\" དེ་ མཱའུསི་ཨེབ་རྟ་ ལེགས་བཅོས་འབད་མིའི་དོན་ལུ་ ནུས་ལྡན་གྱི་བེ་ལུ་ཅིག་མིན་པས།\n"
-#: ../src/prefs.c:1099
-#: ../src/prefs.c:1120
-#: ../src/prefs.c:1616
+#: ../src/prefs.c:1101
+#: ../src/prefs.c:1122
+#: ../src/prefs.c:1660
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "ཇི་ཀཱོནཕ་ལྡེ་མིག་\"%s\" དེ་ ནུས་མེད་བེ་ལུ་ཅིག་ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་ནུག \n"
-#: ../src/prefs.c:1249
+#: ../src/prefs.c:1251
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the range 1..128\n"
msgstr "%d ཇི་ཀཱོནཕི་ལྡེ་མིག་ %s ནང་བསགས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ འོས་ལྡན་འོད་རྟགས་ཀྱི་ཚད་ཅིག་མིན་པས། ཁྱབ་ཚད་ ༡..༡༢༨ གི་ནང་འཁོད་འོང་དགོ\n"
-#: ../src/prefs.c:1329
+#: ../src/prefs.c:1331
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "ཇི་ཀཱོནཕ་ལྡེ་མིག་%sནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་འགྲེལ་བཤད་\"%s\" ལུ་ མིང་དཔྱད་འབད་མི་ཚུགས་པས། \n"
-#: ../src/prefs.c:1514
+#: ../src/prefs.c:1558
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current maximum is %d\n"
msgstr "%d ཇི་ཀཱོནཕི་ལྡེ་མིག་ %s ནང་བསགས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ འོས་ལྡན་ལཱ་གི་ས་སྒོའི་གྲངས་ཅིག་མིན་པས། ད་ལྟོའི་མང་མཐའ་དེ་ %dཨིན། \n"
-#: ../src/prefs.c:1574
+#: ../src/prefs.c:1618
msgid "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not behave properly.\n"
msgstr "རྒྱུན་ཆད་གློག་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་གི་ཉེ་འཁོར་ ལྕོགས་མིན་བཟོ་ཡི། གློག་རིམ་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ ཚུལ་ལྡན་སྦེ་ ལཱ་འབད་མི་བཏུབ་འོང་།\n"
-#: ../src/prefs.c:1643
+#: ../src/prefs.c:1687
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d ཇི་ཀཱོནཕི་ལྡེ་མིག་ %s ནང་བསགས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ ཁྱབ་ཚད་ ༠ ལས་ %d གི་ཕྱི་ཁར་ཨིན་པས།\n"
-#: ../src/prefs.c:1786
+#: ../src/prefs.c:1830
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོའི་གྲངས་%d: %sལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་འཛོལ་བ། \n"
-#: ../src/prefs.c:2170
-#: ../src/prefs.c:2335
+#: ../src/prefs.c:2224
+#: ../src/prefs.c:2394
#, c-format
msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding \"%s\"\n"
msgstr "རིམ་སྒྲིག་གནད་སྡུད་ནང་ཐོབ་མི་\"%s\" དེ་ ཀི་བཱའིན་ཌིང་\"%s\" གི་དོན་ལུ་ ནུས་ལྡན་བེ་ལུ་ཅིག་མིན་པས།\n"
-#: ../src/prefs.c:2750
+#: ../src/prefs.c:2810
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "ལཱ་གི་ས་སྒོ་%d ལས་\"%s\": %sལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་འཛོལ་བ། \n"
-#: ../src/resizepopup.c:123
+#: ../src/resizepopup.c:113
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
-#: ../src/screen.c:403
+#: ../src/screen.c:406
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "གསལ་གཞི་%d གུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་'%s' དེ་ ནུས་མེད་ཨིན་པས།\n"
-#: ../src/screen.c:419
+#: ../src/screen.c:422
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr "གསལ་གཞི་%d གུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་\"%s\" དེ་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་རང་ སྒོ་སྒྲིག་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཅིག་འདུག --ཚབ་བཙུགས་གདམ་ཁ་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ད་ལྟོའི་སྒོ་སྒྲིག་འཛིན་སྐྱོང་པ་དེ་གི་ ཚབ་བཙུགས། \n"
-#: ../src/screen.c:443
+#: ../src/screen.c:446
#, c-format
msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr "གསལ་གཞི་%d གུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་\"%s\" དེ་ལུ་ སྒོ་སྒྲིག་འཛིན་སྐྱོང་པའི་སེལ་འཐུ་ འཐོབ་མ་ཚུགས།\n"
-#: ../src/screen.c:501
+#: ../src/screen.c:504
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "གསལ་གཞི་%d གུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་ \"%s\" དེ་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་རང་ སྒོ་སྒྲིག་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཅིག་འདུག\n"
-#: ../src/screen.c:705
+#: ../src/screen.c:709
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "གསལ་གཞི་%d གུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་ \"%s\" དེ་ འཛིན་གྲོལ་འབད་མ་ཚུགས།\n"
-#: ../src/session.c:835
-#: ../src/session.c:842
+#: ../src/session.c:837
+#: ../src/session.c:844
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "སྣོད་ཐོ་ '%s': %s གསར་བསྐྲུན་འབད་མ་ཚུགས། \n"
-#: ../src/session.c:852
+#: ../src/session.c:854
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr ": %sའབྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་ཡུན་ཡིག་སྣོད་'%s' ཁ་ཕྱེ་མ་ཚུགས། \n"
-#: ../src/session.c:1004
+#: ../src/session.c:1006
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "ལཱ་ཡུན་ཡིག་སྣོད་ '%s': %s འབྲི་ནི་ལུ་འཛོལ་བ། \n"
-#: ../src/session.c:1009
+#: ../src/session.c:1011
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "ལཱ་ཡུན་ཡིག་སྣོད་ '%s': %sཁ་བསྡམ་ནི་ལུ་འཛོལ་བ། \n"
-#: ../src/session.c:1084
+#: ../src/session.c:1086
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "བསྲུངས་བཞག་མི་ ལཱ་ཡུན་ཡིག་སྣོད་%s: %s ལྷག་མ་ཚུགས། \n"
-#: ../src/session.c:1119
+#: ../src/session.c:1121
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "བསྲུངས་བཞག་མི་ ལཱ་ཡུན་ཡིག་སྣོད་:%s མིང་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས། \n"
-#: ../src/session.c:1168
+#: ../src/session.c:1170
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "<metacity_session> ཁྱད་ཆོས་མཐོང་ཅི། དེ་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ལུ་ ལཱ་ཡུན་ཨའི་ཌི་ ཧེ་མ་ལས་རང་ཡོད།(_s)"
-#: ../src/session.c:1181
+#: ../src/session.c:1183
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr " <metacity_session> ཆ་ཤས་གུ་ ངོ་མ་ཤེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་%sའདུག(_s)"
-#: ../src/session.c:1198
+#: ../src/session.c:1200
msgid "nested <window> tag"
msgstr "ནེསི་ཊེཌི་<window>ངོ་རྟགས།"
-#: ../src/session.c:1256
-#: ../src/session.c:1288
+#: ../src/session.c:1258
+#: ../src/session.c:1290
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "<window>གི་ཆ་ཤས་གུ་ མ་ཤེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ %s འདུག"
-#: ../src/session.c:1360
+#: ../src/session.c:1362
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "<maximized> ཆ་ཤས་གུ་ ངོ་མ་ཤེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ %s འདུག"
-#: ../src/session.c:1420
+#: ../src/session.c:1422
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "<geometry> ཆ་ཤས་གུ་ ངོ་མ་ཤེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ %s འདུག"
-#: ../src/session.c:1440
+#: ../src/session.c:1442
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "ངོ་མ་ཤེས་པའི་ཆ་ཤས་ %s "
-#: ../src/session.c:1906
+#: ../src/session.c:1908
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support session management: %s\n"
msgstr "ལཱ་ཡུན་འཛིན་སྐྱོང་%sལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་མི་ གློག་རིམ་སྐོར་ལས་ ཉེན་བརྡ་འབད་ནིའི་ མེ་ཊ་སི་ཊི་ཌའི་ལོག་ གསར་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་འཛོལ་བ། \n"
-#: ../src/theme-parser.c:224
-#: ../src/theme-parser.c:242
+#: ../src/theme-parser.c:227
+#: ../src/theme-parser.c:245
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "གྱལ་རིམ་%dཡིག་འབྲུ་%d: %s"
-#: ../src/theme-parser.c:396
+#: ../src/theme-parser.c:399
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr " ཁྱད་ཆོས་\"%s\" དེ་ ཆ་ཤས་ཅོག་གཅིགཔ་<%s> ལུ་ ཐེངས་གཉིས་ ཡང་བསྐྱར་འབད་ནུག"
-#: ../src/theme-parser.c:414
-#: ../src/theme-parser.c:439
+#: ../src/theme-parser.c:417
+#: ../src/theme-parser.c:442
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "ཁྱད་ཆོས་\"%s\" དེ་ སྐབས་འབབ་འདི་ལུ་ ཆ་ཤས་<%s> ལུ་ ནུས་མེད་ཨིན་པས།"
-#: ../src/theme-parser.c:485
+#: ../src/theme-parser.c:503
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "ཧྲིལ་ཨང་%ld དེ་ ཡོད་ཆ་ཨིན་དགོ"
-#: ../src/theme-parser.c:493
+#: ../src/theme-parser.c:511
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "ཧྲིལ་ཨང་%ld དེ་ སྦོམ་དྲགས་པས། ད་ལྟོའི་མང་མཐའ་དེ་%dཨིན།"
-#: ../src/theme-parser.c:521
-#: ../src/theme-parser.c:602
-#: ../src/theme-parser.c:626
+#: ../src/theme-parser.c:539
+#: ../src/theme-parser.c:655
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "\"%s\" དེ་ ལྡིང་ཚད་ཨང་གྲངས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ མིང་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས།"
-#: ../src/theme-parser.c:552
+#: ../src/theme-parser.c:570
+#: ../src/theme-parser.c:598
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "བུ་ལིན་བེ་ལུ་དེ་ \"true\" ཡང་ན་ \"false\" ཟེར་འོང་དགོ \"%s\" མེན།"
-#: ../src/theme-parser.c:572
+#: ../src/theme-parser.c:625
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "ཟུར་ཁུག་དེ་ ༠.༠ དང་ ༣༦༠.༠ གི་བར་ན་འོང་དགོ་ དེ་འབདཝ་ད་%gཨིན་པས། \n"
-#: ../src/theme-parser.c:638
+#: ../src/theme-parser.c:688
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr "ཨཱལ་ཕ་དེ་ ༠.༠ (མ་མཐོངམ་) དང་ ༡.༠ (རྩ་བ་ལས་སྒྲིབ་ཅན་) གི་བར་ན་འོང་དགོ་ དེ་འབདཝ་ད་%gཨིན་པས། \n"
-#: ../src/theme-parser.c:684
+#: ../src/theme-parser.c:753
#, c-format
msgid "Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
msgstr "མགོ་མིང་ཆ་ཚད་\"%s\"ནུས་མེད་ཨིན་པས། (ཧ་ཅང་ཆུང་ཀུ་,ཆུང་སུ་ ཆུང་ཀུ་, བར་མ་ སྦོམ་, སྦོམ་སུ་, ཧ་ཅང་སྦོམ་) འོང་དགོ \n"
-#: ../src/theme-parser.c:729
-#: ../src/theme-parser.c:737
-#: ../src/theme-parser.c:807
-#: ../src/theme-parser.c:897
-#: ../src/theme-parser.c:935
-#: ../src/theme-parser.c:1012
-#: ../src/theme-parser.c:1062
-#: ../src/theme-parser.c:1070
-#: ../src/theme-parser.c:1126
-#: ../src/theme-parser.c:1134
-#: ../src/theme-parser.c:2933
-#: ../src/theme-parser.c:3022
-#: ../src/theme-parser.c:3029
-#: ../src/theme-parser.c:3036
+#: ../src/theme-parser.c:798
+#: ../src/theme-parser.c:806
+#: ../src/theme-parser.c:888
+#: ../src/theme-parser.c:985
+#: ../src/theme-parser.c:1027
+#: ../src/theme-parser.c:1138
+#: ../src/theme-parser.c:1188
+#: ../src/theme-parser.c:1196
+#: ../src/theme-parser.c:3074
+#: ../src/theme-parser.c:3163
+#: ../src/theme-parser.c:3170
+#: ../src/theme-parser.c:3177
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "ཁྱད་ཆོས་\"%s\"མིན་འདུག་ ཆ་ཤས་<%s>གུ"
-#: ../src/theme-parser.c:837
-#: ../src/theme-parser.c:905
-#: ../src/theme-parser.c:943
-#: ../src/theme-parser.c:1020
+#: ../src/theme-parser.c:922
+#: ../src/theme-parser.c:993
+#: ../src/theme-parser.c:1035
+#: ../src/theme-parser.c:1146
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "མིང་<%s> གིས་\"%s\" ཐེངས་གཉིས་པ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག"
-#: ../src/theme-parser.c:849
-#: ../src/theme-parser.c:955
-#: ../src/theme-parser.c:1032
+#: ../src/theme-parser.c:934
+#: ../src/theme-parser.c:1047
+#: ../src/theme-parser.c:1158
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "རྩ་ལག་<%s> གིས་\"%s\" ངེས་འཛིན་མ་འབད་བས།"
-#: ../src/theme-parser.c:968
+#: ../src/theme-parser.c:1060
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "འཇལ་རྩིས་<%s> གིས་\"%s\" ངེས་འཛིན་མ་འབད་བས།"
-#: ../src/theme-parser.c:981
+#: ../src/theme-parser.c:1073
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> གིས་ འཇལ་རྩིས་ཅིག་གམ་ འཇལ་རྩིས་ཡོད་པའི་ རྩ་ལག་ཅིག་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ"
-#: ../src/theme-parser.c:1080
+#: ../src/theme-parser.c:1115
+msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
+msgstr "ཨཱལ་ཕ་གནས་གོང་ཅིག་ དོན་ལྡན་ཨིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱབ་གཞི་ཅིག་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ་"
+
+#: ../src/theme-parser.c:1206
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "ངོ་མ་ཤེས་པའི་དབྱེ་བ་\"%s\" ཆ་ཤས་<%s> གུ"
-#: ../src/theme-parser.c:1091
+#: ../src/theme-parser.c:1217
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "ངོ་མ་ཤེས་པའི་བཟོ་རྣམ་གཞི་སྒྲིག་\"%s\" འདུག་ ཆ་ཤས་<%s> གུ(_s)"
-#: ../src/theme-parser.c:1099
+#: ../src/theme-parser.c:1225
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་དབྱེ་བ་\"%s\" ལུ་ ཧེ་མ་ལས་རང་ བཟོ་རྣམ་གཞི་སྒྲིག་ཅིག་ འགན་སྤྲོད་འབད་དེ་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1143
-#, c-format
-msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
-msgstr "དཀར་ཆག་ངོས་དཔར་དོན་ལུ་ ངོ་མ་ཤེས་པའི་བྱ་ལས་\"%s\" འདུག"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1152
-#, c-format
-msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
-msgstr "དཀར་ཆག་ངོས་དཔར་དོན་ལུ་ ངོ་མ་ཤེས་པའི་གནས་ལུགས་\"%s\" འདུག"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1160
-#, c-format
-msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
-msgstr "བྱ་ལས་%sགནས་ལུགས་%s གི་དོན་ལས་ བརྗོད་དོན་ལུ་ དཀར་ཆག་ངོས་དཔར་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་རང་འདུག"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1177
-#: ../src/theme-parser.c:3241
-#: ../src/theme-parser.c:3320
-#, c-format
-msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
-msgstr "མིང་\"%s\" དང་གཅིག་ཁར་ <draw_ops> ངེས་འཛིན་མ་འབད་བས།"
-
-#: ../src/theme-parser.c:1192
-#: ../src/theme-parser.c:1256
-#: ../src/theme-parser.c:1545
-#: ../src/theme-parser.c:3121
-#: ../src/theme-parser.c:3175
-#: ../src/theme-parser.c:3335
-#: ../src/theme-parser.c:3512
-#: ../src/theme-parser.c:3550
-#: ../src/theme-parser.c:3588
-#: ../src/theme-parser.c:3626
+#: ../src/theme-parser.c:1261
+msgid "Theme already has a fallback icon"
+msgstr "བརྗོད་དོན་ལུ་ཧེ་མ་ལས་རང་ གློ་བུར་རྒྱབ་ཐག་ངོས་དཔར་ཅིག་ཡོད་"
+
+#: ../src/theme-parser.c:1273
+msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
+msgstr "བརྗོད་དོན་ལུ་ཧེ་མ་ལས་རང་ གློ་བུར་རྒྱབ་ཐག་ ངོས་དཔར་ཆུང་བ་ཅིག་ཡོད་(_i)"
+
+#: ../src/theme-parser.c:1286
+#: ../src/theme-parser.c:1350
+#: ../src/theme-parser.c:1639
+#: ../src/theme-parser.c:3262
+#: ../src/theme-parser.c:3316
+#: ../src/theme-parser.c:3488
+#: ../src/theme-parser.c:3704
+#: ../src/theme-parser.c:3742
+#: ../src/theme-parser.c:3780
+#: ../src/theme-parser.c:3818
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s> དེ་<%s> གི་འོག་ལུ་མི་ཆོག"
-#: ../src/theme-parser.c:1282
-#: ../src/theme-parser.c:1369
-#: ../src/theme-parser.c:1439
+#: ../src/theme-parser.c:1376
+#: ../src/theme-parser.c:1463
+#: ../src/theme-parser.c:1533
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "\"name\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག་ ཆ་ཤས་<%s>གུ"
-#: ../src/theme-parser.c:1289
-#: ../src/theme-parser.c:1376
+#: ../src/theme-parser.c:1383
+#: ../src/theme-parser.c:1470
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "\"value\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག་ ཆ་ཤས་<%s>གུ"
-#: ../src/theme-parser.c:1320
-#: ../src/theme-parser.c:1334
-#: ../src/theme-parser.c:1393
+#: ../src/theme-parser.c:1414
+#: ../src/theme-parser.c:1428
+#: ../src/theme-parser.c:1487
msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr "ཨེབ་རྟ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱ་ཚད་/མཐོ་ཚད་དང་ རྣམ་པའི་དཔྱ་ཚད་ཀྱི་ ཨེབ་རྟ་གཉིས་ཆ་རང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཚུགས་པས།"
-#: ../src/theme-parser.c:1343
+#: ../src/theme-parser.c:1437
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "རྒྱང་ཚད་\"%s\" ངོ་མི་ཤེས་པས།"
-#: ../src/theme-parser.c:1402
+#: ../src/theme-parser.c:1496
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "རྣམ་པའི་དཔྱ་ཚད་\"%s\" ངོ་མི་ཤེས་པས།"
-#: ../src/theme-parser.c:1446
+#: ../src/theme-parser.c:1540
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ \"top\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1453
+#: ../src/theme-parser.c:1547
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ \"bottom\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1460
+#: ../src/theme-parser.c:1554
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"left\" གྱི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1467
+#: ../src/theme-parser.c:1561
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"right\" ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1499
+#: ../src/theme-parser.c:1593
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "མཐའ་མཚམས་\"%s\" ངོ་མི་ཤེས་པས།"
-#: ../src/theme-parser.c:1652
-#: ../src/theme-parser.c:1762
-#: ../src/theme-parser.c:1865
-#: ../src/theme-parser.c:2052
-#: ../src/theme-parser.c:2866
+#: ../src/theme-parser.c:1746
+#: ../src/theme-parser.c:1856
+#: ../src/theme-parser.c:1963
+#: ../src/theme-parser.c:2190
+#: ../src/theme-parser.c:3007
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"color\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1659
+#: ../src/theme-parser.c:1753
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"x1\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1666
-#: ../src/theme-parser.c:2711
+#: ../src/theme-parser.c:1760
+#: ../src/theme-parser.c:2852
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"y1\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1673
+#: ../src/theme-parser.c:1767
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"x2\" ”ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1680
-#: ../src/theme-parser.c:2718
+#: ../src/theme-parser.c:1774
+#: ../src/theme-parser.c:2859
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"y2\" ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1769
-#: ../src/theme-parser.c:1872
-#: ../src/theme-parser.c:1978
-#: ../src/theme-parser.c:2059
-#: ../src/theme-parser.c:2165
-#: ../src/theme-parser.c:2263
-#: ../src/theme-parser.c:2480
-#: ../src/theme-parser.c:2606
-#: ../src/theme-parser.c:2704
-#: ../src/theme-parser.c:2778
-#: ../src/theme-parser.c:2873
+#: ../src/theme-parser.c:1863
+#: ../src/theme-parser.c:1970
+#: ../src/theme-parser.c:2116
+#: ../src/theme-parser.c:2197
+#: ../src/theme-parser.c:2303
+#: ../src/theme-parser.c:2401
+#: ../src/theme-parser.c:2621
+#: ../src/theme-parser.c:2747
+#: ../src/theme-parser.c:2845
+#: ../src/theme-parser.c:2919
+#: ../src/theme-parser.c:3014
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ \"x\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1776
-#: ../src/theme-parser.c:1879
-#: ../src/theme-parser.c:1985
-#: ../src/theme-parser.c:2066
-#: ../src/theme-parser.c:2172
-#: ../src/theme-parser.c:2270
-#: ../src/theme-parser.c:2487
-#: ../src/theme-parser.c:2613
-#: ../src/theme-parser.c:2785
-#: ../src/theme-parser.c:2880
+#: ../src/theme-parser.c:1870
+#: ../src/theme-parser.c:1977
+#: ../src/theme-parser.c:2123
+#: ../src/theme-parser.c:2204
+#: ../src/theme-parser.c:2310
+#: ../src/theme-parser.c:2408
+#: ../src/theme-parser.c:2628
+#: ../src/theme-parser.c:2754
+#: ../src/theme-parser.c:2926
+#: ../src/theme-parser.c:3021
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"y\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1783
-#: ../src/theme-parser.c:1886
-#: ../src/theme-parser.c:1992
-#: ../src/theme-parser.c:2073
-#: ../src/theme-parser.c:2179
-#: ../src/theme-parser.c:2277
-#: ../src/theme-parser.c:2494
-#: ../src/theme-parser.c:2620
-#: ../src/theme-parser.c:2792
+#: ../src/theme-parser.c:1877
+#: ../src/theme-parser.c:1984
+#: ../src/theme-parser.c:2130
+#: ../src/theme-parser.c:2211
+#: ../src/theme-parser.c:2317
+#: ../src/theme-parser.c:2415
+#: ../src/theme-parser.c:2635
+#: ../src/theme-parser.c:2761
+#: ../src/theme-parser.c:2933
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"width\" ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1790
-#: ../src/theme-parser.c:1893
-#: ../src/theme-parser.c:1999
-#: ../src/theme-parser.c:2080
-#: ../src/theme-parser.c:2186
-#: ../src/theme-parser.c:2284
-#: ../src/theme-parser.c:2501
-#: ../src/theme-parser.c:2627
-#: ../src/theme-parser.c:2799
+#: ../src/theme-parser.c:1884
+#: ../src/theme-parser.c:1991
+#: ../src/theme-parser.c:2137
+#: ../src/theme-parser.c:2218
+#: ../src/theme-parser.c:2324
+#: ../src/theme-parser.c:2422
+#: ../src/theme-parser.c:2642
+#: ../src/theme-parser.c:2768
+#: ../src/theme-parser.c:2940
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"height\" ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1900
+#: ../src/theme-parser.c:2000
+#, c-format
+msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
+msgstr "རྒྱུ་རྫས་ <%s> གུ་ \"start_angle\" \"from\" ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
+
+#: ../src/theme-parser.c:2007
+#, c-format
+msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
+msgstr "རྒྱུ་རྫས་<%s>གུ་ \"extent_angle\" ཡང་ན་ \"to\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
+
+#: ../src/theme-parser.c:2016
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"start_angle\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:1907
+#: ../src/theme-parser.c:2023
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"extent_angle\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:2087
+#: ../src/theme-parser.c:2225
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"alpha\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:2158
+#: ../src/theme-parser.c:2296
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"type\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:2206
+#: ../src/theme-parser.c:2344
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "སྟེགས་རིས་ཀྱི་ དབྱེ་བའི་དོན་ལུ་ བེ་ལུ་\"%s\" ཧ་མ་གོ"
-#: ../src/theme-parser.c:2291
+#: ../src/theme-parser.c:2429
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"filename\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:2316
-#: ../src/theme-parser.c:2824
+#: ../src/theme-parser.c:2454
+#: ../src/theme-parser.c:2965
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "བཀང་ནིའི་དབྱེ་བ་\"%s\" ཧ་མ་གོ་ ཆ་ཤས་<%s>གི་དོན་ལུ།"
-#: ../src/theme-parser.c:2459
-#: ../src/theme-parser.c:2592
-#: ../src/theme-parser.c:2697
+#: ../src/theme-parser.c:2600
+#: ../src/theme-parser.c:2733
+#: ../src/theme-parser.c:2838
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"state\" ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:2466
-#: ../src/theme-parser.c:2599
+#: ../src/theme-parser.c:2607
+#: ../src/theme-parser.c:2740
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"shadow\" ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:2473
+#: ../src/theme-parser.c:2614
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"arrow\" ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:2526
-#: ../src/theme-parser.c:2648
-#: ../src/theme-parser.c:2736
+#: ../src/theme-parser.c:2667
+#: ../src/theme-parser.c:2789
+#: ../src/theme-parser.c:2877
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "གནས་ལུགས་ \"%s\" ཧ་མ་གོ་ ཆ་ཤས་<%s>གི་དོན་ལུ། "
-#: ../src/theme-parser.c:2536
-#: ../src/theme-parser.c:2658
+#: ../src/theme-parser.c:2677
+#: ../src/theme-parser.c:2799
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "གྲིབ་ཅན་\"%s\" ཧ་མ་གོ་ ཆ་ཤས་<%s>གི་དོན་ལུ"
-#: ../src/theme-parser.c:2546
+#: ../src/theme-parser.c:2687
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "མདའ་རྟགས་\"%s\" ཧ་མ་གོ་ ཆ་ཤས་<%s>གི་དོན་ལུ།"
-#: ../src/theme-parser.c:2959
-#: ../src/theme-parser.c:3075
+#: ../src/theme-parser.c:3100
+#: ../src/theme-parser.c:3216
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "\"%s\" ཟེར་སླབ་མི་ <draw_ops> ངེས་འཛིན་མ་འབད་བས།"
-#: ../src/theme-parser.c:2971
-#: ../src/theme-parser.c:3087
+#: ../src/theme-parser.c:3112
+#: ../src/theme-parser.c:3228
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "ནཱ་ལུ་ཌཱ་ཨོཔསི་ \"%s\" གྲངས་སུ་བཙུགསཔ་ད་ གཞི་བསྟུན་ཐད་སྒོརམ་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད་འོང་།"
-#: ../src/theme-parser.c:3150
+#: ../src/theme-parser.c:3291
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ་ \"value\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3207
+#: ../src/theme-parser.c:3348
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ \"position\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3216
+#: ../src/theme-parser.c:3357
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "གཞི་ཁྲམ་དུམ་བུའི་དོན་ལུ་ ངོ་མི་ཤེས་པའི་གནས་ས་\"%s\" འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3224
+#: ../src/theme-parser.c:3365
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "གཞི་ཁྲམ་བཟོ་རྣམ་དེ་གི་ གནས་ས་%sལུ་ དུམ་བུ་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་རང་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3269
+#: ../src/theme-parser.c:3382
+#: ../src/theme-parser.c:3473
+#, c-format
+msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
+msgstr "མིང་\"%s\" དང་གཅིག་ཁར་ <draw_ops> ངེས་འཛིན་མ་འབད་བས།"
+
+#: ../src/theme-parser.c:3410
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ \"function\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3277
-#: ../src/theme-parser.c:3381
+#: ../src/theme-parser.c:3418
+#: ../src/theme-parser.c:3534
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s> གུ་ \"state\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3286
+#: ../src/theme-parser.c:3427
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "ཨེབ་རྟའི་དོན་ལུ་ ངོ་མ་ཤེས་པའི་བྱ་ལས་\"%s\" འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3295
+#: ../src/theme-parser.c:3436
+#, c-format
+msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
+msgstr "ཨེབ་རྟ་ལས་འགན་ \"%s\" འདི་ འ་ནི་ཐོན་རིམ་ (%d, %d དགོ་) ནང་མེད་"
+
+#: ../src/theme-parser.c:3448
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "ཨེབ་རྟའི་དོན་ལུ་ ངོ་མ་ཤེས་པའི་གནས་ལུགས་\"%s\" འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3303
+#: ../src/theme-parser.c:3456
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "བྱ་ལས་%s གནས་ལུགས་%sགི་དོན་ལུ་ གཞི་ཁྲམ་བཟོ་རྣམ་ལུ་ ཨེབ་རྟ་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་རང་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3373
+#: ../src/theme-parser.c:3526
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ \"focus\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3389
+#: ../src/theme-parser.c:3542
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s> གུ་ \"style\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3398
+#: ../src/theme-parser.c:3551
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" དེ་ ཆེད་དམིགས་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ནུས་ལྡན་ལེ་བུ་ཅིག་མིན་པས།"
-#: ../src/theme-parser.c:3407
+#: ../src/theme-parser.c:3560
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" དེ་ གནས་ལུགས་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ནུས་ལྡན་ལེ་བུ་ཅིག་མིན་པས།"
-#: ../src/theme-parser.c:3417
+#: ../src/theme-parser.c:3570
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "\"%s\" ཟེར་མི་ བཟོ་རྣམ་ཅིག་ ངེས་འཛིན་མ་འབད་བས"
-#: ../src/theme-parser.c:3427
+#: ../src/theme-parser.c:3581
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གུ \"resize\" གི་ཁྱད་ཆོས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3437
+#: ../src/theme-parser.c:3591
+#: ../src/theme-parser.c:3614
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" དེ་ ཚད་གཞི་སླར་སྒྲིག་ ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ནུས་ལྡན་ལེ་བུ་ཅིག་མིན་པས།"
-#: ../src/theme-parser.c:3447
+#: ../src/theme-parser.c:3625
#, c-format
msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded states"
msgstr "སྦོམ་བཟོ་བཟོཝ་/གྲིབ་ཅན་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཆ་ཤས་<%s> གུ་ \"resize\" ཁྱད་ཆོས་བཞག་ནི་མི་འོང་།"
-#: ../src/theme-parser.c:3461
+#: ../src/theme-parser.c:3639
+#, c-format
+msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
+msgstr "སྦོམ་བཟོ་བཟོ་བའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་རྫས་<%s> གུ་ \"resize\" ཁྱད་ཆོས་བཞག་ནི་མི་འོང་"
+
+#: ../src/theme-parser.c:3653
+#: ../src/theme-parser.c:3675
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "གནས་ལུགས་%s ཚད་གཞི་སླར་སྒྲིག་%s ཆེད་དམིགས་%sགི་དོན་ལུ་ བཟོ་རྣམ་ཧེ་མ་ལས་རང་ གསལ་བཀོད་འབད་ནུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3472
-#: ../src/theme-parser.c:3483
-#: ../src/theme-parser.c:3494
+#: ../src/theme-parser.c:3664
+#: ../src/theme-parser.c:3686
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "གནས་ལུགས་%s ཆེད་དམིགས་%sགི་དོན་ལུ་ བཟོ་རྣམ་ཧེ་མ་ལས་རང་ གསལ་བཀོད་འབད་ནུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3533
+#: ../src/theme-parser.c:3725
msgid "Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr "<piece> གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཌཱ་ཨོཔསི་ གཉིས་བཞག་མི་བཏུབ། (བརྗོད་དོན་གྱིས་ ཌཱ་ཨོཔསི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་དང་ <draw_ops> ཆ་ཤས་ཅིག་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་གཉིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ནུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3571
+#: ../src/theme-parser.c:3763
msgid "Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr "<button> ཆ་ཤས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཌཱ་ཨོཔསི་ གཉིས་བཞག་མི་བཏུབ། (བརྗོད་དོན་གྱིས་ ཌཱ་ཨོཔསི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་དང་ <draw_ops> ཆ་ཤས་ཅིག་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་གཉིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ནུག"
-#: ../src/theme-parser.c:3609
+#: ../src/theme-parser.c:3801
msgid "Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr "<menu_icon> ཆ་ཤས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཌཱ་ཨོཔསི་ གཉིས་བཞག་མི་བཏུབ། (བརྗོད་དོན་གྱིས་ ཌཱ་ཨོཔསི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་དང་ <draw_ops> ཆ་ཤས་ཅིག་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་གཉིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ནུག)"
-#: ../src/theme-parser.c:3656
+#: ../src/theme-parser.c:3849
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "བརྗོད་དོན་ནང་ ཕྱི་མཐའི་ཆ་ཤས་དེ་<%s>མེན་པར་ <metacity_theme> འོང་དགོ"
-#: ../src/theme-parser.c:3676
+#: ../src/theme-parser.c:3869
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s> དེ་ མིང་/རྩོམ་པ་པོ་/ཚེས་གྲངས་/འགྲེལ་བཤད་ ཆ་ཤས་ཅིག་གི་ནང་ན་མི་ཆོག"
-#: ../src/theme-parser.c:3681
+#: ../src/theme-parser.c:3874
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s> དེ་ <constant> ཆ་ཤས་ཅིག་གི་ནང་ན་མི་ཆོག"
-#: ../src/theme-parser.c:3693
+#: ../src/theme-parser.c:3886
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s> དེ་ distance/border/aspect_ratioཅིག་གི་ནང་ན་མི་ཆོག"
-#: ../src/theme-parser.c:3715
+#: ../src/theme-parser.c:3908
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s> དེ་ ཌཱ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ ཆ་ཤས་ཅིག་གི་ནང་ན་མི་ཆོག"
-#: ../src/theme-parser.c:3725
-#: ../src/theme-parser.c:3755
-#: ../src/theme-parser.c:3760
+#: ../src/theme-parser.c:3918
+#: ../src/theme-parser.c:3948
+#: ../src/theme-parser.c:3953
+#: ../src/theme-parser.c:3958
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s> དེ་ ཆ་ཤས་<%s> ཅིག་གི་ནང་ན་མི་ཆོག"
-#: ../src/theme-parser.c:3981
+#: ../src/theme-parser.c:4180
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "གཞི་ཁྲམ་དུམ་བུའི་དོན་ལུ་ ཌཱ་ཨོཔསི་ བྱིན་བྱིནམ་མིན་འདུག(_o)"
-#: ../src/theme-parser.c:3996
+#: ../src/theme-parser.c:4195
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "ཨེབ་རྟའི་དོན་ལུ་ ཌཱ་ཨོཔསི་ བྱིན་བྱིནམ་མིན་འདུག(_o)"
-#: ../src/theme-parser.c:4011
-msgid "No draw_ops provided for menu icon"
-msgstr "དཀར་ཆག་ངོས་དཔར་གྱི་དོན་ལུ་ ཌཱ་ཨོཔསི་ བྱིན་བྱིནམ་མིན་འདུག(_o)"
-
-#: ../src/theme-parser.c:4051
+#: ../src/theme-parser.c:4247
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "ཆ་ཤས་<%s>གི་ནང་ན་ ཚིག་ཡིག་མི་ཆོག"
-#: ../src/theme-parser.c:4106
+#: ../src/theme-parser.c:4302
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "བརྗོད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ <name> ཐེངས་གཉིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ནུག"
-#: ../src/theme-parser.c:4117
+#: ../src/theme-parser.c:4313
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "བརྗོད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ <author> ཐེངས་གཉིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ནུག"
-#: ../src/theme-parser.c:4128
+#: ../src/theme-parser.c:4324
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "བརྗོད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ <copyright> ཐེངས་གཉིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ནུག"
-#: ../src/theme-parser.c:4139
+#: ../src/theme-parser.c:4335
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "བརྗོད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་<date> ཐེངས་གཉིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ནུག"
-#: ../src/theme-parser.c:4150
+#: ../src/theme-parser.c:4346
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "བརྗོད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ <description> ཐེངས་གཉིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ནུག"
-#: ../src/theme-parser.c:4345
+#: ../src/theme-parser.c:4573
#, c-format
-msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
-msgstr "ཡིག་སྣོད་%s: %sནང་ལས་ བརྗོད་དོན་ལྷག་མ་ཚུགས། \n"
+msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
+msgstr "བརྗོད་དོན་ %s དོན་ལུ་ ནུས་ལྡན་ཡིག་སྣོད་ཅིག་་འཚོལ་ནི་འཐུས་ཤོར་འབྱུང་ཡོད་\n"
-#: ../src/theme-parser.c:4400
+#: ../src/theme-parser.c:4628
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "བརྗོད་དོན་ཡིག་སྣོད་%sནང་ལུ་ རྩ་བའི་<metacity_theme> ཆ་ཤས་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme-viewer.c:72
+#: ../src/theme-viewer.c:74
msgid "/_Windows"
msgstr "/སྒོ་སྒྲིག་ཚུ།(_W)"
-#: ../src/theme-viewer.c:73
+#: ../src/theme-viewer.c:75
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr "/སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་/ཧྲལ་གཏང་།"
-#: ../src/theme-viewer.c:74
+#: ../src/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr "/སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་/ཌའི་ལོག(_D)"
-#: ../src/theme-viewer.c:75
+#: ../src/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr "/སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་/ཐབས་ལམ་གྱི་ཌའི་ལོག(_M)"
-#: ../src/theme-viewer.c:76
+#: ../src/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr "/སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་/སྤྱོད་ཆས།(_U)"
-#: ../src/theme-viewer.c:77
+#: ../src/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr "/སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་/སི་པེལེཤ་སི་ཀིརིན།(_S)"
-#: ../src/theme-viewer.c:78
+#: ../src/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr "/སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་/མགོའི་ཌོཀ(_T)"
-#: ../src/theme-viewer.c:79
+#: ../src/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr "/སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་/མཇུག་གི་ཌོཀ(_B)"
-#: ../src/theme-viewer.c:80
+#: ../src/theme-viewer.c:82
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr "/སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་/གཡོན་གྱི་ཌོཀ(_L)"
-#: ../src/theme-viewer.c:81
+#: ../src/theme-viewer.c:83
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr "/སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་/གཡས་ཀྱི་ཌོཀ(_R)"
-#: ../src/theme-viewer.c:82
+#: ../src/theme-viewer.c:84
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr "/སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་/ཌོཀསི་ཆ་མཉམ།(_A)"
-#: ../src/theme-viewer.c:83
+#: ../src/theme-viewer.c:85
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་/ཌེསིཀ་ཊོཔ།(_k)"
-#: ../src/theme-viewer.c:132
+#: ../src/theme-viewer.c:134
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་འདི་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ གཞན་མི་ཅིག་ཁ་ཕྱེ།"
-#: ../src/theme-viewer.c:139
+#: ../src/theme-viewer.c:141
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "འདི་ 'ཁ་ཕྱེ་ནིའི’ ངོས་དཔར་དང་བཅས་པའི་ ཌེ་མོ་ཨེབ་རྟ་ཅིག་ཨིན།"
-#: ../src/theme-viewer.c:146
+#: ../src/theme-viewer.c:148
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "འདི་ ‘སྤང་ནིའི་’ ངོས་དཔར་དང་བཅས་པའི་ ཌེ་མོ་ཨེབ་རྟ་ཅིག་ཨིན།"
-#: ../src/theme-viewer.c:239
+#: ../src/theme-viewer.c:241
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "འདི་ དཔེ་ཚད་ཌའི་ལོག་ཅིག་ནང་གི་ དཔེ་ཚད་འཕྲིན་དོན་ཅིག་ཨིན།"
-#: ../src/theme-viewer.c:322
+#: ../src/theme-viewer.c:324
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "དཀར་ཆག་རྣམ་གྲངས་ རྫུན་མ་%d \n"
-#: ../src/theme-viewer.c:356
+#: ../src/theme-viewer.c:358
msgid "Border-only window"
msgstr "མཐའ་མཚམས་རྐྱང་པོའི་སྒོ་སྒྲིག"
-#: ../src/theme-viewer.c:358
+#: ../src/theme-viewer.c:360
msgid "Bar"
msgstr "ཕྲ་རིང་།"
-#: ../src/theme-viewer.c:375
+#: ../src/theme-viewer.c:377
msgid "Normal Application Window"
msgstr "སྤྱིར་བཏང་གི་ གློག་རིམ་ཝིན་ཌོ"
-#: ../src/theme-viewer.c:379
+#: ../src/theme-viewer.c:381
msgid "Dialog Box"
msgstr "ཌའི་ལོག་བོགསི།"
-#: ../src/theme-viewer.c:383
+#: ../src/theme-viewer.c:385
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "ཐབས་ལམ་གྱི་ ཌའི་ལོག་བོགསི།"
-#: ../src/theme-viewer.c:387
+#: ../src/theme-viewer.c:389
msgid "Utility Palette"
msgstr "སྤྱོད་ཆས་ཀྱི་པེ་ལེཊི།"
-#: ../src/theme-viewer.c:391
+#: ../src/theme-viewer.c:393
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "ཧྲལ་འགྱོ་མི་ དཀར་ཆག"
-#: ../src/theme-viewer.c:395
+#: ../src/theme-viewer.c:397
msgid "Border"
msgstr "མཐའ་མཚམས།"
-#: ../src/theme-viewer.c:723
+#: ../src/theme-viewer.c:725
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "ཨེབ་རྟའི་སྒྲིག་བཀོད་བརྟག་ཞིབ་%d"
-#: ../src/theme-viewer.c:752
+#: ../src/theme-viewer.c:754
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་གཞི་ཁྲམ་གཅིག་འབྲི་ནི་ལུ་ མི་ལི་སྐར་ཆ་%g"
-#: ../src/theme-viewer.c:795
+#: ../src/theme-viewer.c:797
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "ལག་ལེན་: མེ་ཊ་སི་ཊི་བརྗོད་དོན་སྟོན་བྱེད། [བརྗོད་དོན་མིང་] \n"
-#: ../src/theme-viewer.c:802
+#: ../src/theme-viewer.c:804
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "བརྗོད་དོན་: %sམངོན་གསལ་འབད་ནི་ལུ་འཛོལ་བ། \n"
-#: ../src/theme-viewer.c:808
+#: ../src/theme-viewer.c:810
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "བརྗོད་དོན་\"%s\"སྐར་ཆ་%g ནང་ མངོན་གསལ་འབད་ཡི། \n"
-#: ../src/theme-viewer.c:831
+#: ../src/theme-viewer.c:833
msgid "Normal Title Font"
msgstr "སྤྱིར་བཏང་གི་ མགོ་མིང་ཡིག་གཟུགས།"
-#: ../src/theme-viewer.c:837
+#: ../src/theme-viewer.c:839
msgid "Small Title Font"
msgstr "མགོ་མིང་ཡིག་གཟུགས་ཆུང་ཀུ།"
-#: ../src/theme-viewer.c:843
+#: ../src/theme-viewer.c:845
msgid "Large Title Font"
msgstr "མགོ་མིང་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་བ།"
-#: ../src/theme-viewer.c:848
+#: ../src/theme-viewer.c:850
msgid "Button Layouts"
msgstr "ཨེབ་རྟའི་སྒྲིག་བཀོད།"
-#: ../src/theme-viewer.c:853
+#: ../src/theme-viewer.c:855
msgid "Benchmark"
msgstr "གློག་རིག་འཇལ་ཚད།"
-#: ../src/theme-viewer.c:900
+#: ../src/theme-viewer.c:902
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་གི་མགོ་མིང་ ནཱ་ལུ་འགྱོཝ་ཨིན།"
-#: ../src/theme-viewer.c:1004
+#: ../src/theme-viewer.c:1006
#, c-format
msgid "Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per frame)\n"
msgstr "གཞི་ཁྲམ་%dལེན་ཡི་ ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐར་ཆ་ %gནང། (གཞི་ཁྲམ་རེར་མི་ལི་སྐར་ཆ་%gརེ་) དེ་ལས་ ཨེགསི་སར་བར་ཐོན་ཁུངས་བརྩིས་ཏེ་ ཆེ་འཁོར་ཆུ་ཚོད་ %g ལེན་ཡི། (གཞི་ཁྲམ་རེར་མི་ལི་སྐར་ཆ་ %g རེ)\n"
-#: ../src/theme-viewer.c:1217
+#: ../src/theme-viewer.c:1219
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "གནས་ས་གསལ་བརྗོད་བརྟག་ཞིབ་ བདེན་པ་སྦེ་ ལོག་བཏང་ཡོད་རུང་ འཛོལ་བ་གཞི་སྒྲིག་འབད་འདུག"
-#: ../src/theme-viewer.c:1219
+#: ../src/theme-viewer.c:1221
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "གནས་ས་གསལ་བརྗོད་བརྟག་ཞིབ་ རྫུན་པ་སྦེ་ ལོག་བཏང་ཡོད་རུང་ འཛོལ་བ་གཞི་སྒྲིག་མ་འབད་བས།"
-#: ../src/theme-viewer.c:1223
+#: ../src/theme-viewer.c:1225
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "འཛོལ་བ་གི་རེ་བ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ད་ གཅིག་ཡང་མ་བྱིན་པས།"
-#: ../src/theme-viewer.c:1225
+#: ../src/theme-viewer.c:1227
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "འཛོལ་བ་%d གི་རེ་བ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ད་ %d བྱིན་ནུག"
-#: ../src/theme-viewer.c:1231
+#: ../src/theme-viewer.c:1233
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "འཛོལ་བ་གི་རེ་བ་མེད། དེ་འབདཝ་ད་ གཅིག་ལོག་བཏང་ནུག %s"
-#: ../src/theme-viewer.c:1235
+#: ../src/theme-viewer.c:1237
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "ཨེགསི་གི་བེ་ལུ་དེ་%dཨིན་པས། %dགི་རེ་བ་བསྐྱེད་ཅི།"
-#: ../src/theme-viewer.c:1238
+#: ../src/theme-viewer.c:1240
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "ཝའི་གི་བེ་ལུ་དེ་%dཨིན་པས། %dགི་རེ་བ་བསྐྱེད་ཅི།"
-#: ../src/theme-viewer.c:1301
+#: ../src/theme-viewer.c:1303
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "ཆ་སྙོམ་%d གི་གསལ་བརྗོད་དེ་ སྐར་ཆ་%g ནང་ མིང་དཔྱད་འབད་ཡོད། (སྤྱི་སྙོམས་སྐར་ཆ་%g) \n"
-#: ../src/theme.c:202
+#: ../src/theme.c:206
msgid "top"
msgstr "མགོ"
-#: ../src/theme.c:204
+#: ../src/theme.c:208
msgid "bottom"
msgstr "མཇུག"
-#: ../src/theme.c:206
+#: ../src/theme.c:210
msgid "left"
msgstr "གཡོན།"
-#: ../src/theme.c:208
+#: ../src/theme.c:212
msgid "right"
msgstr "གཡས།"
-#: ../src/theme.c:222
+#: ../src/theme.c:226
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "གཞི་ཁྲམ་འཇལ་རྩིས་ཀྱིས་ མཚོན་གྲངས་\"%s\" གསལ་བཀོད་མི་འབད་བས།"
-#: ../src/theme.c:241
+#: ../src/theme.c:245
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "གཞི་ཁྲམ་འཇལ་རྩིས་ཀྱིས་ མཐའ་མཚམས་\"%s\"གི་དོན་ལུ་ མཚོན་གྲངས་\"%s\" གསལ་བཀོད་མི་འབད་བས།"
-#: ../src/theme.c:278
+#: ../src/theme.c:282
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "ཨེབ་རྟའི་རྣམ་པ་གི་ དཔྱ་ཚད་%gདེ་ འོས་ལྡན་མིན་པས།"
-#: ../src/theme.c:290
+#: ../src/theme.c:294
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "གཞི་ཁྲམ་འཇལ་རྩིས་ཀྱིས་ ཨེབ་རྟའི་ཚད་ གསལ་བཀོད་མི་འབད་བས།"
-#: ../src/theme.c:813
+#: ../src/theme.c:928
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "སྟེགས་རིས་ལུ་ ཉུང་ཤོས་རང་ ཚོས་གཞི་གཉིས་འོང་དགོ"
-#: ../src/theme.c:939
+#: ../src/theme.c:1054
#, c-format
msgid "GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr "ཇི་ཊི་ཀེ་ཚོས་གཞིའི་ གསལ་བཀོད་དེ་ལུ་ གནས་ལུགས་དེ་ གུག་ཤད་ནང་འོང་དགོ དེ་ཡང་དཔེར་ན་ ཇི་ཊི་ཀེ་:ཨེཕ་ཇི་[སྤྱིར་བཏང་གི་] བཟུམ་ཨིན། གནས་ལུགས་དེ་ ཨ་རྟག་ཡོད་སར་\"%s\"ལུ་ མིང་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས།"
-#: ../src/theme.c:953
+#: ../src/theme.c:1068
#, c-format
msgid "GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr "ཇི་ཊི་ཀེ་ཚོས་གཞིའི་ གསལ་བཀོད་དེ་ལུ་ གནས་ལུགས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ ཁ་བསྡམས་མི་གུག་ཤད་ཅིག་འོང་དགོ དེ་ཡང་དཔེར་ན་ ཇི་ཊི་ཀེ་:ཨེཕ་ཇི་[སྤྱིར་བཏང་གི་] བཟུམ་ཨིན། གནས་ལུགས་དེ་ ཨ་རྟག་ཡོད་སར་\"%s\"ལུ་ མིང་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས།"
-#: ../src/theme.c:964
+#: ../src/theme.c:1079
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "ཚོས་གཞིའི་གསལ་བཀོད་ནང་ གནས་ལུགས་\"%s\"ཧ་མ་གོ"
-#: ../src/theme.c:977
+#: ../src/theme.c:1092
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "ཚོས་གཞིའི་གསལ་བཀོད་ནང་ ཚོས་གཞིའི་ཆ་ཤས་\"%s\" ཧ་མ་གོ"
-#: ../src/theme.c:1007
+#: ../src/theme.c:1122
#, c-format
msgid "Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "མཉམ་སྡེབ་རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"blend/bg_color/fg_color/alpha\" ཨིན། \"%s\" དེ་ རྩ་སྒྲིག་ནང་མི་ཚུད།"
-#: ../src/theme.c:1018
+#: ../src/theme.c:1133
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "མཉམ་སྡེབ་ཚོས་གཞི་ནང་ ཨཱལ་ཕའི་བེ་ལུ་\"%s\"མིང་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས།"
-#: ../src/theme.c:1028
+#: ../src/theme.c:1143
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "མཉམ་སྡེབ་ཚོས་གཞི་ནང་གི་ ཨཱལ་ཕའི་བེ་ལུ་\"%s\" དེ་ ༠.༠ དང་ ༡.༠ གི་བར་ན་མིན་པས།"
-#: ../src/theme.c:1075
+#: ../src/theme.c:1190
#, c-format
msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "གྲིབ་ཅན་རྩ་སྒྲིག་དེ་ \"shade/base_color/factor\" ཨིན། \"%s\" དེ་ རྩ་སྒྲིག་ནང་མི་ཚུད་པས།"
-#: ../src/theme.c:1086
+#: ../src/theme.c:1201
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "གྲིབ་ཅན་ཚོས་གཞི་ནང་ གྲིབ་ཅན་ཆ་རྐྱེན་\"%s\" མིང་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས།"
-#: ../src/theme.c:1096
+#: ../src/theme.c:1211
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "གྲིབ་ཅན་ཚོས་གཞི་ནང་ གྲིབ་ཅན་ཆ་རྐྱེན་\"%s\"དེ་ མེད་ཆ་ཨིན་པས"
-#: ../src/theme.c:1125
+#: ../src/theme.c:1240
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "ཚོས་གཞི་\"%s\"མིང་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས།"
-#: ../src/theme.c:1384
+#: ../src/theme.c:1499
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་ནང་ལུ་ མ་ཆོག་པའི་ཡིག་འབྲུ་'%s' འདུག"
-#: ../src/theme.c:1411
+#: ../src/theme.c:1526
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be parsed"
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་ནང་ལུ་ མིང་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ ལྡིང་ཚད་ཨང་'%s'འདུག"
-#: ../src/theme.c:1425
+#: ../src/theme.c:1540
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་ནང་ལུ་ མིང་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ ཧྲིལ་ཨང་་'%s'འདུག"
-#: ../src/theme.c:1492
+#: ../src/theme.c:1607
#, c-format
msgid "Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: \"%s\""
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་'%s'འགོ་བཙུགསཔ་ད་ ངོ་མ་ཤེས་པའི་ བཀོལ་སྤྱོད་པ་འདུག "
-#: ../src/theme.c:1549
+#: ../src/theme.c:1664
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་ སྟོངམ་འོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཧ་མ་གོ་བས།"
-#: ../src/theme.c:1686
-#: ../src/theme.c:1696
-#: ../src/theme.c:1730
+#: ../src/theme.c:1801
+#: ../src/theme.c:1811
+#: ../src/theme.c:1845
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་ཀྱིས་ ཀླད་ཀོར་གྱིས་ བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་དགོཔ་འབྱུངམ་ཨིན།"
-#: ../src/theme.c:1738
+#: ../src/theme.c:1853
msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་ཀྱིས་ ཐབས་ལམ་བཀོལ་སྤྱོད་པ་དེ་ ལྡིང་ཚད་ཨང་གྲངས་གུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐབས་འབདཝ་ཨིན།"
-#: ../src/theme.c:1794
+#: ../src/theme.c:1909
#, c-format
msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་དེ་ལུ་ བཀོལ་སྤྱོད་པ་\"%s\" ཅིག་ཡོད་སར་ ཨོ་པི་རེནཌི་ཅིག་གི་ རེ་བ་བསྐྱེད་ཅི།"
-#: ../src/theme.c:1803
+#: ../src/theme.c:1918
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་དེ་ལུ་ ཨོ་པི་རེནཌི་ཅིག་ཡོད་སར་ བཀོལ་སྤྱོད་པ་ཅིག་གི་ རེ་བ་བསྐྱེད་ཅི།"
-#: ../src/theme.c:1811
+#: ../src/theme.c:1926
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་དེ་ ཨོ་པི་རེནཌི་གིས་ མཇུག་བསྡུ་ནིའི་ཚབ་ལུ་ བཀོལ་སྤྱོད་པ་གིས་ མཇུག་བསྡུ་ནུག"
-#: ../src/theme.c:1821
+#: ../src/theme.c:1936
#, c-format
msgid "Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no operand in between"
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་དེ་ལུ་ བར་ན་ཨོ་པི་རེནཌི་མེད་པར་ བཀོལ་སྤྱོད་པ་\"%c\"གི་ཤུལ་བདའ་སྟེ་ བཀོལ་སྤྱོད་པ་\"%c\" འདུག"
-#: ../src/theme.c:1939
+#: ../src/theme.c:2054
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་མིང་དཔྱད་དེ་ དེ་གི་གནད་ཁོངས་ལས་ལུད་སོ་ནུག"
-#: ../src/theme.c:1968
+#: ../src/theme.c:2083
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་དེ་ལུ་ གུག་ཤད་ཁ་མ་ཕྱེ་བར་ གུག་ཤད་ཁ་བསྡམས་མི་ཅིག་འདུག"
-#: ../src/theme.c:2030
+#: ../src/theme.c:2145
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་ལུ་ ངོ་མ་ཤེས་པའི་ འགྱུར་བ་ཅན་\"%s\"འདུག"
-#: ../src/theme.c:2085
+#: ../src/theme.c:2200
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་དེ་ལུ་ གུག་ཤད་ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་ ཁ་མ་བསྡམས་ཅིག་འདུག"
-#: ../src/theme.c:2096
+#: ../src/theme.c:2211
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "ཆ་སྙོམ་གསལ་བརྗོད་དེ་ལུ་ བཀོལ་སྤྱོད་པ་ ཡང་ན་ ཨོ་པི་རེནཌི་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་ ཡོད་དོ་བཟུམ་ཅིག་མིན་འདུག"
-#: ../src/theme.c:2337
-#: ../src/theme.c:2359
-#: ../src/theme.c:2380
+#: ../src/theme.c:2452
+#: ../src/theme.c:2474
+#: ../src/theme.c:2495
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "བརྗོད་དོན་དེ་ནང་ གསལ་བརྗོད ་\"%s\" ཅིག་ཡོད་མི་ཏེ་ འཛོལ་བ་ %s ལུ་གྱུར་ནུག\n"
-#: ../src/theme.c:3826
+#: ../src/theme.c:3949
#, c-format
msgid "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be specified for this frame style"
msgstr "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> དེ་ཚུ་ གཞི་ཁྲམ་བཟོ་རྣམ་འདི་གི་དོན་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ"
-#: ../src/theme.c:4270
-#: ../src/theme.c:4295
+#: ../src/theme.c:4425
+#: ../src/theme.c:4450
#, c-format
msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr "<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>བརླག་སྟོར་ཞུགས་ནུག"
-#: ../src/theme.c:4341
+#: ../src/theme.c:4496
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "བརྗོད་དོན་\"%s\": %s མངོན་གསལ་འབད་མ་ཚུགས། \n"
-#: ../src/theme.c:4481
-#: ../src/theme.c:4488
-#: ../src/theme.c:4495
-#: ../src/theme.c:4502
-#: ../src/theme.c:4509
+#: ../src/theme.c:4606
+#: ../src/theme.c:4613
+#: ../src/theme.c:4620
+#: ../src/theme.c:4627
+#: ../src/theme.c:4634
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "བརྗོད་དོན་\"%s\"གི་དོན་ལུ་ <%s> གཞི་སྒྲིག་མ་འབད་བས།"
-#: ../src/theme.c:4517
+#: ../src/theme.c:4642
#, c-format
msgid "No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr "བརྗོད་དོན་ \"%s\"ནང་ སྒོ་སྒྲིག་དབྱེ་བ་\"%s\"གི་དོན་ལུ་ གཞི་ཁྲམ་གྱི་བཟོ་རྣམ་ གཞི་སྒྲིག་མ་འབད་བས། <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> འབད་མི་ཅིག་ ཆ་ཤས་ཅིག་ ཁ་སྐོང་རྐྱབས།"
-#: ../src/theme.c:4531
-#, c-format
-msgid "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be specified for this theme"
-msgstr "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> ཚུ་ བརྗོད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ"
-
-#: ../src/theme.c:4911
-#: ../src/theme.c:4973
+#: ../src/theme.c:5009
+#: ../src/theme.c:5071
+#: ../src/theme.c:5134
#, c-format
msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "ལག་ལེན་པའི་ངེས་འཛིན་ཆད་མེད་དེ་ ཚུགས་ཡིག་ཅིག་གིས་ འགོ་བཙུགས་དགོ \"%s\" གིས་མི་བཏུབ།"
-#: ../src/theme.c:4919
-#: ../src/theme.c:4981
+#: ../src/theme.c:5017
+#: ../src/theme.c:5079
+#: ../src/theme.c:5142
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "ཆད་མེད་\"%s\" དེ་ ཧེ་མ་ལས་རང་ ངེས་འཛིན་འབད་ནུག"
-#: ../src/util.c:96
+#: ../src/util.c:98
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "རྐྱེན་སེལ་དྲན་དེབ་%s ཁ་ཕྱེ་མ་ཚུགས། \n"
-#: ../src/util.c:106
+#: ../src/util.c:108
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "དྲན་དེབ་ཡིག་སྣོད་%s: %sཨེཕ་ཌི་() ཁ་ཕྱེ་མ་ཚུགས། \n"
-#: ../src/util.c:112
+#: ../src/util.c:114
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "དྲན་དེབ་ཡིག་སྣོད་%s ཁ་ཕྱེ་ཡོད།\n"
-#: ../src/util.c:220
+#: ../src/util.c:222
msgid "Window manager: "
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་འཛིན་སྐྱོང་པ་:"
-#: ../src/util.c:368
+#: ../src/util.c:370
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་འཛིན་སྐྱོང་པའི་ནང་ལུ་རྐྱེན:"
-#: ../src/util.c:397
+#: ../src/util.c:399
msgid "Window manager warning: "
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་འཛིན་སྐྱོང་པའི་ཉེན་བརྡ་:"
-#: ../src/util.c:421
+#: ../src/util.c:423
msgid "Window manager error: "
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་འཛིན་སྐྱོང་པའི་འཛོལ་བ་:"
-#: ../src/window-props.c:169
+#: ../src/window-props.c:172
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr ""
"གློག་རིམ་གྱིས་ རྫུས་མ་ _NET_WM_PID %lu\n"
"ཅིག་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནུག \n"
-#: ../src/window-props.c:233
+#: ../src/window-props.c:240
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (%sགུ)"
-#: ../src/window-props.c:1139
+#: ../src/window-props.c:1186
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་0x%lxགི་དོན་ལུ་ ནུས་མེད་ཌབ་ལུ་ཨེམ་ ཊཱན་སིནཊི་%sགི་དོན་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ།\n"
#. first time through
-#: ../src/window.c:5227
+#: ../src/window.c:5401
#, c-format
msgid "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་%s གིས་ SM_CLIENT_ID དེ་ ICCCMནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དོ་བཟུམ་ WM_CLIENT_LEADER སྒོ་སྒྲིག་ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་ཚབ་ལུ་ དེ་ཉིད་ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། \n"
@@ -2339,12 +2455,12 @@ msgstr "སྒོ་སྒྲིག་%s གིས་ SM_CLIENT_ID དེ་ ICC
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/window.c:5823
+#: ../src/window.c:5997
#, c-format
msgid "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr "སྒོ་སྒྲིག་%s གིས་ དེ་གི་ཚད་གཞི་སླར་སྒྲིག་འབད་མི་བཏུབ་པའི་ བརྡ་སྟོན་ནི་ལུ་ ཨེམ་ཌབ་ལུ་ཨེམ་བརྡ་མཚོན་ཅིག་ གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ཚད་ཀྱི་ཉུང་མཐའ་%d x %d དང་ མང་མཐའ་%d x %d གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན་རུང་ དེ་ལུ་དོན་དག་ སྦོམ་ཅིག་མེདཔ་ཨིན་པས། \n"
-#: ../src/xprops.c:153
+#: ../src/xprops.c:155
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
@@ -2359,16 +2475,40 @@ msgstr ""
"འདི་སྒོ་སྒྲིག་འཛིན་སྐྱོང་པའི་རྐྱེན་མེན་པར་ གློག་རིམ་གྱི་རྐྱེན་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག\n"
" སྒོ་སྒྲིག་དེ་ལུ་མགོ་མིང་=\"%s\" དབྱེ་ཁག་=\"%s\" མིང་ =\"%s\" འདུག \n"
-#: ../src/xprops.c:399
+#: ../src/xprops.c:401
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "རྒྱུ་དངོས་ %s ཡོད་མི་ སྒོ་སྒྲིག་ 0x%lx ནང་ལུ་ ནུས་མེད་ཡུ་ཊི་ཨེཕ་-༨ འདུ\n"
-#: ../src/xprops.c:482
+#: ../src/xprops.c:484
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr "རྒྱུ་དངོས་ %s ཡོད་མི་ སྒོ་སྒྲིག་ 0x%lx ནང་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་རྣམ་གྲངས་ %d གི་དོན་ལས་ ནུས་མེད་ཡུ་ཊི་ཨེཕ་-༨ ཡོད\n"
+#~ msgid "On _Top"
+#~ msgstr "མགོ་ལུ།(_T)"
+#~ msgid ""
+#~ "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved "
+#~ "changes."
+#~ msgstr ""
+#~ "གློག་རིམ་འདི་ བང་ཅན་སྦེ་སྤང་བཅུག་པ་ཅིན་ མ་བསྲུངས་པའི་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་འོང་།"
+#~ msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
+#~ msgstr "དཀར་ཆག་ངོས་དཔར་དོན་ལུ་ ངོ་མ་ཤེས་པའི་བྱ་ལས་\"%s\" འདུག"
+#~ msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
+#~ msgstr "དཀར་ཆག་ངོས་དཔར་དོན་ལུ་ ངོ་མ་ཤེས་པའི་གནས་ལུགས་\"%s\" འདུག"
+#~ msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "བྱ་ལས་%sགནས་ལུགས་%s གི་དོན་ལས་ བརྗོད་དོན་ལུ་ དཀར་ཆག་ངོས་དཔར་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་རང་འདུག"
+#~ msgid "No draw_ops provided for menu icon"
+#~ msgstr "དཀར་ཆག་ངོས་དཔར་གྱི་དོན་ལུ་ ཌཱ་ཨོཔསི་ བྱིན་བྱིནམ་མིན་འདུག(_o)"
+#~ msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
+#~ msgstr "ཡིག་སྣོད་%s: %sནང་ལས་ བརྗོད་དོན་ལྷག་མ་ཚུགས། \n"
+#~ msgid ""
+#~ "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
+#~ "specified for this theme"
+#~ msgstr ""
+#~ "<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> ཚུ་ བརྗོད་དོན་"
+#~ "འདི་གི་དོན་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ"
#~ msgid ""
#~ "Some applications break specifications in ways that result in window "
#~ "manager misfeatures. For example, ideally Metacity would place all "